Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.666

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 19 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, z późn. zm.) w § 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.