Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.192

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 2 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Na podstawie art. 71 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz. U. Nr 95, poz. 434) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) centra kształcenia praktycznego.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Centra kształcenia praktycznego służą uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych, w tym słuchaczom szkół dla dorosłych.

5. Uczniowie szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż organ prowadzący centrum kształcenia praktycznego mogą korzystać z zajęć organizowanych w centrum, na zasadach określonych w porozumieniu (umowie) zawieranym między szkołą a centrum. Porozumienie (umowa) powinno określać zasady finansowania kosztów tych zajęć.

6. Centra kształcenia praktycznego mogą służyć również uczniom i słuchaczom szkół niepublicznych na zasadach odpłatności ustalonych przez organ prowadzący placówkę.";

3) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Celem działalności centrów kształcenia praktycznego jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.";

4) w § 5 w ust. 1 liczbę "3" zastępuje się liczbą "4";
5) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Zadania centrum

§  1. Centrum kształcenia praktycznego, zwane dalej "centrum", realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
§  2. Do zadań centrum należy w szczególności:
1) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,
2) organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół podstawowych, uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej,
4) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
b) organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
d) organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego.

Nazwa centrum

§  3.
1. Nazwa centrum zawiera:
1) określenie "centrum kształcenia praktycznego",
2) imię centrum, jeżeli centrum takie nadano,
3) określenie siedziby.
2. W przypadku filii nazwa zawiera określenie centrum, któremu filia jest podporządkowana, np. "Centrum Kształcenia Praktycznego w ..................... Filia w .............................................".
§  4.
1. Centrum nadaje imię organ prowadzący, na wiosek rady centrum.
2. Imię centrum powinno być związane z jego działalnością merytoryczną i pedagogiczną.
3. Ustalona nazwa jest używana przez centrum i filię w pełnym brzmieniu.
4. W statucie centrum wymienia się organ prowadzący centrum.

Organy centrum

§  5.
1. Organami centrum są:
1) dyrektor centrum,
2) rada centrum, jeżeli została utworzona,
3) rada pedagogiczna.
2. Organy centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz centrum wykonuje zadania, o których mowa w § 2.
3. Statut centrum szczegółowo określa kompetencje organów centrum, tryb wyboru członków rady, zasady współdziałania organów centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi, w szczególności przez:
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie centrum,
2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami centrum o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
4. W centrum kształcenia praktycznego, na wniosek dyrektora, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
5. W przypadku gdy nie została utworzona rada centrum, statut centrum określa sprawy, w których rada pedagogiczna, realizując zadania centrum, jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców uczniów, uczniów i słuchaczy.

Sprawy organizacyjne i finansowe

§  6.
1. W centrum mogą być tworzone pracownie, laboratoria, warsztaty, magazyny i inne jednostki organizacyjne.
2. Podstawową jednostką organizacyjną centrum jest pracownia.
3. Zakres działania pracowni powinien odpowiadać działom określonym w programie zajęć praktycznych, np. pracownia mechaniczna, elektryczna, elektroniczna, komputerowa, szycia, gospodarstwa domowego i inne. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel (opiekun pracowni).
4. Podstawową formą pracy dydaktycznej w centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach, laboratoriach lub warsztatach produkcyjnych, a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizujących określony program nauczania.
5. Organizację zajęć praktycznych określają odrębne przepisy.
§  7.
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny centrum, opracowany przez dyrektora centrum co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2. Arkusz organizacyjny centrum na każdy rok zatwierdza organ prowadzący.
§  8.
1. Centrum jest jednostką budżetową.
2. Działalność produkcyjna i usługowa oraz organizowane przez centrum kursowe formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia mogą być prowadzone i finansowane w formie gospodarki pozabudżetowej centrum, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Uczniowie, słuchacze i pracownicy centrum

§  9.
1. Statut centrum określa szczegółowo prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy oraz przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora centrum do skreślenia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej szkoły, ucznia lub słuchacza z listy uczących się w centrum.
2. W centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami (inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi).
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.
4. Statut centrum określa ramowy zakres zadań pracowników, w szczególności związanych z:

- odpowiedzialnością za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów i słuchaczy,

- prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- dbałością i odpowiedzialnością za powierzone mienie.

5. Statut określa czas pracy centrum oraz godziny rozpoczynania i kończenia zajęć przez uczniów i słuchaczy, przychodzących na zajęcia do pracowni, laboratoriów i warsztatów.

Postanowienia końcowe

§  10. Ocenianie opanowania przez ucznia lub słuchacza umiejętności określonych programem zajęć praktycznych odbywa się na zasadach określonych dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych.
§  11. Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  12. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia centrum wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  13. Statut centrum określa formy współpracy rady pedagogicznej i rady centrum z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół oraz zakładami pracy, zwłaszcza w zakresie wypełniania zadań wychowawczo-opiekuńczych w stosunku do uczniów i młodocianych pracowników zakładów pracy.
§  14. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.