Zm.: rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów... - Dz.U.2004.148.1563 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.148.1563

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 20 pkt 1, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.2)) w § 8 w ust. 2 w pkt 26 wprowadza się następujące zmiany:
1)
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) Sąd Rejonowy w Obornikach - dla gmin: Oborniki, Rogoźno i Ryczywół,";

2)
lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) Sąd Rejonowy w Poznaniu - dla miast: Luboń, Poznań i Puszczykowo oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1326.