Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.11.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 marca 1964 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) oraz art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej (Dz. U. z 1961 r. Nr 52, poz. 290, z 1963 r. Nr 7, poz. 39 i z 1964 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po wyrazach "w powiatach" dodaje się wyrazy "i w gromadach";
2) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Biura gromadzkich rad narodowych w gromadach wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia są uprawnione do umarzania należności z tytułu podatku gruntowego do kwoty 500 zł. Decyzje o umorzeniu podejmują biura gromadzkich rad narodowych na podstawie uchwał prezydiów tych rad.";

3) dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 4;
4) w wykazie powiatów stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia po wyrazach "Województwo bydgoskie powiat chełmiński" dodaje się wyrazy "Województwo lubelskie powiat hrubieszowski", wyrazy zaś "Województwo opolskie powiat namysłowski" skreśla się;
5) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, obejmujący wykaz gromad województwa wrocławskiego, w których biura gromadzkich rad narodowych są właściwe w sprawach wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
§  2. Organy finansowe prezydiów właściwych powiatowych rad narodowych przekażą w terminie do dnia 31 marca 1964 r. sprawy wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej biurom gromadzkich rad narodowych w powiecie hrubieszowskim oraz w gromadach wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1964 r.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik nr 3.

WYKAZ GROMAD WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO, W KTÓRYCH BIURA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH SĄ WŁAŚCIWE W SPRAWACH WYMIARU PODATKU GRUNTOWEGO I OPŁATY ELEKTRYFIKACYJNEJ

1.Gromada Łagiewnikipowiatu dzierżoniowskiego
2. " Czernina " górowskiego
3. " Mściwojów " jaworskiego
4. " Jeżów Sudecki " jeleniogórskiego
5. " Kłodzko " kłodzkiego
6. " Ulesie " legnickiego
7. " Siekierczyn " lubańskiego
8. " Trzebnice " lubińskiego
9. " Pasiecznik " lwóweckiego
10. " Cieszków " milickiego
11. " Wolibórz " noworudzkiego
12. " Częstocice " oławskiego
13. " Kuropatnik " strzelińskiego
14. " Dziadowa Kłoda " sycowskiego
15. " Witoszów Dolny " świdnickiego
16. " Prusice " trzebnickiego
17. " Stare Bogaczowice " wałbrzyskiego
18. " Wińsko " wołowskiego
19. " Opolno-Zdrój " zgorzeleckiego
20. " Zagrodno " złotoryjskiego."