Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.243.1444

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c;
2)
w § 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych;";

3)
w § 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, do korzystania z ulgi:";

4)
§ 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulgi:

1) 93% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są odpowiednio:

a) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-9, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy, z powodu stanu narządu wzroku,

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;

2) 51% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są dokumenty, o których mowa w pkt 1.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-9, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;

2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.

§ 9. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do korzystania z ulgi:

1) 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio dla:

a) dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne,

b) dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna;

2) 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia studentów, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do korzystania z ulgi 51%:

1) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio dla:

a) studentów do ukończenia 26 roku życia - legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,

b) słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia - legitymacja słuchacza kolegium;

2) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia, studenta lub słuchacza kolegium, jeżeli wiek ten nie jest określony w tych legitymacjach.

4. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie studentów - obywateli polskich studiujących za granicą do ukończenia 26 roku życia do korzystania z ulgi 51%:

1) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

a) legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,

b) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;

2) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.";

5)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Dokumentem poświadczającym uprawnienia doktorantów do ukończenia 35 roku życia do korzystania z ulgi 51%:

1) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

2) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- jest legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.";

6)
uchyla się § 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 222, poz. 1456 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 84, poz. 455 i Nr 205, poz. 1203.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2182, z 2004 r. Nr 277, poz. 2752, z 2005 r. Nr 261, poz. 2194, z 2006 r. Nr 153, poz. 1098, z 2007 r. Nr 23, poz. 142 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 319.