§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.84.920

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 520 i z 2000 r. Nr 36, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na pierwsze trzy miesiące aplikacji prezes sądu okręgowego kieruje aplikanta do wydziału ksiąg wieczystych, a na kolejne trzy miesiące - do wydziału gospodarczego, któremu powierzono prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Patronem aplikanta referendarskiego może być również doświadczony referendarz sądowy, wykonujący zawód co najmniej przez dwa lata przed objęciem patronatu.

4. Z okręgów, w których nie ma wydziału gospodarczego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy, prezes sądu okręgowego deleguje aplikanta referendarskiego, po porozumieniu z prezesem właściwego sądu okręgowego, do najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania aplikanta lub miejsce odbywania aplikacji wydziału gospodarczego, któremu powierzono prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego. Na czas delegacji dla aplikanta wyznacza się patrona.

5. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu okręgowego może, na wniosek aplikanta referendarskiego, delegować go do innego wydziału gospodarczego, któremu powierzono prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego, niż wskazany w ust. 4, jeżeli usprawni to przebieg aplikacji.";

2)
w § 10 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Niezależnie od szkolenia, o którym mowa w ust. 1, okręgowi kierownicy szkoleń organizują w każdym okręgu, co najmniej raz na kwartał, zajęcia seminaryjne dla aplikantów referendarskich obejmujące zagadnienia związane z zakresem odbywanej w tym czasie praktyki przez aplikanta.

4. W okręgach, w których liczba aplikantów referendarskich jest mniejsza niż 10, zajęcia seminaryjne dla aplikantów referendarskich mogą odbywać się wspólnie z zajęciami seminaryjnymi dla aplikantów sądowych, o ile ich zakres pokrywa się z czynnościami przewidzianymi dla referendarzy sądowych.";

3)
w § 11 skreśla się wyraz "sędzia";
4)
w § 12 w ust. 2 po wyrazach "delegacji służbowej" dodaje się wyrazy ", a także korzystania przez aplikanta z urlopu".