Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.41.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 22, poz. 96 i Nr 91, poz. 459 oraz z 1995 r. Nr 99, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Postępowanie konkursowe na stanowiska, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się co 6 lat.",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W razie gdy osobom zatrudnionym na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, organ lub kierownik zakładu, który zatrudnia na stanowiska określone w ust. 1, może zarządzić postępowanie konkursowe w celu obsadzenia tych stanowisk z osiągnięciem przez te osoby wieku emerytalnego.";

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub kandydatów";
3) w § 3 w ust. 2 wyrazy "osobistym stosunku, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności jako członka komisji konkursowej" zastępuje się wyrazami "stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności";
4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w razie:

1) niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 2 ust. 2,

2) niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 2 lub niezachowania warunków wymienionych w § 4 bądź nieprzedłożenia jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1,

3) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w § 3 ust. 2,

4) naruszenia tajności głosowania,

5) niepowiadomienia kandydatów lub członków komisji o terminie posiedzenia komisji.

2. W razie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego przez organ lub kierownika zakładu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1, konkurs ogłasza się ponownie, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

3. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się w terminie 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję konkursową kandydata stosownie do § 7 ust. 2.";

5) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 6,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W ogłoszeniu można zamieścić informację o warunkach pracy i warunkach socjalnych, które zapewnia zakład.",

c) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "prasie" dodaje się wyraz "codziennej";
6) w § 5:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 wyrazy "trzej przedstawiciele" zastępuje się wyrazami "od trzech do sześciu przedstawicieli",
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa - po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej wchodzącej w skład reprezentatywnej - w rozumieniu działu XI Kodeksu pracy - ponadzakładowej organizacji związkowej,"

b) skreśla się ust. 1a,
c) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie "danej" dodaje się wyrazy "lub pokrewnej",
d) w ust. 5 w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa - po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej w chodzącej w skład reprezentatywnej - w rozumieniu działu XI Kodeksu pracy - ponadzakładowej organizacji związkowej, z zastrzeżeniem ust. 5a,"

e) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. W razie przeprowadzania konkursu na stanowiska przełożonych pielęgniarek, w skład komisji konkursowej nie powołuje się przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. d).",

f) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się lit. e),
g) skreśla się ust. 6a;
7) w § 8:
a) w ust. 1 po wyrazach "dwóch kandydatów" dodaje się wyrazy "spełniających warunki uczestnictwa w konkursie",
b) w ust. 3 wyrazy "organ może zatrudnić ustanowionego przez siebie kandydata po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej" zastępuje się wyrazami "do czasu obsadzenia w drodze konkursu tego stanowiska organ uprawniony może, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, zatrudnić na tym stanowisku ustanowioną przez siebie osobę na czas określony, nie dłuższy niż do 6 miesięcy",
c) skreśla się ust. 4;
8) w § 12 w ust. 2 wyraz "powołanych" zastępuje się wyrazami "z którymi stosunek pracy został nawiązany".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.