Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.149.888

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz. U. Nr 264, poz. 2628, z 2005 r. Nr 200, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 41, poz. 258) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu połączenia, o którym mowa w art. 11a ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ogłosi informację o zamiarze zbycia akcji spółki osobom uprawnionym, przez jej zamieszczenie w dzienniku o zasięgu krajowym, w dziennikach o zasięgu lokalnym oraz przez wywieszenie tej informacji w siedzibie spółki i we wszystkich jej oddziałach.",

b) w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informację, że oferowanie akcji spółki będzie następowało wyłącznie na rzecz osób uprawnionych;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) cenę sprzedaży jednej akcji albo sposób i termin jej ustalenia;",

pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) zastrzeżenie, że liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez poszczególne osoby uprawnione może ulec redukcji w stosunku do liczby akcji wskazanej w zapisie na akcje;

13) informację o możliwości rozłożenia płatności ceny na raty oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia zapłaty ceny za akcje;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) informacje o możliwości i sposobie finansowania przez spółkę nabycia akcji przez osoby uprawnione, w przypadku podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez walne zgromadzenie spółki;",

pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) nazwę, siedzibę i adres firmy inwestycyjnej, która przeprowadzi zapisy na akcje, oraz adresy jej oddziałów;",

po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) informacje, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);",

pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) miejsce i termin zawarcia umów zbycia akcji i ewentualnego wydania nabywcy akcji lub ich odcinków zbiorowych;",

po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) sposób i termin zapłaty ceny.";

2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zarząd spółki, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, sporządzi listę osób uprawnionych.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej albo nazwę lub firmę osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

2) numer PESEL osoby uprawnionej albo numer NIP osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

3) miejsce zamieszkania osoby uprawnionej albo siedzibę osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

4) oznaczenie przynależności osoby uprawnionej do grupy pracowników spółki lub plantatorów buraków cukrowych związanych umową kontraktacji buraków cukrowych ze spółką;

5) miejsce zatrudnienia - w przypadku osoby uprawnionej będącej pracownikiem spółki.";

3) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"§ 9. 1. Zapisy na akcje spółki przyjmuje upoważniona przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), zwana dalej "firmą inwestycyjną".

2. Termin przyjmowania zapisów na akcje spółki rozpoczyna się w terminie 3 miesięcy od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, a kończy po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia zapisów.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje firmie inwestycyjnej ostateczną listę osób uprawnionych, o której mowa w § 8 ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu jej od spółki.

4. Firma inwestycyjna prowadzi rejestr zapisów na akcje spółki.

§ 10. 1. Zapis na akcje jest składany firmie inwestycyjnej przez osobę uprawnioną w formie pisemnej dyspozycji nabycia akcji zawierającej:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej albo nazwę lub firmę osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

2) numer PESEL osoby uprawnionej albo numer KRS, NIP oraz numer REGON osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

3) adres zamieszkania osoby uprawnionej albo siedzibę osoby uprawnionej - w przypadku gdy nie jest ona osobą fizyczną;

4) liczbę akcji, jaką zamierza nabyć osoba uprawniona.

2. Jeżeli osoba uprawniona zamierza dokonać zapłaty w ratach, do dyspozycji nabycia akcji dołącza:

1) pisemne oświadczenie o wyborze zabezpieczenia, które zostanie ustanowione w formie, o której mowa w § 14 ust. 1, wraz z pisemnym zobowiązaniem do jego ustanowienia, lub

2) zaświadczenie wydane przez spółkę potwierdzające finansowanie przez nią nabycia akcji oraz pisemne oświadczenie spółki o wyborze zabezpieczenia, które zostanie ustanowione w formie, o której mowa w § 14 ust. 2, wraz z pisemnym zobowiązaniem do jego ustanowienia - w przypadku gdy finansowanie przez spółkę nastąpi zgodnie z art. 345 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. 2 ).

3. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu, sporządzonym przez firmę inwestycyjną, co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdą osobę uprawnioną. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca otrzymuje jeden egzemplarz formularza zapisu, drugi egzemplarz otrzymuje firma inwestycyjna.";

4) uchyla się § 11;
5) § 12-14 otrzymują brzmienie:

"§ 12. Firma inwestycyjna, w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do przyjmowania zapisów na akcje, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację o łącznej liczbie akcji, na które złożono zapisy, oraz informację o liczbie akcji przypadającej na każdą osobę uprawnioną.

§ 13. 1. Zapłata za akcje może być dokonana w ratach na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, pod warunkiem że zostanie ustanowione zabezpieczenie zapłaty pozostałej kwoty.

2. Pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 20% ceny nabycia akcji. Pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 7 lat. Kwota ta jest oprocentowana według stopy zmiennej na warunkach rynkowych.

3. Zapłata pierwszej raty przez osobę uprawnioną następuje nie później niż przy składaniu zapisu na akcje.

§ 14. 1. Osoba uprawniona może ustanowić zabezpieczenie w jednej lub w kilku z następujących form:

1) weksla niezupełnego wystawionego przez nabywcę wraz z deklaracją wekslową lub

2) poddania się rygorowi egzekucji określonemu w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 3 ), lub

3) cesji wierzytelności, w szczególności wierzytelności z tytułu umowy kontraktacji, lub

4) gwarancji bankowej, lub

5) poręczenia bankowego, lub

6) zastawu na akcjach spółki, lub

7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, z zastrzeżeniem że termin zabezpieczenia nie może być dłuższy niż termin wykupu tych papierów wartościowych.

2. Spółka może ustanowić zabezpieczenie w jednej lub w kilku z następujących form:

1) weksla niezupełnego wystawionego przez spółkę wraz z deklaracją wekslową lub

2) poddania się rygorowi egzekucji określonemu w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, lub

3) cesji wierzytelności, lub

4) poręczenia według prawa cywilnego wszelkich wierzytelności o zapłatę kwoty za akcje, o której mowa w § 13 ust. 2, lub

5) poręczenia wekslowego.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi osoba uprawniona lub podmiot, którzy je ustanowili.";

6) w § 15:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przystępuje do zawierania, w imieniu Skarbu Państwa, umów zbycia akcji z osobami uprawnionymi w terminie 3 miesięcy po upływie terminu przyjmowania zapisów na akcje.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiera umowy zbycia akcji spółki przez okres 3 miesięcy, w okresie ważności prospektu emisyjnego.",

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kopię dokumentu lub dokumentów poświadczających ustanowienie zabezpieczenia",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wydanie akcji może nastąpić po zawarciu umowy zbycia akcji i ustanowieniu zabezpieczenia przez osobę uprawnioną lub przez spółkę kwoty pozostałej do zapłaty za akcje, nie wcześniej niż po zapłacie pierwszej raty.";

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM PRYWATYZACJI KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ

1. Wyłonienie podmiotu, który sporządzi analizy przedprywatyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej, oraz wyłonienie firmy inwestycyjnej, która przeprowadzi procedurę zapisów na akcje i przydziału akcji.

2. Przygotowanie informacji o zamiarze zbycia akcji dla osób uprawnionych oraz prospektu emisyjnego.

3. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości.

5. Ogłoszenie informacji o zamiarze zbycia akcji dla osób uprawnionych.

6. Sporządzenie listy osób uprawnionych i przeprowadzenie procedur reklamacyjnych w terminie 84 dni od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości.

7. Uruchomienie procedury zapisów na akcje w terminie 3 miesięcy od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości.

8. Zakończenie procedury zapisów na akcje w terminie 3 miesięcy od uruchomienia procedury zapisów na akcje.

9. Zawarcie umów zbycia akcji. Rozpoczęcie procedury w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości i zakończenie w terminie 12 miesięcy od dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości.

10. Powtórzenie procedury zbycia akcji, w przypadku gdy liczba zbytych akcji będzie znacząco niższa niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia procedury, o której mowa w pkt 7 i 8.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2001 r. Nr 76, poz. 810, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 133, poz. 767.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887.