Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.204.1480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 24 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm.2)) w załączniku "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" wprowadza się następujące zmiany:
1) w części III. 3.1 DZIAŁANIE 3.1 "WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP":
a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:
"Nazwa Programu OperacyjnegoSPO-WKP
Nazwa PriorytetuPomoc techniczna
Nazwa działaniaWsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania-
Kategoria interwencji411, 413
Numer działania3.1
Okres kwalifikowalności wydatkówPoczątkowa data: 2004 r.

Końcowa data: czerwiec 2008 r.3)

Instytucja ZarządzającaMinister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca-
Beneficjent Końcowy

(instytucja wdrażająca)

-
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)1. Instytucja Zarządzająca
2. Instytucje Pośredniczące
3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)
4. Komitet Monitorujący
5. RIF (wnioski składa PARP)
6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów
7. Grupa Robocza PT
Instytucja PłatniczaMinister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocyWsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem21.450.000 €
Wsparcie finansowe z EFRR16.087.500 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe5.362.500 €
Środki prywatne0,00 €
Wkład publiczny w środkach

ogółem (w %)

100,00 %
Wkład EFRR w całości

środków publicznych (w %)

75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości

środków publicznych (w %)

25,00 %
Wkład EFRR w środkach

ogółem (w %)

75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach

ogółem (w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach

ogółem (w %)

0,00 %
Skład Grupy Roboczej PTPrzedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP"
b) część "Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)" oraz część "Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)" otrzymują brzmienie:

"Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 21.450.000 €, z czego 16.087.500 € będzie pochodziło z EFRR, a 5.362.500 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1

DziałanieKoszty ogółemOgółem wkład publicznyWkład z EFRROgółem krajowy wkład publicznyŚrodki prywatne
12345
(2+5)(3+4)
Działanie 3.1

Wsparcie Zarządzania SPO-WKP

21.450.000,0021.450.000,0016.087.500,005.362.500,000,00"
2) w części III. 3.2 DZIAŁANIE 3.2 "KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP":
a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:
"Nazwa Programu OperacyjnegoSPO-WKP
Nazwa PriorytetuPomoc techniczna
Nazwa działaniaKomputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania-
Kategoria interwencji411
Numer działania3.2
Okres kwalifikowalności wydatkówPoczątkowa data: 2004 r.

Końcowa data: czerwiec 2008 r.

Instytucja ZarządzającaMinister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca-
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)-
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)1. Instytucja Zarządzająca
2. Instytucje Pośredniczące
3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)
4. RIF (wnioski składa PARP)
Instytucja PłatniczaMinister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocyWsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem2.000.004 €
Wsparcie finansowe z EFRR1.500.003 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe500.001 €
Środki prywatne0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

100 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w%)75 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %)25 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %)75 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %)25 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %)0 %
Skład Grupy Roboczej PTPrzedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP"
b) część "Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)" oraz część "Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)" otrzymują brzmienie:

"Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 2.000.004 €, z czego 1.500.003 € będzie pochodziło z EFRR, a 500.001 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2

DziałanieKoszty ogółemOgółem wkład publicznyWkład z EFRROgółem krajowy wkład publicznyŚrodki prywatne
12345
(2+5)(3+4)
Działanie 3.2 komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP2.000.004,002.000.004,001.500.003,00500.001,000,00"
3) w części III. 3.3 DZIAŁANIE 3.3 "INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP":
a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:
"Nazwa Programu OperacyjnegoSPO-WKP
Nazwa PriorytetuPomoc techniczna
Nazwa działaniaInformacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania-
Kategoria interwencji411, 415
Numer działania3.3
Okres kwalifikowalności wydatkówPoczątkowa data: 2004 r.

Końcowa data: czerwiec 2008 r.

Instytucja ZarządzającaMinister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca-
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)-
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)1. Instytucja Zarządzająca
2. Instytucje Pośredniczące
3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)
4. RIF (wnioski składa PARP)
Instytucja PłatniczaMinister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocyWsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem3.500.000 €
Wsparcie finansowe z EFRR2.625.000 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe875.000 €
Środki prywatne0,00 €
Wkład publiczny w środkach

ogółem (w %)

100,00 %
Wkład EFRR w całości środków

publicznych (w %)

75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości

środków publicznych (w %)

25,00 %
Wkład EFRR w środkach

ogółem (w %)

75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach

ogółem (w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach

ogółem (w %)

0,00 %
Skład Grupy Roboczej PTPrzedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP"
b) część "Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)" oraz część "Tabela finansowa działania 3.3" otrzymują brzmienie:

"Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.3 przewidziano 3.500.000 €, z czego 2.625.000 € będzie pochodziło z EFRR, a 875.000 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3

DziałanieKoszty ogółemOgółem wkład publicznyWkład z EFRROgółem krajowy wkład publicznyŚrodki prywatne
12345
(2+5)(3+4)
Działanie 3.3

Informacja i promocja działań SPO-WKP

3.500.000,003.500.000,002.625.000,00875.000,000,00"
4) w części V. "PLAN FINANSOWY":
a) część "Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) - ogółem 2004-2006 (€) w cenach z 2004 r." otrzymuje brzmienie:

"Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) - ogółem 2004-2006 (€) w cenach z 2004 r.

Priorytet/DziałanieKoszty ogółemŚrodki publiczneŚrodki prywatne
OgółemWkład wspólnotowyKrajowy wkład publiczny
OgółemEFRROgółemBudżet państwaBudżety j.s.t.Inne NFOŚiGW
12345678910
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu753.159.847662.964.819508.655.561508.655.561154.309.258133.000.10621.309.152090.195.028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw41.080.60437.613.71130.810.45330.810.4536.803.2586.803.258003.466.893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw239.997.096203.837.602164.200.493164.200.49339.637.10939.637.1090036.159.494
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm190.181.339190.181.339142.636.004142.636.00447.545.33526.236.18321.309.15200
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką192.863.585142.294.944104.230.694104.230.69438.064.25038.064.2500050.568.641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line89.037.22389.037.22366.777.91766.777.91722.259.30622.259.306000
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw2.130.497.1221.024.773.072722.142.858722.142.858302.630.214253.308.236049.321.9781.105.724.050
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo36.476.57818.238.28912.766.80212.766.8025.471.4875.471.4870018.238.289
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw751.731.092383.097.956263.105.882263.105.882119.992.074119.992.07400368.633.136
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje852.297.832426.148.916298.304.241298.304.241127.844.675127.844.67500426.148.916
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska489.991.620197.287.911147.965.933147.965.93349.321.9780049.321.978292.703.709
Pomoc techniczna27.100.00027.100.00020.300.00020.300.0006.800.0006.800.000000
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP21.450.00021.450.00016.087.50016.087.5005.362.5005.362.500000
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP2.000.0042.000.0041.500.0031.500.003500.001500.001000
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP3.500.0003.500.0002.625.0002.625.000875.000875.000000
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny149.996149.99687.49787.49762.49962.499000
Ogółem2.910.756.9691.714.837.8911.251.098.4191.251.098.419463.739.472393.108.34221.309.15249.321.9781.195.919.078
Całkowite związane z EFRR0001.251.098.41900000
Całkowite związane z EFS000000000
Całkowite związane z EAGGF000000000
Całkowite związane z FIFG000000000

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004)."

b) tabela "Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004-2006 (€) ceny z 2004 r." otrzymuje brzmienie:

"Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004-2006 (€) ceny z 2004 r.

Priorytet/ DziałanieRokKoszty ogółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneFundusz SpójnościInne instrumenty finansowePożyczki EBI
OgółemWkład wspólnotowyKrajowy wkład publiczny
OgółemEFRREFS4)EAGGF5)FIFG6)OgółemBudżet państwaBudżety j.s.t. i inne środki publiczneNFOŚiGW
1234567891011121314151617
Priorytet 1753.159.847662.964.819508.655.561508.655.561000154.309.258133.000.10621.309.152090.195.028000
2004190.057.412167.316.356127.913.618127.913.61800039.402.73834.461.0514.941.687022.741.056000
2005271.543.864239.052.660182.756.135182.756.13500056.296.52549.236.1077.060.418032.491.204000
2006291.558.571256.595.803197.985.808197.985.80800058.609.99549.302.9489.307.047034.962.768000
Działanie 1.141.080.60437.613.71130.810.45330.810.4530006.803.2586.803.258003.466.893000
20049.870.1728.788.4257.198.8477.198.8470001.589.5781.589.578001.081.747000
200514.101.97412.556.43210.285.32810.285.3280002.271.1042.271.104001.545.542000
200617.108.45916.268.85413.326.27813.326.2780002.942.5762.942.57600839.604000
Działanie 1.2239.997.096203.837.602164.200.493164.200.49300039.637.10939.637.1090036.159.494000
200459.135.15250.887.32540.644.80640.644.80600010.242.51910.242.519008.247.827000
200584.489.14272.705.08758.071.12458.071.12400014.633.96314.633.9630011.784.055000
200696.372.80280.245.19065.484.56365.484.56300014.760.62714.760.6270016.127.612000
Działanie 1.3190.181.339190.181.339142.636.004142.636.00400047.545.33526.236.18321.309.15200000
200439.523.63039.523.63029.640.25629.640.2560009.883.3744.941.6874.941.68700000
200556.469.24956.469.24942.348.41342.348.41300014.120.8367.060.4187.060.41800000
200694.188.46094.188.46070.647.33570.647.33500023.541.12514.234.0789.307.04700000
Działanie 1.4192.863.585142.294.944104.230.694104.230.69400038.064.25038.064.2500050.568.641000
200445.713.16332.301.68123.563.19023.563.1900008.738.4918.738.4910013.411.482000
200565.312.52146.150.91433.665.82533.665.82500012.485.08912.485.0890019.161.607000
200681.837.90163.842.34947.001.67947.001.67900016.840.67016.840.6700017.995.552000
Działanie 1.589.037.22389.037.22366.777.91766.777.91700022.259.30622.259.306000000
200435.815.29535.815.29526.866.51926.866.5190008.948.7768.948.776000000
200551.170.97851.170.97838.385.44538.385.44500012.785.53312.785.533000000
20062.050.9502.050.9501.525.9531.525.953000524.997524.997000000
Priorytet 22.130.497 .1221.024 .773 .072722.142.858722.142.858000302.630.214253.308.236049.321.9781.105.724.050000
2004471.885.326226.485.585159.661.826159.661.82600066.823.75954.720.715012.103.044245.399.741000
2005672.707.859322.844.658227.593.372227.593.37200095.251.28677.959.104017.292.182349.863.201000
2006985.903.937475.442.829334.887.660334.887.660000140.555.169120.628.417019.926.752510.461.108000
Działanie 2.136.476.57818.238.28912.766.80212.766.8020005.471.4875.471.4870018.238.289000
200415.484.1667.727.0025.413.8725.413.8720002.313.1302.313.130007.757.164000
200520.626.30010.294.1007.212.1487.212.1480003.081.9523.081.9520010.332.200000
2006366.112217.187140.782140.78200076.40576.40500148.925000
Działanie 2.2751.731.092383.097.956263.105.882263.105.882000119.992.074119.992.07400368.633.136000
2004169.225.81386.467.15859.223.62559.223.62500027.243.53327.243.5330082.758.655000
2005241.780.788123.539.64884.615.54784.615.54700038.924.10138.924.10100118.241.140000
2006340.724.491173.091.150119.266.710119.266.71000053.824.44053.824.44000167.633.341000
Działanie 2.3852.297.832426.148.916298.304.241298.304.241000127.844.675127.844.67500426.148.916000
2004167.767.06583.886.89258.722.84058.722.84000025.164.05225.164.0520083.880.173000
2005239.696.607119.853.10383.900.05283.900.05200035.953.05135.953.05100119.843.504000
2006444.834.160222.408.921155.681.349155.681.34900066.727.57266.727.57200222.425.239000
Działanie 2.4489.991.620197.287.911147.965.933147.965.93300049.321.9780049.321.978292.703.709000
2004119.408.28248.404.53336.301.48936.301.48900012.103.0440012.103.04471.003.749000
2005170.604.16469.157.80751.865.62551.865.62500017.292.1820017.292.182101.446.357000
2006199.979.17479.725.57159.798.81959.798.81900019.926.7520019.926.752120.253.603000
Pomoc techniczna27.100.00027.100.00020.300.00020.300.0000006.800.0006.800.000000000
20046. 331.9026.331.9024.743.0854.743.0850001.588.8171.588.817000000
20059.046.6829.046.6826.776.6666.776.6660002.270.0162.270.016000000
200611.721.41611.721.4168.780.2498.780.2490002.941.1672.941.167000000
Działanie 3.121.450.00021.450.00016.087.50016.087.5000005.362.5005.362.500000000
20044.369.2464.369.2463.271.0933.271.0930001.098.1531.098.153000000
20056.242.5456.242.5454.673.5634.673.5630001.568.9821.568.982000000
200610.838.20910.838.2098.142.8448.142.8440002.695.3652.695.365000000
Działanie 3.22.000.0042.000.0041.500.0031.500.003000500.001500.001000000
2004747.679747.679560.759560.759000186.920186.920000000
20051.068.2431.068.243801.182801.182000267.061267.061000000
2006184.082184.082138.062138.06200046.02046.020000000
Działanie 3.33.500.0003.500.0002.625.0002.625.000000875.000875.000000000
20041.168.2481.168.248876.186876.186000292.062292.062000000
20051.669.1291.669.1291.251.8471.251.847000417.282417.282000000
2006662.623662.623496.967496.967000165.656165.656000000
Działanie 3.4149.996149.99687.49787.49700062.49962.499000000
200446.72946.72935.04735.04700011.68211.682000000
200566.76566.76550.07450.07400016.69116.691000000
200636.50236.5022.3762.37600034.12634.126000000
Ogółem2.910.756.9691.714.837.8911.251.098.4191.251.098.419000463.739.472393.108.34221.309.15249.321.9781.195.919.078000
2004668.274.640400.133.843292.318.529292.318.529000107.815.31490.770.5834.941.68712.103.044268.140.797000
2005953.298.405570.944.000417.126.173417.126.173000153.817.827129.465.2277.060.41817.292.182382.354. 405000
20061.289.183.924743.760.048541.653.717541.653.717000202.106.331172.872.5329.307.04719.926.752545.423.876000

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004)."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 524 i Nr 139, poz. 980.

3) W ramach realizowanych projektów z działania 3.1 dotyczących zatrudnienia pracowników, kontroli, posiedzeń Komitetu Monitorującego będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w decyzji Komisji - Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000-2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

4) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social Fund - ESF).

5) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - EAGGF).

6) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG).