§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.382

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 160 otrzymuje brzmienie:

"§ 160. Organem właściwym w sprawach objętych przepisami niniejszego działu jest:

1) naczelnik gminy (miasta i gminy),

2) organ do spraw komunikacji prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej

- właściwy według miejsca zamieszkania właściciela motoroweru, roweru wielośladowego lub wózka inwalidzkiego.";

2)
w § 163 ust. 1 skreśla się wyrazy "prezydiów rad narodowych", a w § 163 ust. 2 i 3, § 165 ust. 1, § 166 ust. 1 i 2 i § 191 wyrazy "prezydium rady narodowej";
3)
w § 190 ust. 3 i 6 oraz w § 192 ust. 2 i 3 wyrazy "właściwy do spraw komunikacji organ prezydium powiatowej rady narodowej" bądź "organ do spraw komunikacji prezydium powiatowej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "organ określony w § 160";
4)
w § 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklami, motocyklami o trzech kołach i podobnymi im pojazdami samochodowymi o ciężarze własnym nie przekraczającym 400 kg.";

5)
w § 196 ust. 2 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) co najmniej 3 lata pracy w charakterze mechanika (montera, ślusarza) pojazdów samochodowych w warsztatach, stacjach obsługi, zakładach naprawy samochodów, przedsiębiorstwach (zakładach) transportu samochodowego lub gospodarstwach samochodowych albo";

6)
w § 198 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo jazdy kategorii E może otrzymać osoba, która:

1) odbyła co najmniej 1 rok praktyki jako kierowca mający prawo jazdy kategorii C lub D albo

2) wykazała się jako kierowca mający prawo jazdy:

a) kategorii C - umiejętnością kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t z przyczepą o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 750 kg,

b) kategorii D - umiejętnością kierowania autobusem z przyczepą autobusową lub autobusem przegubowym albo

3) odbyła co najmniej 1 rok praktyki jako kierowca mający prawo jazdy kategorii B, odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 3 oraz wykazała się umiejętnością kierowania samochodem osobowym lub ciężarowym o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t, z przyczepą o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 750 kg.";

7)
w § 200:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

1) ciągnikami rolniczymi,

2) innymi ciągnikami, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 25 km na godzinę

- łącznie z przyczepami o dopuszczalnym ciężarze całkowitym przyczepy lub przyczep do 12 ton.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Indywidualni rolnicy posiadający w swoim gospodarstwie ciągnik rolniczy oraz członkowie ich najbliższej rodziny mogą otrzymać prawo jazdy kategorii T bez odbycia przeszkolenia określonego w ust. 2, jeżeli odbyli ćwiczenia w kierowaniu takim ciągnikiem w jednostce uprawnionej do szkolenia kierowców lub traktorzystów i odpowiadają warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 2-5.";

8)
w § 201 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Prawa jazdy kategorii B, C i T obejmują uprawnienia prawa jazdy kategorii M.";

9)
w § 202 w ust. 9 wyrazy: "kategorii A, B, M lub T" zastępuje się wyrazami: "kategorii A, B, C, M lub T";
10)
po § 202 dodaje się § 202a w brzmieniu:

"§ 202a. Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może skrócić czas praktyki w kierowaniu pojazdami samochodowymi, wymaganej przy ubieganiu się o prawo jazdy poszczególnych kategorii, oraz zmienić warunki dotyczące uprawnień do kierowania, praktyki i przeszkolenia, jeżeli zmiany te są uzasadnione postępem techniki lub metod szkolenia.";

11)
w § 209 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obywatel polski w ciągu 12 miesięcy po powrocie z zagranicy do kraju i cudzoziemiec nie korzystający z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, jeżeli:

1) przedstawi ważne prawo jazdy wydane za granicą oraz

2) odpowiada warunkom określonym w § 194 ust. 2 pkt 3 i 4.";

12)
w § 210 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może dokonać zmian składu komisji egzaminacyjnych określonych w ust. 3 i 5 oraz zezwolić na wprowadzenie zmian w składzie komisji egzaminacyjnych określonych w ust. 7 i 8 w przypadkach uzasadnionych postępem techniki lub metod szkolenia i egzaminowania.";

13)
w § 215 ust. 1 skreśla się pkt 4;
14)
w § 216 ust. 1 skreśla się pkt 3;
15)
w § 220:
a)
w ust. 1 pkt 2 lit. b) skreśla się wyraz "bezpośrednio",
b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kierowców autobusów oraz pojazdów uprzywilejowanych w ruchu - raz na rok;";

16)
w § 221 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Badania lekarskie kandydatów na kierowców poborowych i przedpoborowych przewidzianych do szkolenia dla potrzeb wojska przeprowadzają powiatowe (miejskie, dzielnicowe) komisje poborowe.";

17)
w załączniku nr 2 "Szczegółowe warunki wydawania praw jazdy" ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Osoby ubiegające się o prawo jazdy na podstawie prawa jazdy wydanego za granicą (§ 209 rozporządzenia) dołączają do podania, oprócz załączników wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, prawo jazdy wydane za granicą."