Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1994

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 146, poz. 1227 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 637 i Nr 142, poz. 1381) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w poz. 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) w rubryce 4 wyrazy "OŚ-28 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych;" zastępuje się wyrazami "OŚ-28 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;";
2)
w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w rubryce 6 dwukrotnie użyte wyrazy "zarządy województw, ponadto kopie załącznika nr 1 do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane" zastępuje się wyrazami "zarządy województw, ponadto kopie załącznika nr 1 raz w roku do 15 sierpnia 2004 r. za rok 2003 do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane";
3)
poz. 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie:
Symbol, temat i rodzaj badania ProwadzącyZakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

12
1.02.02(014)Zakres podmiotowy
Organy samorządu terytorialnegoWszystkie gminy, dzielnice m. st. Warszawy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.
Zakres przedmiotowy
Badanie stałe

Prezes GUS

Radni gmin, dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy według wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; członkowie zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw według liczby i płci; powiązania personalne między zarządami dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw a radnymi; referenda, powody ich zorganizowania, frekwencja uprawnionych do głosowania w dniu referendum, wyniki referendów; liczba sołectw.
Źródła danych
Sprawozdania GUS: SG-01, ST-P, ST-W.
Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m. st. WarszawySG-01 - statystyka gminy - samorząd; metoda pełna1)raz w roku do dnia 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
zarządy powiatów (bez miast na prawach powiatu), zarządy dzielnic m. st. WarszawyST-P - statystyka powiatu - samorząd; metoda pełna1)raz w roku do dnia 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
zarządy województwST-W - statystyka województwa - samorząd; metoda pełna1)raz w roku do dnia 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Informacje w zakresie:
- radnych gmin, dzielnic m. st. Warszawy według liczby, wieku,

płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów [grupowania

według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie,

miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach

powiatu), podregionów NTS3, województw, kraju ogółem],

- radnych powiatów według liczby, wieku, płci, wykształcenia i

podstawowych grup zawodów (grupowania według: powiatów,

podregionów NTS3, województw, kraju ogółem),

- radnych województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i

podstawowych grup zawodów (grupowania według: województw,

kraju ogółem),

- wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) według liczby, wieku,

płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów (grupowania w

przekrojach jak dla informacji o stanie radnych),

- członków zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i

województw według liczby i płci (grupowania według dzielnic m.

st. Warszawy, powiatów, podregionów NTS3, województw, kraju

ogółem),

- stopnia powiązań personalnych między zarządami dzielnic m. st.

Warszawy, powiatów i województw a radnymi (grupowania w

przekrojach jak dla informacji o stanie radnych i członków

zarządów),

- liczby i wyników referendów, powodów zorganizowania,

frekwencji uprawnionych do głosowania w dniu referendum

(według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, powiatów, województw

imiennie),

- liczby sołectw [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie,

miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach

powiatu), podregionów NTS3, województw, kraju ogółem].

- Tablice wynikowe (wydruk) - kwiecień 2004 r.,
- Bank Danych Regionalnych - wrzesień 2004 r.,
- publikacja internetowa "Polska - podstawowe tendencje".
Koszty i sposób finansowania
8
143.156 zł - budżet GUS
4)
poz. 1.02.03(015) Grunty komunalne otrzymuje brzmienie:
Symbol, temat i rodzaj badania ProwadzącyZakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

12
1.02.03(015)Zakres podmiotowy

Gminy, dzielnice m. st. Warszawy.

Grunty komunalne

Badanie stałe

Prezes GUS

Zakres przedmiotowy

- grunty komunalne tworzące gminny zasób nieruchomości,

- grunty komunalne przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom

organizacyjnym i w wieczyste użytkowanie.

Źródła danych

Sprawozdanie SG-01.

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m. st. WarszawySG-01 - statystyka gminy - samorząd; metoda pełna1)raz w roku do dnia 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Informacje w zakresie:
- powierzchni gruntów komunalnych [grupowania według: gmin,

dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie,

miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach

powiatu), podregionów NTS3, województw imiennie, kraju

ogółem],

- powierzchni gruntów komunalnych przekazanych w trwały zarząd

gminnym jednostkom organizacyjnym i w wieczyste użytkowanie

[grupowania według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin

(miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na

prawach powiatu), podregionów NTS3, województw imiennie, kraju

ogółem],

- powierzchni gruntów komunalnych tworzących gminny zasób

nieruchomości [grupowania według: gmin, dzielnic m. st.

Warszawy, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie),

powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów NTS3,

województw imiennie, kraju ogółem],

- Tablice wynikowe (wydruk) - kwiecień 2004 r.,
- Bank Danych Regionalnych - wrzesień 2004 r.,
- publikacja internetowa "Polska - podstawowe tendencje".
Koszty i sposób finansowania
8
40.375 zł - budżet GUS
5)
w poz. 1.03.01(016) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości w rubrykach 3-6 wyrazy:
sądy rejonoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej); metoda pełna1)dwa razy w roku: do 5 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 6 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003sądy okręgowe
sądy okręgoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej) - zestawienie zbiorcze1)dwa razy w roku: do 9 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003Ministerstwo Sprawiedliwości
sądy okręgoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej); metoda pełna1)dwa razy w roku: do 5 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 6 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003Ministerstwo Sprawiedliwości

zastępuje się wyrazami:

sądy rejonoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej); metoda pełna1)każdego miesiąca w roku z wyłączeniem Działu 1; Dział 1 dwa razy w roku: do 5 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 6 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003sądy okręgowe
sądy okręgoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej) - zestawienie zbiorcze1)każdego miesiąca w roku z wyłączeniem Działu 1; Dział 1 dwa razy w roku: do 9 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003Ministerstwo Sprawiedliwości
sądy apelacyjne, sądy okręgoweMS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej); metoda pełna1)każdego miesiąca w roku z wyłączeniem Działu 1; Dział 1 dwa razy w roku: do 5 lipca 2003 r. z danymi za I półrocze i do 6 stycznia 2004 r. z danymi za rok 2003Ministerstwo Sprawiedliwości
6)
w poz. 1.43.13(094) Innowacje w sektorze usług:
a)
rubryka 2 otrzymuje brzmienie:
Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

2
Zakres podmiotowy
Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej w następujących sekcjach (działach, grupach) PKD: 51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność, sekcja J - Pośrednictwo finansowe, 72 - Informatyka, 73 - Nauka, 74.2 - Działalność w zakresie architektury, inżynierii, 74.3 - Badania i analizy techniczne; badanie na próbie reprezentacyjnej.
Zakres przedmiotowy
- nakłady finansowe na innowacje technologiczne według rodzajów

działalności innowacyjnej {działalność badawcza i rozwojowa

(własna i zakup usług B+R), zakup maszyn i urządzeń związanych z

wprowadzaniem innowacji technologicznych, zakup oprogramowania

oraz gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw, prace

wdrożeniowe związane z wprowadzaniem technologicznie nowych lub

istotnie zmienionych usług lub sposobów (metod) ich wytwarzania

i dostawy, szkolenie personelu oraz marketing związany z

wprowadzaniem innowacji technologicznych} oraz według źródeł

finansowania (środki własne, środki pozyskane z zagranicy,

kredyty bankowe itd.),

- zatrudnienie w działalności B+R,
- wsparcie finansowe ze strony państwa dotyczące działalności

innowacyjnej przedsiębiorstwa,

- wynalazki zgłoszone do opatentowania w kraju lub za granicą w

latach 2001-2003,

- cele działalności innowacyjnej w latach 2001-2003,
- źródła informacji dla innowacji w latach 2001-2003,
- współpraca w zakresie działalności innowacyjnej w latach

2001-2003 z innymi jednostkami, w tym z instytucjami naukowymi,

- efekty działalności innowacyjnej,
- przeszkody dla innowacji, projekty innowacyjne poważnie

opóźnione, zaniechane w trakcie realizacji lub w ogóle

nierozpoczęte w latach 2001-2003 z powodu zaistnienia

czynników utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie

działalności innowacyjnej.

Źródła danych
Sprawozdanie GUS PNT-02/u.
b)
rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
Podmioty przekazujące dane statystyczne
3
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (sekcja I), pośrednictwa finansowego (sekcja J), informatyki (dział 72), nauki (dział 73), działalności w zakresie architektury, inżynierii (grupa 74.2), badań i analiz technicznych (grupa 74.3), do których zwrócą się urzędy statystyczne
7)
w poz. 1.47.04(135) Pozwolenia wydane na budowę i efekty działalności budowlanej:
a)
w rubryce 2 po wyrazach "Organy administracji architektoniczno-budowlanej" dodaje się wyrazy "i nadzoru budowlanego",
b)
rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
Podmioty przekazujące dane statystyczne
3
starostwa, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), realizujące powierzone im zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie - Prawo budowlane, inspektorzy nadzoru budowlanego w powiecie
8)
w poz. 1.48.02(139) Transport drogowy:
a)
w rubryce 2 trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

"- wyciąg z informatycznej bazy danych o pojazdach według stanu w dniu 30 września 2003 r. (w formie dbf) dotyczący samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz autobusów (dane imienne) zawierający: cechy adresowe właściciela (posiadacza) pojazdu, numer identyfikacyjny REGON/PESEL, numer rejestracyjny, ładowność (dla autobusów liczba miejsc), dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, podrodzaj pojazdu, rok produkcji oraz aktualizacja kwartalna dotycząca nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów oraz z tytułu wszelkich zmian dotyczących cech adresowych właściciela (posiadacza) pojazdu,",

b)
w rubryce 5 trzykrotnie użyte wyrazy "raz w roku do dnia 2 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003" zastępuje się wyrazami "raz w roku do dnia 20 lutego 2004 r., z danymi za rok 2003";
9)
w poz. 1.49.02(148) Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura rubryki 2-6 otrzymują brzmienie:
Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

2
Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej i magazynów handlowych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m. st. Warszawy w zakresie targowisk.
Zakres przedmiotowy
Sprzedaż detaliczna ogółem (łącznie z VAT) w cenach bieżących i stałych w podziale na rodzaje działalności (agregacja według klas PKD) oraz według województw. Struktura sprzedaży detalicznej według COICOP; wartość sprzedaży hurtowej towarów (łącznie z VAT); wartość przychodów przedsiębiorstw handlowych (bez VAT). Rozmieszczenie i wielkość sieci handlowej, targowisk, w tym targowisk rolnych.
Źródła danych
Sprawozdania GUS: H-01a, H-01/k, H-01s, SG-01 część 3 dział 13, załącznik do części 3 dział 13 sprawozdania SG-01 oraz H-01g, DG-1, SP, SP-3 - omówione w badaniach 1.49.05, 1.61.04, 1.61.05.
Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
podmioty prowadzące sprzedaż towarów poprzez sieć sklepów, wylosowane do badania sklepy detaliczne i stacje paliwH-01a - ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw; metoda reprezentacyjna (próba 5 %)1)raz w roku do 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi do 9 osób, zaklasyfikowane wg grup PKD do: 50.1-50.5,

52.1-52.6

H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych; metoda reprezentacyjna (próba 1,3 %)1)raz w kwartale do 15 dnia roboczego po kwartaleurząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych)H-01s - sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej; metoda pełna1)raz w roku do 20 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m. st. WarszawySG-01 cz. 3 dz. 13 - statystyka gmin; metoda pełna1)raz w roku do 2 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m. st. Warszawyzałącznik do SG-01 cz. 3 dz. 13 - statystyka gmin; metoda pełna1)raz w roku do 2 lutego 2004 r. z danymi za rok 2003urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
10)
poz. 1.67.08(194) Badanie rozmiarów szarej gospodarki w podmiotach małych (zakłady osób fizycznych i spółki cywilne) i podmiotach średnich (sektor prywatny bez spółdzielczości) według województw otrzymuje brzmienie:
Symbol, temat i rodzaj badania ProwadzącyZakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

12
1.67.08(194)Zakres podmiotowy
Badanie rozmiarówJednostki małe - zakłady osób fizycznych, spółki cywilne i osoby prawne,
szarejjednostki średnie - sektor prywatny bez spółdzielni,
gospodarki

według

jednostki duże - sektor prywatny bez spółdzielni.
województwZakres przedmiotowy
i podregionówPrzychody, koszty, dochody i wynagrodzenia.
Źródła danych
Badanie stałe

Prezes GUS

Ankieta CBSG/01; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP-3, SP, F-01, F-02, Z-06, dane z baz pokontrolnych urzędów skarbowych i Urzędu Kontroli Skarbowej z województwa świętokrzyskiego.
Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
podmioty małe (zakłady osób fizycznych i spółki cywilne) i średnie (sektor prywatny bez spółdzielni) z pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiegoCBSG/01 ankieta - reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich; metoda reprezentacyjna (1,3%)2)raz w roku do 30 czerwca 2004 r. z danymi za rok 2003ankieterowi statystycznemu
urzędy skarbowe i Urząd Kontroli Skarbowej w województwie świętokrzyskimzbiorcze dane z baz pokontrolnych według powiatów w zakresie: rok podatkowy, kod powiatu, przychód, dochód, strata, podatek należny od podmiotów dużych (sektor prywatny bez spółdzielni) w województwie świętokrzyskim - nienaruszające tajemnicy skarbowejraz w roku do 28 lutego z danymi za lata 2000-2001urząd statystyczny Kielce
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
- Podstawowe dane o podmiotach małych według podregionów (NTS3) i

województw za 2003 r. - grudzień 2004 r.

- Podstawowe dane o podmiotach średnich według podregionów (NTS3)

i województw za 2003 r. - grudzień 2004 r.

- Podstawowe dane o podmiotach dużych dla województwa

świętokrzyskiego za lata 2000-2001 - grudzień 2004 r.

- Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana w

podmiotach małych według podregionów (NTS3) i województw za 2003

r. - grudzień 2004 r.

- Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana w

podmiotach średnich według podregionów (NTS3) i województw za

2003 r. - grudzień 2004 r.

Koszty i sposób finansowania
8
budżet GUS
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.