Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych. - Dz.U.1990.4.23 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.4.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
w pkt 4 wyrazy "Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,"
b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) szkoły zawodowe kształcące na potrzeby żeglugi morskiej, śródlądowej i rybołówstwa morskiego - przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,"

c)
w pkt 6:
pod lit. a) wyrazy "Ministra Górnictwa i Energetyki" zastępuje się wyrazami "Ministra Przemysłu",
lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) transportu kolejowego - przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe", który pełni funkcje i wykonuje czynności określone w § 4 ust. 1,",

d)
dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) szkoły artystyczne o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub kształcące według szczególnych zasad organizacyjnych i programowych - przez Ministra Kultury i Sztuki,

8) szkoły każdego typu o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub kształcące według szczególnych zasad organizacyjnych i programowych, z uwzględnieniem pkt 1-7 - przez Ministra Edukacji Narodowej bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonych przez niego jednostek organizacyjnych.";

2)
w § 3 w ust. 2 po wyrazach "i z 1984 r. Nr 49, poz. 253" dodaje się wyrazy "oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192";
3)
w § 4:
a)
w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33" dodaje się wyrazy "z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192),
b)
w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy "z tym że w stosunku do szkół i placówek określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6";
4)
w § 5 wyrazy "w § 1" zastępuje się wyrazami "w § 1 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2";
5)
w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Utworzenie szkoły lub innej placówki określonej w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 przez przekształcenie szkoły lub placówki działającej dotychczas w systemie rad narodowych wymaga zgody właściwej rady narodowej.";

6)
użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy "Minister Oświaty i Wychowania" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Edukacji Narodowej."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.