Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.11.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 i Nr 112, poz. 742) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w pkt 8 w rubrykach 8.0-8.4 tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:

grafika

2)
w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza:

grafika

3)
w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej:

grafika

4)
w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 w rubrykach 8.0-8.4 tabeli lp. 13-24 otrzymują brzmienie:

grafika

5)
w poz. 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego:

grafika

6)
poz. 1.04.01(023) Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych otrzymuje brzmienie:

grafika

7)
w poz. 1.04.02(024) Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego:

grafika

8)
w poz. 1.21.12(034) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r. - prace przygotowawcze (spis próbny) pkt 5-9 otrzymują brzmienie:

grafika

9)
w poz. 1.23.01(040) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL):

grafika

10)
w poz. 1.23.02(041) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

grafika

11)
w poz. 1.24.01(054) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej pkt 8 otrzymuje brzmienie:

grafika

12)
w poz. 1.24.03(056) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe:

grafika

13)
w poz. 1.25.01(059) Budżety gospodarstw domowych:

grafika

14)
w poz. 1.25.07(061) Pomoc społeczna:

grafika

15)
w poz. 1.25.08(062) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC):

grafika

16)
w poz. 1.27.11(073) Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach:

grafika

17)
w poz. 1.29.06(083) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 8:

grafika

18)
w poz. 1.29.07(084) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli:

grafika

19)
w poz. 1.29.09(086) Apteki w pkt 8 w rubryce 8.4 tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "GUS";
20)
w poz. 1.42.03(099) Podmioty z kapitałem zagranicznym w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:

grafika

21)
w poz. 1.43.05(104) Ochrona własności przemysłowej w Polsce w pkt 8:

grafika

22)
w poz. 1.43.09(106) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

grafika

23)
w poz. 1.46.06(150) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle hutnictwa żelaza i stali w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie: "MG-05 - maksymalna możliwa produkcja; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe";
24)
w poz. 1.46.08(152) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 6 otrzymuje brzmienie: "MG-20 - nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2008-2012; metoda pełna; obowiązkowe";
25)
w poz. 1.48.01(161) Transport kolejowy w pkt 8 w rubryce 8.3 tabeli lp. 9 otrzymuje brzmienie: "raz w roku do 20 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010";
26)
w poz. 1.48.02(162) Transport drogowy w pkt 8:

grafika

27)
w poz. 1.48.06(164) Poczta i telekomunikacja w pkt 9 po wyrazach "liczba abonentów radia i telewizji według regionów i województw" dodaje się wyrazy "oraz miast i gmin";
28)
w poz. 1.48.08(165) Transport lotniczy w pkt 8 w rubryce 8.3 tabeli lp. 4 otrzymuje brzmienie: "raz w roku do 25 marca 2011 r. z danymi za rok 2010";
29)
w poz. 1.49.08(174) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej:

grafika

30)
w poz. 1.51.09(181) Międzynarodowy handel usługami w pkt 8:

grafika

31)
w poz. 1.61.01(183) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw w pkt 8:

grafika

32)
w poz. 1.61.05(187) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

grafika

33)
w poz. 1.67.08(235) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i podregionów w pkt 8 w rubrykach 8.0-8.4 tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:

grafika

34)
w poz. 1.80.01(242) System Jednostek Statystycznych:

grafika

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.