Zm.: rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.112.483

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 17, poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po wyrazie "przepisy" dodaje się wyrazy "art. 18", wyrazy "(Dz. U. Nr 36, poz. 179)", zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464)" i skreśla się końcowe wyrazy "w części nie uregulowanej ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35)",
2)
skreśla się § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.