§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.37.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 1990 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa (Dz. U. Nr 47, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dwaj lekarze medycyny, specjaliści co najmniej I stopnia w zakresie jednej z następujących specjalności: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny przemysłowej, chirurgii, neurologii";

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład obwodowej specjalistycznej komisji lekarskiej wchodzą lekarze specjaliści II stopnia w zakresie właściwej dziedziny medycyny.";

2)
w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) trzej lekarze specjaliści II stopnia w zakresie jednej z następujących specjalności: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny przemysłowej, chirurgii, neurologii":

3)
w § 7 w ust. 2:
a)
skreśla się pkt 4,
b)
dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 4;
4)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Komisja lekarska wyznacza termin badania kontrolnego albo orzeka o trwałości inwalidztwa w zależności od charakteru upośledzenia czynności organizmu, ocenianego zgodnie z § 19. Badania kontrolne wyznacza się, z zastrzeżeniem ust. 2, co trzy lata.

2. Komisja lekarska może wyznaczyć odpowiednio wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin badania kontrolnego, jeżeli według wiedzy lekarskiej z rokowania wynika przeważające prawdopodobieństwo wcześniejszej poprawy stanu inwalidztwa.

3. Badania kontrolne stanu inwalidztwa przeprowadza się z urzędu, w terminie określonym przez komisję lekarską.

4. Przepis ust. 3 nie ogranicza uprawnień inwalidy do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie badania w celu zaliczenia do innej grupy inwalidów; badanie na wniosek inwalidy może być przeprowadzone po przedstawieniu przez zainteresowanego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego istotne pogorszenie stanu zdrowia.

5. Badania kontrolne oraz badania w celu ustalenia zmiany stanu inwalidztwa w sprawach innych niż rentowe przeprowadza się na wniosek instytucji lub organu uprawnionego do kierowania zainteresowanych na badanie przez komisję lekarską.";

5)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Nie wyznacza się terminów badań kontrolnych osób:

1) które osiągnęły wiek: kobiety - 55 lat, mężczyźni - 60 lat, chyba że inwalidztwo tych osób spowodowane zostało urazem i nie ma charakteru trwałego,

2) których inwalidztwo trwa nieprzerwanie ponad 10 lat, licząc od daty powstania inwalidztwa, a w przypadku inwalidów, u których inwalidztwo powstało przed podjęciem zatrudnienia - licząc od daty pogorszenia stanu zdrowia, uprawniającego do przyznania świadczenia.

2. Przepis określony w ust. 1 pkt. 2 nie dotyczy osób, u których inwalidztwo trwa nieprzerwanie 10 lat, ale stwierdzone pogorszenie stanu zdrowia, uzasadniające zaliczenie do wyższej grupy inwalidów, nie ma charakteru trwałego.

3. Przepisy ust. 1 i § 27 ust. 1 i 2 nie ograniczają możliwości przeprowadzenia z urzędu badania kontrolnego inwalidy, jeżeli zostaną udowodnione okoliczności wskazujące na zmianę stanu inwalidztwa.";

6)
w § 30 wyrazy "okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych" zastępuje się wyrazami "sądu wojewódzkiego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych";
7)
w § 32 w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "powodując niezdolność do wykonywania podstawowych czynności produkcyjnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym";
8)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Osoby badane przez komisje lekarskie nie ponoszą za badanie opłat.";

9)
§ 37 i 38 skreśla się;