Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.31.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297), art. 85 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1962 r. Nr 35, poz. 159 i z 1966 r. Nr 2, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) określenie wysokości opłaty rocznej za 1 m2 terenu z zastrzeżeniem wzrostu tej opłaty w razie ulepszenia terenu przez budowę (doprowadzenie) urządzeń komunalnych bez udziału jednostki państwowej (organizacji społecznej) w kosztach ich budowy i określenie wartości znajdujących się na terenie budynków i urządzeń, o ile podlegają one odpłatnemu przekazaniu, oraz w razie potrzeby określenie innych warunków przekazania.",

b) ust. 2 skreśla się;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Przekazanie terenu państwowego w użytkowanie następuje odpłatnie.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do terenów:

1) przekazanych na cele obrony i bezpieczeństwa Państwa,

2) przekazanych na cele użyteczności publicznej (drogi i place publiczne, zieleń miejska, szkoły, szpitale itp.),

3) zabudowanych budynkami przeznaczonymi na siedziby władz państwowych i organów administracji państwowej,

4) przekazanych pod budowę zbiorników wodnych, pod budowę urządzeń dla ochrony przeciwpowodziowej i pod regulację wód śródlądowych,

5) przewidzianych do rekultywacji, które ulegną przekształceniu na skutek robót górniczych,

6) przeznaczonych do utrzymania i eksploatacji kolei wraz ze znajdującymi się na nich budowlami i urządzeniami służącymi temu celowi, z wyjątkiem terenów przeznaczonych na place składowe i magazyny,

7) przeznaczonych na lotniska komunikacyjne,

8) zabudowanych budynkami mieszkalnymi pozostającymi w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych,

9) przekazanych w użytkowanie państwowym gospodarstwom rolnym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym.";

3) w § 8 ust. 1 końcowe wyrazy "prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej" zastępuje się wyrazami "organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej";
4) w § 9 końcowe wyrazy "pkt 1, 2 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2, 5 i 6",
5) w § 10 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie:

"W razie zgody organizacji społecznej organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydaje decyzję o przekazaniu terenu.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W razie braku zgody organizacji społecznej na przekazanie terenu, o przekazaniu rozstrzyga jednostka nadrzędna nad jednostką wnioskującą w porozumieniu z organizacją nadrzędną nad organizacją społeczną; w braku porozumienia pomiędzy organami nadrzędnymi rozstrzyga - w porozumieniu z zarządem naczelnego organu organizacji społecznej - organ naczelny, któremu podlega wnioskująca jednostka, lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), gdy jednostka podlega nadzorowi prezydium rady narodowej.";

7) w § 12:
a) w ust. 1 wyrazy "Decyzja o przekazaniu powinna zawierać:" zastępuje się wyrazami "Na podstawie porozumienia lub rozstrzygnięcia (§ 11) organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydaje decyzję o przekazaniu, która powinna zawierać:",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Ostateczna decyzja o przekazaniu terenu stanowi podstawę do dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.";

8) w § 15 wyrazy "i jednostką nadrzędną nad użytkownikiem" zastępuje się wyrazami "i po wysłuchaniu opinii jednostki nadrzędnej nad użytkownikiem" oraz dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"W razie negatywnego stanowiska jednostki nadrzędnej nad użytkownikiem sprawę rozstrzyga - przed wydaniem decyzji przez organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).";

9) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadkach określonych w § 13 pkt 2 organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydaje decyzję o wygaśnięciu użytkowania w porozumieniu z komisją planowania gospodarczego i organem do spraw miejscowego planowania przestrzennego po wysłuchaniu opinii jednostki nadrzędnej nad dotychczasowym użytkownikiem. W razie negatywnego stanowiska jednostki nadrzędnej nad użytkownikiem sprawę rozstrzyga - przed wydaniem decyzji przez organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).";

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Jednostka państwowa przejmująca teren obowiązana jest do wnoszenia na rzecz funduszu mieszkaniowego opłaty rocznej za użytkowanie terenu, obliczonej na podstawie obowiązujących stawek (art. 24).

2. Pomiędzy jednostkami państwowymi zostają przekazane nieodpłatnie budynki i urządzenia oraz rozpoczęte inwestycje, z wyjątkiem budynków, urządzeń i rozpoczętych inwestycji, w stosunku do których jednostka państwowa posiada zobowiązania kredytowe lub poniosła nakłady ze środków funduszów własnych.

3. Składniki majątkowe nie wymienione w ust. 2, a także budynki i urządzenia oraz rozpoczęte inwestycje, w stosunku do których jednostka państwowa posiada zobowiązania kredytowe lub poniosła nakłady ze środków własnych funduszów, mogą być przekazane nieodpłatnie, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, a obowiązek ich nieodpłatnego przekazania został ustalony w decyzji o przekazaniu.

4. W razie gdy przekazanie terenu bez zmiany sposobu użytkowania (§ 8) następuje pomiędzy przedsiębiorstwami zgrupowanymi w jednym zjednoczeniu (jednostce równorzędnej), przekazanie składników majątkowych wymienionych w ust. 2 i 3 następuje nieodpłatnie na podstawie decyzji dyrektora zjednoczenia (jednostki równorzędnej).

5. Jeżeli przekazywany teren w części lub w całości nabyty został z kredytów bankowych lub z takich kredytów dokonane zostały na nim nakłady, zjednoczenie lub jednostka przejmująca obowiązane są spłacić dług i odpowiadają za jego spłatę solidarnie z przekazującym, chyba że bank wyraził zgodę na przejęcie długu przez jednostkę, której przedmiot został przekazany.

6. Jeżeli przekazywany teren został nabyty z funduszów własnych przedsiębiorstwa lub z takich funduszów dokonane zostały na nim nakłady, jednostka nadrzędna może zobowiązać jednostkę przejmującą do zapłaty kwoty odpowiadającej wartości przedmiotu w dniu jego przekazania lub do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości nie zamortyzowanych nakładów. W razie nienałożenia tego obowiązku na jednostkę przejmującą, jednostka nadrzędna powinna zapłacić wartość przedmiotu urządzenia trwałego lub nie zamortyzowanych nakładów jednostce przekazującej z funduszów zjednoczenia.";

11) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Jednostce państwowej, która nabyła teren z własnych środków lub z kredytu bankowego, zalicza się na poczet opłat rocznych za użytkowanie kwotę wydatkowaną na pokrycie ceny terenu nie zabudowanego.";

12) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Jednostki państwowe i organizacje społeczne uiszczają za przekazane im w użytkowanie tereny stanowiące użytki rolne na cele nierolnicze - niezależnie od opłaty rocznej (§ 19 ust. 1) - jednorazową opłatę ustaloną według cen obowiązujących przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Opłata stanowi dochód budżetów terenowych.

2. Jednostce państwowej (organizacji społecznej) przekazującej na cele nierolnicze teren, na którym znajdują się budynki i urządzenia związane z prowadzeniem produkcji rolniczej, przysługują uprawnienia właściciela do żądania przeniesienia tych budynków i urządzeń, wynikające z art. 10 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94).";

§  2. Minister Gospodarki Komunalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1962 r. Nr 35, poz. 159 i z 1966 r. Nr 2, poz. 7) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porusza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że obowiązek jednostek państwowych do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania terenów powstaje z dniem 1 stycznia 1969 r., chociażby teren został objęty przed tym terminem.