Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.36.413

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 kwietnia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 520) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Stosunek pracy z aplikantem referendarskim nawiązuje się na podstawie mianowania na czas określony, oznaczony w akcie mianowania.";

2) w § 7 skreśla się pkt 3;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Aplikacja referendarska rozpoczyna się każdego roku z dniem wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Prezesi sądów okręgowych zawiadamiają prezesów sądów rejonowych o terminie rozpoczęcia aplikacji referendarskiej, zobowiązując ich do zamieszczenia informacji o tym w siedzibie sądu nie później niż na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem i przedstawienia kandydatów na aplikantów na 7 dni od daty jej rozpoczęcia.";

4) użyty w § 3, w § 4, w § 5 w ust. 1-3, w § 9 w ust. 1, w § 11 dwukrotnie, w § 12 w ust. 2, w § 13, w § 14 w ust. 2 i w § 15 w różnych przypadkach i liczbach wyraz "wojewódzki" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "okręgowy".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.