Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.156.1238

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. Nr 204, poz. 1507 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) obsługę programu "Owoce w szkole".";

2)
w § 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pkt 7 - od dnia 23 września 2009 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).