Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.9.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 stycznia 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Określone w ust. 1 kwoty obrotu 9.600.000 zł i 800.000 zł podwyższa się:

1) dla podatników wykonujących działalność w zakresie rzemiosł budowlanych i produkcji materiałów budowlanych, z wyjątkiem betoniarstwa nagrobkowego i kamieniarstwa nagrobkowego - odpowiednio do kwot 12.000.000 zł i 1.000.000 zł,

2) dla podatników wykonujących działalność w zakresie rzemiosł spożywczych, rzemiosła wulkanizatorstwo, handlu oraz przemysłu gastronomicznego - odpowiednio do kwot 15.000.000 zł i 1.250.000 zł.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a";
c)
w ust. 4 po wyrazie "Zagranicznego" dodaje się wyrazy "lub innego właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego)";
2)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Przed zaprowadzeniem ksiąg handlowych i na koniec każdego okresu rachunkowego oraz przy zmianie właściciela przedsiębiorstwa powinien być sporządzony spis inwentarza i bilans wraz z rachunkiem wyników, który podpisuje właściciel przedsiębiorstwa bądź jego pełnomocnik. Jeżeli jest dwóch lub więcej współwłaścicieli, bilans podpisuje każdy z nich bądź ich pełnomocnik. Bilans przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę prawną podpisuje odpowiedzialny członek zarządu.";

3)
w § 18:
a)
w ust. 1 wyrazy "i bilansu" skreśla się;
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za koszty nabycia uważa się cenę zakupu zwiększoną o koszty uboczne związane z zakupem:

1) przedmiotów majątkowych - poniesione do chwili ich przekazania do eksploatacji,

2) towarów - poniesione do chwili złożenia ich w magazynie.";

4)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Bilans roczny wraz z rachunkiem wyników według ustalonych wzorów należy sporządzić najpóźniej w terminie przewidzianym do złożenia zeznania podatkowego o dochodzie za dany rok.

2. Wzory bilansu oraz rachunku wyników, jak również objaśnienia dotyczące sposobu ich sporządzenia zostaną ustalone odrębnie i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.";

5)
w § 20 w ust. 3 zdanie ostatnie skreśla się;
6)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Podatnicy prowadzący księgi handlowe obowiązani są prowadzić bieżąco raport finansowy, obejmujący stan początkowy i końcowy oraz przychody i rozchody danego dnia z podziałem na gotówkowe i bezgotówkowe. W części bezgotówkowej przychody i rozchody powinny być uwidocznione w dniu otrzymania wyciągu z rachunku bankowego. Raport może być sporządzony na osobnych kartach lub w specjalnej księdze. Raport powinien być podpisany codziennie przez osobę odpowiedzialną za stan kasy.";

7)
w § 25:
a)
w ust. 1 po wyrazie "zakupów" dodaje się wyrazy "towarów, o których mowa w § 16 ust. 2, oraz usług do wykonywanej przez przedsiębiorstwo działalności.",
b)
ust. 4 skreśla się;
8)
w § 27:
a)
w ust. 2 wyrazy "300.000 zł" zastępuje się wyrazami "600.000 zł",
b)
w ust. 3 po wyrazie "bilansu" dodaje się wyrazy "i rachunku wyników";
9)
w § 30 w ust. 2 po wyrazie "obrotowego" dodaje się wyrazy "lub zwolnione od tego podatku albo stanowiące podstawę do zastosowania ulg w podatku dochodowym";
10)
w § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, § 3 ust. 1 i § 31 ust. 1 użyty w różnych przypadkach wyraz "zarobkowa" skreśla się;
11)
w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 7 ust. 2, § 12 ust. 2, § 16 ust. 5 i 6 oraz § 24 ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "organ podatkowy" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "urząd skarbowy".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.