Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.22.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 2 marca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. Nr 154, poz. 1014) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa,"

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - strażakom pełniącym służbę w tej jednostce,"

3) w pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej,"

4) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.