Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.70.637

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 marca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 146, poz. 1227) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003" wprowadza się następujące zmiany:
1) w poz. 1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów w rubryce 4:
a) wyrazy "RRW-11 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów" zastępuje się wyrazami "RRW-11 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów",
b) wyrazy "OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych" zastępuje się wyrazami "OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych";
2) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
3) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej:
a) w rubryce 2 wyrazy "Dyrekcje parków narodowych, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, zarządy powiatów i gmin oraz jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności." zastępuje się wyrazami "Dyrekcje parków narodowych, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, zarządy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.",
b) w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
4) w poz. 1.01.11(010) Działalność kontrolna i społeczna na rzecz ochrony środowiska w rubryce 2 wyrazy "Działalność kontrolna w zakresie:" zastępuje się wyrazami "Działalność kontrolna i badawcza w zakresie:";
5) poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska otrzymuje brzmienie:

grafika

6) w poz. 1.01.13(012) Obiekty małej retencji wodnej w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
7) poz. 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie:

grafika

8) poz. 1.02.03(015) Grunty komunalne otrzymuje brzmienie:

grafika

9) w poz. 1.03.01(016) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości w rubryce 4:
a) trzykrotnie użyte wyrazy "MS-P1k - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych" zastępuje się wyrazami "MS-P1k - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych",
b) dwukrotnie użyte wyrazy "MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych" zastępuje się wyrazami "MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych",
c) wyrazy "MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności prokuratury dotyczące spraw cywilnych" zastępuje się wyrazami "MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych";
10) w poz. 1.03.02(017) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz orzeczenia w sprawach nieletnich w rubryce 4 dwukrotnie użyte wyrazy "MS-S18 (dz.2) - sprawozdanie z sprawach nieletnich" zastępuje się wyrazami "MS-S18 (dz.2) - sprawozdanie w sprawach nieletnich";
11) w poz. 1.21.03(023) Migracje wewnętrzne ludności:
a) w rubryce 2 po wyrazach "Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne osób migrujących (płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, źródło utrzymania) oraz informacje dot. jednostki administracyjnej poprzedniego i obecnego miejsca pobytu." dodaje się wyrazy "Dane gromadzone według podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, tj. województw, powiatów, gmin (miasta/dzielnice/delegatury).",
b) w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin (dzielnic/delegatur)" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
c) w rubryce 7 wyrazy "Migracje wewnętrzne ludności - grudzień 2003 r." zastępuje się wyrazami "Migracje wewnętrzne ludności - 31 marca 2004 r.";
12) w poz. 1.21.04(024) Migracje zagraniczne ludności:
a) w rubryce 2 po wyrazach "Cechy demograficzne i społeczno-zawodowe (płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie oraz obywatelstwo) migrantów, a także informacje o poprzednim i obecnym miejscu pobytu osób (kraj pochodzenia lub docelowej emigracji), zamierzonym lub faktycznym okresie nieobecności/przebywania, przyczynie migracji." dodaje się wyrazy "Dane gromadzone według podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, tj. województw, powiatów, gmin (miasta/dzielnice/delegatury).",
b) w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin (dzielnic/delegatur)" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).";
13) w poz. 1.21.12(030) Opracowania i analizy wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2002 r. w rubryce 7 wyrazy "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Raport z wyników - kwiecień/maj 2003." zastępuje się wyrazami "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Raport z wyników - czerwiec 2003.";
14) w poz. 1.25.07(053) Pomoc społeczna w rubryce 4 wyrazy "PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych" zastępuje się wyrazami "PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej";
15) poz. 1.26.01(054) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi otrzymuje brzmienie:

grafika

16) w poz. 1.26.06(056) Infrastruktura komunalna w rubryce 4 wyrazy "wojewódzkie bazy - dane z wewnętrznych systemów informacyjnych o odpadach stałych według klasyfikacji Min. Środowiska" zastępuje się wyrazami "zestawienie - wojewódzkie bazy - dane z wewnętrznych systemów informacyjnych o odpadach stałych według klasyfikacji Min. Środowiska";
17) poz. 1.27.01(057) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe otrzymuje brzmienie:

grafika

18) w poz. 1.27.04(058) Opieka nad dziećmi i młodzieżą rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

grafika

19) poz. 1.27.09(060) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie:

grafika

20) poz. 1.30.04(079) Infrastruktura turystyczna otrzymuje brzmienie:

grafika

21) w poz. 1.42.04(085) Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

grafika

22) w poz. 1.44.01(095) Bilanse paliw i energii rubryki 2-6 otrzymują brzmienie:

grafika

23) w poz. 1.44.03(097) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii rubryki 7-8 otrzymują brzmienie:

grafika

24) w poz. 1.44.09(101) Ceny energii elektrycznej, gazu i produktów naftowych rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

grafika

25) w poz. 1.45.03(105) Użytkowanie gruntów:
a) w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
b) w rubryce 4 wyrazy "kwestionariusz R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich; metoda reprezentacyjna (3%)2)" zastępuje się wyrazami "kwestionariusz R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich; metoda reprezentacyjna (2%)2)",
c) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

grafika

26) w poz. 1.45.05(106) Powierzchnia zasiewów:
a) w rubryce 4 wyrazy "kwestionariusz R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich; metoda reprezentacyjna (3%)2)" zastępuje się wyrazami "kwestionariusz R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich; metoda reprezentacyjna (2%)2)",
b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

grafika

27) poz. 1.45.07(108) Produkcja ważniejszych upraw rolnych otrzymuje brzmienie:

grafika

28) poz. 1.45.08(109) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych otrzymuje brzmienie:

grafika

29) poz. 1.45.09(110) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej) otrzymuje brzmienie:

grafika

30) poz. 1.45.10(111) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej otrzymuje brzmienie:

grafika

31) poz. 1.45.13(114) Środki produkcji w rolnictwie otrzymuje brzmienie:

grafika

32) w poz. 1.45.19(117) Bilanse produktów rolniczych w rubryce 2:
a) skreśla się wyraz "R-KR,",
b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

grafika

33) poz. 1.45.20(118) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie otrzymuje brzmienie:

grafika

34) w poz. 1.45.23(119) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia:
a) w rubryce 2 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
b) w rubryce 3 wyrazy "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)";
35) w poz. 1.45.24(120) Użytkowanie lasu w rubryce 2 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
36) w poz. 1.45.32(125) Opracowania i analizy powszechnego spisu rolnego w 2002 r. w rubryce 7 pierwsze i drugie tiret otrzymują brzmienie:

"- Powszechny Spis Rolny 2002 - Raport z wyników - czerwiec 2003 r.,

- Powszechny Spis Rolny 2002 - Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich - czerwiec 2003 r.,";

37) w poz. 1.46.04(129) Produkcja wyrobów przemysłowych w rubryce 7 skreśla się wyrazy "- "Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej w latach 2002-2003" - grudzień 2004 r.,";
38) w poz. 1.47.04(135) Pozwolenia wydane na budowę i efekty działalności budowlanej:
a) w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
b) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

grafika

39) poz. 1.48.01(138) Transport kolejowy otrzymuje brzmienie:

grafika

40) poz. 1.48.02(139) Transport drogowy otrzymuje brzmienie:

grafika

41) poz. 1.48.06(141) Poczta i telekomunikacja otrzymuje brzmienie:

grafika

42) poz. 1.48.08(142) Transport lotniczy otrzymuje brzmienie:

grafika

43) w poz. 1.49.02(148) Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
44) poz. 1.51.02(152) Obrót towarowy w ruchu granicznym otrzymuje brzmienie:

grafika

45) w poz. 1.51.06(154) Działalność organów celnych w rubryce 8 skreśla się wyrazy "345.200 zł-";
46) poz. 1.61.05(159) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw otrzymuje brzmienie:

grafika

47) w poz. 1.61.10(162) Badanie koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

grafika

48) poz. 1.62.09(168) Towarzystwa i fundusze emerytalne otrzymuje brzmienie:

grafika

49) w poz. 1.64.01(169) Ceny w rolnictwie:
a) w rubryce 2 wyrazy "Sprawozdania GUS: X-S2, X-S1, wtórne wykorzystanie danych: ze sprawozdań GUS R-10 zebranych w badaniu 1.45.12 i C-02-50 zebranych w badaniu 1.64.08" zastępuje się wyrazami "Sprawozdania GUS: X-S2, X-S1, wtórne wykorzystanie danych: ze sprawozdań GUS R-10 zebranych w badaniu 1.45.12, C-02-50 zebranych w badaniu 1.64.08 i M-04 s zebranych w badaniu 1.26.04(055)",
b) w rubryce 7 po wyrazach

"Ceny użytków rolnych i gospodarstw rolnych:

- Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny): dane kwartalne - do 35 dnia po upływie każdego kwartału" dodaje się wyrazy "; dane półroczne - październik 2003 r. i maj 2004 r., dane roczne - lipiec 2004 r.";
50) uchyla się poz. 1.64.13(178) Badanie cen hurtowych;
51) w poz. 1.66.01(184) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubryce 3 wyrazy:
a) "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)",
b) "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
52) w poz. 1.66.04(186) Inwestycje w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich oraz inwestycje w zakresie dróg powiatowych:
a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

grafika

b) w rubryce 3 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
53) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy:
a) "Minister Pracy i Polityki Społecznej" i "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej" i "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej",
b) "Minister Gospodarki" i "Ministerstwo Gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej" i "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.