§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.165.1176

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2006 r.
§  2.
Do czynności związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, wyborem projektów do dofinansowania, w odniesieniu do których termin składania wniosków zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.