Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1974.23.140 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.23.140

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 czerwca 1974 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Na podstawie art. 14 pkt 1, art. 17 ust. 3 i 4, art. 20 ust. 2 i 5 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zezwolenia (ust. 2) wydają:

1) na przejazd w granicach województwa oraz miasta wyłączonego z tego województwa - terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego właściwy według miejsca rozpoczęcia przejazdu; na przejazd rozpoczynający się w mieście wyłączonym z województwa zezwolenie wydaje terenowy organ administracji państwowej tego miasta,

2) na inne przejazdy w granicach Państwa - terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy według miejsca rozpoczęcia przejazdu,

3) na przejazd, którego trasa przekracza granicę Państwa - Minister Komunikacji.",

2)
w § 50 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy: "wymienione w zezwoleniu na prowadzenie nauczania (§ 226) lub",
3)
w § 194 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ukończyła kurs programowy lub odbyła naukę kierowania motocyklem w ośrodku szkolenia kierowców;",

4)
w § 195 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo jazdy kategorii B może otrzymać osoba, która odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 2-5 oraz ukończyła kurs programowy lub odbyła naukę kierowania samochodem w ośrodku szkolenia kierowców.",

5)
w § 196 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Prawo jazdy kategorii C może otrzymać osoba, która ukończyła 18 lat życia, odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 2-5 oraz:

1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową kierowców samochodowych lub inną o zbliżonej specjalności, równorzędną lub stopnia wyższego i odbyła w czasie nauki ćwiczenia w kierowaniu pojazdami wymienionymi w ust. 1 albo

2) ukończyła podstawowy kurs programowy, albo

3) ma co najmniej 1 rok pracy w uspołecznionym zakładzie, jako kierowca mający prawo jazdy kategorii B, odbytej bezpośrednio przed ubieganiem się o prawo jazdy kategorii C, oraz ukończyła dokształcający kurs programowy.

3. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1 lub 2, jednocześnie z prawem jazdy tej kategorii otrzyma prawo jazdy kategorii B, jeżeli w czasie nauki w szkole lub na kursie odbyła ćwiczenia w kierowaniu samochodem osobowym i złożyła egzamin z umiejętności kierowania takim pojazdem.",

6)
w § 197 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo jazdy kategorii D może otrzymać osoba, która ukończyła 22 lata życia, odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 2-5 oraz:

1) ukończyła podstawowy kurs programowy albo

2) ma prawo jazdy kategorii C i co najmniej 3 lata praktyki zawodowej w kierowaniu samochodami ciężarowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t oraz ukończyła dokształcający kurs programowy.",

7)
w § 198 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyrazy: "odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 3",
8)
w § 202:
a)
skreśla się ust. 1,
b)
w ust. 9 skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem kandydatów do zawodu kierowcy",
9)
w § 202a skreśla się wyrazy: "jeżeli zmiany te są uzasadnione postępem techniki lub metod szkolenia",
10)
w § 204:
a)
skreśla się ust. 1 i 4,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inżynierowie i technicy samochodowi zatrudnieni przy budowie, badaniu i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz kontrolerzy ruchu drogowego będący absolwentami szkół ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej mogą otrzymać prawo jazdy kategorii C lub D bez odbycia kursu określonego w § 196 ust. 2 pkt 2 i 3 lub w § 197 ust. 2, jeżeli:

1) odpowiadają warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 3-5,

2) mają:

a) przy ubieganiu się o prawo jazdy kategorii C - co najmniej od 2 lat prawo jazdy kategorii B albo

b) przy ubieganiu się o prawo jazdy kategorii D - co najmniej od 2 lat prawo jazdy kategorii C,

3) ukończyli dokształcający kurs programowy w zakresie nauki kierowania pojazdem samochodowym.",

11)
w § 209 ust. 2 skreśla się wyrazy: "przed komisją egzaminacyjną (§ 210)",
12)
§ 210 otrzymuje brzmienie:

"§ 210. 1. Sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów o ruchu drogowym, umiejętności kierowania pojazdem samochodowym i obsługi technicznej pojazdów w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa jazdy; sprawdzenie umiejętności kierowania pojazdem samochodowym dokonywane jest w obecności instruktora nauki jazdy, który prowadził naukę kierowania pojazdem.

2. Sprawdzenia kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy dokonują:

1) egzaminatorzy, powołani przez terenowe organy administracji państwowej stopnia powiatowego spośród osób mających odpowiednie kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach, albo

2) komisje egzaminacyjne powołane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, działające przy urzędach wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) lub powiatowych (miast i powiatów, miejskich, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw),

3. Komisje egzaminacyjne działają w zespołach 3-osobowych. W skład zespołu wchodzą:

1) jako przewodniczący - wyznaczony przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego pracownik urzędu wojewódzkiego (miejskiego w mieście wyłączonym z województwa) lub powiatowego (miasta i powiatu, miejskiego, dzielnicowego w mieście wyłączonym z województwa),

2) jako członkowie - funkcjonariusz właściwego organu Milicji Obywatelskiej oraz inna osoba mająca kwalifikacje fachowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu w zakresie ustalonym programem egzaminacyjnym.

4. W skład zespołu nie może wchodzić osoba, która brała udział w szkoleniu osób poddawanych egzaminowi.

5. Zasadnicze szkoły zawodowe kierowców samochodowych, technika samochodowe, technika rolnicze i technika mechanizacji rolnictwa, zasadnicze szkoły rolnicze i mechanizacji rolnictwa, jak również inne szkoły, których program nauczania obejmuje szkolenie kierowców, stałe ośrodki szkolenia traktorzystów, oraz jednostki wojskowe, instytucje i organizacje społeczne, szkolące kierowców na potrzeby wojska i instytucje szkolące kierowców na potrzeby Milicji Obywatelskiej dokonują sprawdzenia kwalifikacji fachowych osób szkolonych przez siebie we własnym zakresie, z tym że:

1) do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej stosuje się przepis ust. 3 pkt 1,

2) w skład komisji powołanej w instytucji lub organizacji społecznej w celu sprawdzenia kwalifikacji fachowych osób szkolonych na potrzeby wojska wchodzą, oprócz przewodniczącego, dwaj przedstawiciele wyznaczeni przez właściwy organ wojskowy.",

13)
w § 215 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocnym orzeczeniem - w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że zaistniały podstawy do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochodowych) lub do cofnięcia prawa jazdy.",

14)
w § 216 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w innych przypadkach uzasadniających przypuszczenie, że zaistniały podstawy do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochodowych) lub do cofnięcia prawa jazdy.",

15)
w § 226 skreśla się ust. 3 i 4,
16)
w § 227:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby nauczające kierowania pojazdami samochodowymi obowiązane są w czasie nauczania mieć legitymację uprawniającą do nauczania, wystawioną przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i okazywać ją na żądanie organów kontroli ruchu drogowego.",

b)
skreśla się ust. 3,
17)
w § 229:
a)
w ust. 1 wyrazy: "(§ 210 ust. 1 i 2), zwanym w dalszym ciągu egzaminatorem", zastępuje się wyrazami: "(§ 210 ust. 2 pkt 2)",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy dotyczące członków komisji egzaminacyjnej odnoszą się również do przewodniczącego komisji.",

18)
w § 230 i § 231 wyraz "egzaminator" zastępuje się wyrazami: "członek komisji egzaminacyjnej" użytymi w odpowiednim przypadku,
19)
w załączniku nr 2 "Szczegółowe warunki wydawania praw jazdy":
a)
ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"3. Niezależnie od załączników, wymienionych w ust. 2, ubiegający się o prawo jazdy powinien do podania dołączyć:

1) w razie ubiegania się o prawo jazdy kategorii T - dowód odbycia odpowiedniego przeszkolenia, jeżeli nie ma warunków do uzyskania prawa jazdy bez odbycia tego przeszkolenia;

2) w razie ubiegania się o prawo jazdy kategorii A lub B - dowód ukończenia odpowiedniego kursu lub odbycia nauki kierowania pojazdem;

3) w razie ubiegania się o prawo jazdy kategorii C:

a) dowód ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej kierowców samochodowych lub innej o zbliżonej specjalności albo

b) dowód ukończenia podstawowego kursu programowego, albo

c) dowód odbycia wymaganej praktyki zawodowej i ukończenia dokształcającego kursu programowego;

4) w razie ubiegania się o prawo jazdy kategorii D:

a) dowód ukończenia podstawowego kursu programowego albo

b) dowód odbycia wymaganej praktyki zawodowej i ukończenia dokształcającego kursu programowego.

4. Osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii E stosownie do przepisów § 198 ust. 2 pkt 1 lub 3 rozporządzenia - dołączają do podania dowód odbycia wymaganej praktyki zawodowej.

5. Osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C lub D stosownie do przepisów § 204 ust. 2 rozporządzenia albo kategorii T stosownie do § 200 ust. 3 rozporządzenia, oprócz załączników określonych w ust. 2, dołączają do podania załączniki stwierdzające, że odpowiadają warunkom określonym w tych przepisach.";

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, ubiegający się o prawo jazdy, składają wypełnione druki podań z załącznikami w jednostce wojskowej; terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego właściwy ze względu na miejsce postoju jednostki wojskowej, po otrzymaniu podań (akt ewidencyjnych) kandydatów na kierowców wojskowych łącznie z protokołem przeprowadzonego egzaminu kandydatów, wystawi prawa jazdy, a akta ewidencyjne tych kierowców, po potwierdzeniu przez nich na podaniach odbioru praw jazdy, przekaże terenowemu organowi administracji państwowej stopnia powiatowego, właściwemu ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych kierowców.",

c)
w ust. 9 skreśla się wyrazy: "przez komisję egzaminacyjną",
20)
użyte w przepisach rozporządzenia i w załączniku nr 2 określenia dotyczące właściwości:
a)
prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego lub wojewódzkiego,
b)
organów do spraw komunikacji, spraw wewnętrznych, rolnictwa, gospodarki komunalnej, zdrowia tych prezydiów, działających samodzielnie lub w porozumieniu między sobą
-
zastępuje się odpowiednio określeniami:

"terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego" lub "terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego".

Osoby mające prawo jazdy kategorii B, uzyskane w innym trybie niż przewidziany dla kandydatów do zawodu kierowcy w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być na ich wniosek upoważnione do zawodowego kierowania pojazdami - po przedstawieniu świadectwa lekarskiego, stwierdzającego posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia, oraz dowodu posiadania wykształcenia co najmniej w zakresie szkoły podstawowej; do upoważnień stosuje się odpowiednio przepisy § 211 ust. 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.