Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie... - Dz.U.1981.3.13 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.3.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lutego 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) oraz art. 276 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1969 r. Nr 1, poz. 1 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia wyraz: "gromad" zastępuje się wyrazem: "gmin",
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie przekazania nieruchomości jest:

1) naczelnik gminy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt 2 i 3, po zasięgnięciu opinii czynnika społecznego, a zwłaszcza samorządu rolniczego,

2) dyrektor zjednoczenia podporządkowanego Ministrowi Rolnictwa co do nieruchomości przekazywanej przedsiębiorstwu zgrupowanemu w zjednoczeniu lub przedsiębiorstwu innego zjednoczenia podporządkowanego Ministrowi Rolnictwa,

3) wojewoda co do przekazywania nieruchomości na cele obrony i bezpieczeństwa Państwa.",

3)
w § 4 skreśla się ust. 4 i 5,
4)
§ 11 skreśla się,
5)
w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wypadkach uzasadnionych wyjątkowymi względami właściwy minister, a w stosunku do jednostek podległych radom narodowym - wojewoda może zezwolić na wybudowanie nowych zabudowań na koszt ubiegającego się o przekazanie gruntów na cele nierolnicze, chociażby koszty ich budowy były wyższe od kosztów przeniesienia.",

6)
w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przekazywanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym w użytkowanie nieruchomości państwowych, określonych w § 1 niniejszego rozporządzenia, a położonych na terenie miast, odbywa się w trybie przepisów o przekazywaniu terenów w użytkowanie organizacjom społecznym, z tym że decyzje o przekazaniu wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego właściwy dla danego miasta."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.