§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 75, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub";

b)
uchyla się lit. c;
2)
w § 3 w pkt 1:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub";

b)
uchyla się lit. c.