§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1986 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 10, poz. 57 i z 1974 r. Nr 35, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. W dziale pierwszym księgi rejestrowej wpisuje się:

1) w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu oraz poprzednie nazwy lub oznaczenia statków; w razie następującej po wpisie zmiany nazwy lub oznaczenia statku, wpisuje się nową nazwę lub oznaczenie statku,

2) w rubryce 2: międzynarodowy znak wywoławczy oraz jego zmiany,

3) w rubryce 3: port macierzysty statku oraz jego zmiany,

4) w rubryce 4: datę położenia stępki lub rozpoczęcia podobnego stadium budowy statku lub datę wprowadzenia zasadniczych zmian konstrukcyjnych albo przebudowy statku oraz oznaczenie stoczni, w której statek został zbudowany,

5) w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe statku (długość, szerokość, wysokość boczną na śródokręciu do górnego pokładu) i pojemność statku określoną w jednostkach pomiarowych przewidzianych w Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248), zwanych dalej "jednostkami pomiarowymi",

6) w rubryce 10: numer i datę wystawienia międzynarodowego świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych,

7) w rubryce 11: stwierdzenie polskiej przynależności statku oraz datę wpisania statku do rejestru, a w przypadku czasowego zwolnienia statku z polskiej przynależności - stwierdzenie tego zwolnienia i datę wydania decyzji w tej sprawie,

8) w rubryce 12: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,

9) w rubryce 13: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 14,

10) w rubryce 14: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-12, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.

2. Wpisy podpisuje się w rubrykach 11, 12 i 14.";

2)
w § 25:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) charakterystykę statku, wymieniając:

a) nazwę, jaką posiada statek w czasie zgłoszenia lub wniosku o wpis, oraz poprzednie jego nazwy, a w odniesieniu do statku, co do którego przepisy przewidują inne oznaczenie - oznaczenie statku,

b) międzynarodowy znak wywoławczy,

c) nazwę portu macierzystego statku,

d) datę położenia stępki lub równoznacznego stadium rozpoczęcia budowy statku oraz nazwę stoczni, w której statek został zbudowany,

e) długość statku, jego szerokość oraz wysokość boczną według świadectwa pomiarowego,

f) pojemność brutto i netto według świadectwa pomiarowego,

g) nazwę organu, który wystawił świadectwo pomiarowe oraz numer i datę wystawienia tego świadectwa,"

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane określone w ust. 1 pkt 1 należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.";

3)
w § 31 wyrazy: "kodeksu postępowania niespornego" zastępuje się wyrazami: "księgi drugiej: postępowania nieprocesowe - Kodeksu postępowania cywilnego";
4)
w § 53 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli w rejestrze okrętowym zamieszczono wzmiankę o czasowym zwolnieniu statku od polskiej przynależności, izba morska zatrzymuje certyfikat okrętowy w aktach rejestrowych do czasu przywrócenia statkowi polskiej przynależności.";

5)
w § 64 w ust. 1 kwotę "150 zł" zastępuje się kwotą "300 zł";
6)
§ 65 otrzymuje brzmienie:

"§ 65. 1. Opłatę stosunkową w wysokości 0,2% wartości statku pobiera się od zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru statku o pojemności brutto powyżej 1.000 jednostek pomiarowych.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w odniesieniu do statków o pojemności brutto do 1.000 jednostek pomiarowych - 0,1% wartości statku.";

7)
w § 68 w ust. 1 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "100 zł";
8)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.