Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. - Dz.U.2005.210.1746 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.210.1746

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 25 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

2. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

4. Powiatowy urząd pracy przesyła do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej "urzędem", informację, w formie elektronicznej, o zarejestrowaniu lub wyłączeniu z rejestru osoby uprawnionej do zasiłku nieposiadającej miejsca zameldowania, podając następujące dane:

1) nazwisko i imiona;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zamieszkania lub pobytu;

4) numer ewidencyjny PESEL;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) datę zarejestrowania lub wyłączenia z rejestru.";

2)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części C Oświadczenie bezrobotnego:
a)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego zasiłku w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosownych potrąceń.",

b)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Zostałem(łam) pouczony(na) o obowiązku:

a) zgłaszania się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy,

b) składania pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień zasiłkowych przez bezrobotnych z prawem do zasiłku co miesiąc, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,

c) zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o fakcie wyjazdu za granicę lub innej okoliczności powodującej brak gotowości do pracy,

d) powiadomienia powiatowego urzędu pracy w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r.
__________

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.