Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1485

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208 i Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 73, poz. 815) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kosztów postępowania zalicza się:

1) koszty postępowania ponoszone przez Urząd Zamówień Publicznych, obejmujące wynagrodzenie za czynności arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w związku z rozpatrywaniem odwołania oraz wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z wykonywanymi czynnościami organizacyjno-technicznymi,

2) uzasadnione koszty uczestnika postępowania, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, w tym kwoty uiszczone tytułem wpisu.",

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
3)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
4)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Do wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia postępowań przy rozpatrywaniu odwołań stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA/ROZPRAWY*

W dniu ...... 20... r. w .......... Zespół Arbitrów w składzie:

przewodniczący:

...............................................................

...............................................................

arbitrzy:

...............................................................

...............................................................

z udziałem protokolanta .......................................

rozpoznał wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu ........... 20.... r.

przez .........................................................

...............................................................

odwołanie od rozstrzygnięcia/braku rozpatrzenia/odrzucenia*

protestu z dnia ......... 20....... r.

przez zamawiającego ...........................................

Posiedzenie/rozprawę* rozpoczęto o godz. ...... min .......

Na posiedzenie/rozprawę* stawili się:

1) w imieniu zamawiającego:....................................

2) w imieniu wnoszącego odwołanie: ............................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów przedstawił stan sprawy na

podstawie akt, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów

podniesionych w odwołaniu. Strony postępowania złożyły

następujące wyjaśnienia:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy przewodniczący

zamknął posiedzenie/rozprawę*. Po sporządzeniu i podpisaniu

wyroku przewodniczący Zespołu Arbitrów ogłosił orzeczenie

publicznie oraz odczytał motywy, którymi kierował się Zespół

Arbitrów przy wydaniu wyroku.

Posiedzenie/rozprawę* zakończono o godz. ........ min ......

Przewodniczący ........................

Protokolant............................

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia ............... 20....... r.

Zespół Arbitrów w składzie:

przewodniczący:.......................

arbitrzy:.............................

......................................

z udziałem protokolanta ..............

po rozpoznaniu na ........ w dniu/dniach* .......... 20..... r.

w ................ odwołania wniesionego przez ................

...............................................................

od rozstrzygnięcia/odrzucenia/braku rozpatrzenia* przez

zamawiającego .................................................

....................... protestu z dnia .......... 20....... r.

orzeka:

1. ............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

2. Ustala wpis ostateczny w kwocie ........... zł .......... gr

(słownie zł:...............................................)

1) nakazuje ........................... dokonać wpłaty kwoty

w wysokości ............................. zł ............ gr

(słownie zł............................) na rachunek środków

specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych ....................

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku,

2) zwrotowi z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień

Publicznych na rzecz .......................................

podlega kwota ................... zł ........... gr (słownie

zł .......................................................).

3. Zasądza od ................... na rzecz.....................

koszty postępowania w wysokości ............ zł ......... gr

(słownie zł ...............................................).

4. Uzasadnienie:...............................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

5. Na kwotę wpisu w wysokości..................... składają się

koszty ponoszone przez Urząd Zamówień Publicznych, w tym:

1) wynagrodzenie arbitrów w wysokości .......... zł .... gr,

2) wydatki poniesione przez arbitrów, określone na podstawie

rachunków załączonych do akt sprawy, w wysokości

................................ zł ............ gr,

3) wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych w wysokości

................................ zł............. gr.

6. Na koszty postępowania w kwocie ............................

składają się koszty poniesione w związku z postępowaniem

odwoławczym, w tym:

1) kwota wpisu .............................,

2) wydatki poniesione przez .................... ustalone na

podstawie rachunków załączonych do akt sprawy,

w wysokości .......................... zł ........... gr.

Stosownie do art. 92a ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach

publicznych na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia

doręczenia wyroku z uzasadnieniem - służy skarga

za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu

Okręgowego w Warszawie1.

Przewodniczący:

..............................

Arbitrzy:

..............................

..............................

______

1 Nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wszczętych przed dniem 26 października 2001 r.

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

POSTANOWIENIE

o sprostowaniu wyroku z dnia ........... 20....... r.

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania

przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 73, poz. 815 i z 2001 r. Nr 133,

poz. 1485) Przewodniczący Zespołu Arbitrów postanowił:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Przewodniczący

.............................