§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.76.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2009 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 uchyla się ust. 2;
2)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku umów kredytu zawartych do dnia 30 kwietnia 2007 r. na warunkach i zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.1)):

1) oprocentowanie kredytów bankowych może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym;

2) należne bankowi oprocentowanie jest płacone przez kredytobiorcę - w wysokości 0,65 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym, nie mniej jednak niż 2 % i nie więcej niż 20 % w stosunku rocznym, z wyjątkiem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę w odniesieniu do kredytów na:

a) zakup gruntów rolnych mający na celu powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, o powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego,

b) utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia,

c) zakup gruntów rolnych mający na celu utworzenie gospodarstwa rodzinnego lub powiększenie takiego gospodarstwa w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,

d) wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni

- które nie może być niższe niż 1,2 % w stosunku rocznym,

e) sfinansowanie inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produktu lub dostosowanie produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt, które nie może być niższe niż 1 % w stosunku rocznym;

3) dopłaty do oprocentowania nie mogą przekraczać:

a) kwoty odsetek naliczonych w wysokości 1,18 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w odniesieniu do kredytów na sfinansowanie przedsięwzięć objętych programami branżowymi lub regionalnymi, zaakceptowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) kwoty odsetek naliczonych w wysokości 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w odniesieniu do kredytów na:

- zakup gruntów rolnych mający na celu powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, o powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego,

- utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia,

- sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez grupy producentów rolnych wpisanych do rejestru grup, w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach,

- zakup gruntów rolnych mający na celu utworzenie gospodarstwa rodzinnego lub powiększenie takiego gospodarstwa w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,

- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni,

c) kwoty odsetek naliczonych w wysokości 1,30 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w odniesieniu do kredytów na sfinansowanie inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produktu lub dostosowanie produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt;

4) dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, a kolejne dopłaty nie przysługują w przypadku sprzedaży - bez zgody banku - gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urządzeń nabytych za kredyt bankowy objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie kredytowania lub w okresie 5 lat od dnia nabycia.

3. W przypadku umów kredytu zawartych do dnia 25 lutego 2009 r. na warunkach i zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 i Nr 250, poz. 1868 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 42 i Nr 107, poz. 680) należne bankowi oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2 % w stosunku rocznym.".