Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.293.1730

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2068 oraz z 2003 r. Nr 152, poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

Lp.Data ustanowienia zastawuDane dotyczące

zobowiązanego:

imię i nazwisko

lub nazwa, miejsce

zamieszkania lub

adres siedziby

oraz identyfikator

podatkowy: NIP

albo numer

PESEL

Przedmiot zastawuDane

identyfikujące

przedmiot zastawu

Wysokość

należności

zabezpieczonej

zastawem

Podstawa

ustanowienia

zastawu *

Data

wygaśnięcia

zastawu

* Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP),

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

Lp.Urząd

skarbowy

Data

ustanowienia

zastawu

Dane dotyczące

zobowiązanego:

imię i nazwisko

lub nazwa, miejsce

zamieszkania lub

adres siedziby oraz

identyfikator

podatkowy: NIP

albo numer

PESEL

Przedmiot

zastawu

Dane

identyfikujące

przedmiot zastawu

Wysokość

należności

zabezpieczonej

zastawem

Podstawa

ustanowienia

zastawu*

Data

wygaśnięcia

zastawu

* Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP),

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).