Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 10, poz. 57 i z 1974 r. Nr 35, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. W dziale pierwszym księgi rejestrowej wpisuje się:

1) w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu oraz poprzednie nazwy lub oznaczenia statków; w razie następującej po wpisie zmiany nazwy lub oznaczenia statku, wpisuje się nową nazwę lub oznaczenie statku,

2) w rubryce 2: międzynarodowy znak wywoławczy oraz jego zmiany,

3) w rubryce 3: port macierzysty statku oraz jego zmiany,

4) w rubryce 4: datę położenia stępki lub rozpoczęcia podobnego stadium budowy statku lub datę wprowadzenia zasadniczych zmian konstrukcyjnych albo przebudowy statku oraz oznaczenie stoczni, w której statek został zbudowany,

5) w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe statku (długość, szerokość, wysokość boczną na śródokręciu do górnego pokładu) i pojemność statku określoną w jednostkach pomiarowych przewidzianych w Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248), zwanych dalej "jednostkami pomiarowymi",

6) w rubryce 10: numer i datę wystawienia międzynarodowego świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych,

7) w rubryce 11: stwierdzenie polskiej przynależności statku oraz datę wpisania statku do rejestru, a w przypadku czasowego zwolnienia statku z polskiej przynależności - stwierdzenie tego zwolnienia i datę wydania decyzji w tej sprawie,

8) w rubryce 12: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,

9) w rubryce 13: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 14,

10) w rubryce 14: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-12, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.

2. Wpisy podpisuje się w rubrykach 11, 12 i 14.";

2)
w § 25:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) charakterystykę statku, wymieniając:

a) nazwę, jaką posiada statek w czasie zgłoszenia lub wniosku o wpis, oraz poprzednie jego nazwy, a w odniesieniu do statku, co do którego przepisy przewidują inne oznaczenie - oznaczenie statku,

b) międzynarodowy znak wywoławczy,

c) nazwę portu macierzystego statku,

d) datę położenia stępki lub równoznacznego stadium rozpoczęcia budowy statku oraz nazwę stoczni, w której statek został zbudowany,

e) długość statku, jego szerokość oraz wysokość boczną według świadectwa pomiarowego,

f) pojemność brutto i netto według świadectwa pomiarowego,

g) nazwę organu, który wystawił świadectwo pomiarowe oraz numer i datę wystawienia tego świadectwa,"

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane określone w ust. 1 pkt 1 należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.";

3)
w § 31 wyrazy: "kodeksu postępowania niespornego" zastępuje się wyrazami: "księgi drugiej: postępowania nieprocesowe - Kodeksu postępowania cywilnego";
4)
w § 53 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli w rejestrze okrętowym zamieszczono wzmiankę o czasowym zwolnieniu statku od polskiej przynależności, izba morska zatrzymuje certyfikat okrętowy w aktach rejestrowych do czasu przywrócenia statkowi polskiej przynależności.";

5)
w § 64 w ust. 1 kwotę "150 zł" zastępuje się kwotą "300 zł";
6)
§ 65 otrzymuje brzmienie:

"§ 65. 1. Opłatę stosunkową w wysokości 0,2% wartości statku pobiera się od zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru statku o pojemności brutto powyżej 1.000 jednostek pomiarowych.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w odniesieniu do statków o pojemności brutto do 1.000 jednostek pomiarowych - 0,1% wartości statku.";

7)
w § 68 w ust. 1 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "100 zł";
8)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym (Dz. U. Nr 35, poz. 206).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(strona 1)

IZBA MORSKA

PRZY SĄDZIE WOJEWÓDZKIM W ................

REJESTR OKRĘTOWY

Księga nr ....................

(tom .........)

.............................

(nazwa statku)

(strona 2)

Dział pierwszy. Statek.

Nazwa statku lub inne jego oznaczenieMiędzynarodowy znak wywoławczyPort macierzystyDataDługośćSzerokośćWysokość boczna na śródokręciu do górnego pokładu
1234567
PojemnośćŚwiadectwo pomiaroweStwierdzenie polskiej przynależności i zwolnienie od niej. Podstawa i data wpisuWykreślenie statku z rejestru
bruttonetto
89101112

(strona 3)

Dział pierwszy. Statek.

Zmiany
do rubrykitreść zmiany
1314

(strona 4)

Dział drugi. Właściciel, armator.

Numer bieżącyWłaściciel, współwłaścicieleArmatorUdział wa współwłasności
1234

(strona 5)

Dział drugi. Właściciel, armator.

Podstawa nabycia własności lub udziału we współwłasności. Wzmianki i ostrzeżenia. Zmiany.
5

(strona 6)

Dział trzeci. Hipoteka morska. Ograniczone prawa rzeczowe.

Ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.

Numer bieżącyKwotaTreść wpisu
123

(strona 7)

Dział trzeci. Hipoteka morska. Ograniczone prawa rzeczowe.

Ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.

Numer bieżący wpisuKwotaTreść wpisuWzmianka o wniosku (zażaleniu)Do nru bieżącego wpisuTreść wpisu
456789

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(strona 1)

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA - POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

(Godło państwowe)

CERTYFIKAT OKRĘTOWY

CERTIFICATE OF REGISTRY

(strona 2)

Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w ......................

The Maritime Chamber to the Voivodship Court of

zaświadcza, że niżej opisany statek został na podstawie

przedstawionych dowodów wpisany dnia ......... 19......... r.

certifies hereby that on the ground of the produced evidence

the vessel described hereunter has been entered on the

do polskiego rejestru okrętowego pod nr .......... jak

następuje:

in the Polish register of ships under No as follows:

1. Nazwa statku ...............................................

Name of the vessel

2. Międzynarodowy znak wywoławczy .............................

International call sign

3. Port macierzysty ...........................................

Port of registry

4. Data rozpoczęcia budowy, stocznia ..........................

When and where built. Shipyard

5. Pojemność ........... a) brutto ........ b) netto ..........

Tonnage gross net

6. Długość ............ m

Length metres

7. Szerokość .......... m

Breadth metres

8. Wysokość boczna na śródokręciu do górnego pokładu ..........

Moulded Depth amidships to Upper Deck

9. Świadectwo pomiarowe wystawione przez ...... dnia ... 19....

r. nr .......

Certificate of tonnage issued by on the

no

Statek ma polską przynależność państwową i prawo podnoszenia

polskiej bandery. .............................................

The vessel has the Polish nationality and enjoys the right to

fly

the Polish flag.

Certyfikat niniejszy wydano na podstawie art. 28 § 1 Kodeksu

morskiego (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112).

The certificate has been granted by virtue of art. 28 § 1 of

tha Maritime Code (Law Gazette of 1986 Nr 22, item 112).

.......................... dnia ............ 19......... r.

on the

m.p. ......................

Seal (podpis - signature)

(strona 3)

WŁAŚCICIEL. ARMATOR - OWNER, SHIP'S OPERATOR

Numer bieżący Consecutive numberWłaściciel

Owner

Armator

Ship's operator

Udział we współwłasności Share on Ownership
1234

WŁAŚCICIEL, ARMATOR - OWNER, SHIP'S OPERATOR

Podstawa nabycia własności lub współwłasności. Wzmianki i ostrzeżenia. Zmiany.

Basis of acquisition of owner ship or coownership. Mentios and warnings. Changes.

5