Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.239.2028

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. Nr 97, poz. 1052 i Nr 146, poz. 1641 oraz z 2002 r. Nr 15, poz. 141 i Nr 146, poz. 1226) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002" wprowadza się następujące zmiany:
1) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
2) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
3) w poz. 1.01.12(012) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska:
a) w rubryce 3 trzykrotnie użyte wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
b) w rubryce 4 wyrazy "OŚ-4 - sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów" zastępuje się wyrazami "OŚ-4 - sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów",
c) w rubryce 4 trzykrotnie użyte wyrazy "RRW-12 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych" zastępuje się wyrazami "RRW-12 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych";
4) w poz. 1.01.13(013) Obiekty małej retencji wodnej w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
5) poz. 1.02.02(015) Organy samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie:
"Symbol i temat badaniaZakres podmiotowy i przedmiotowy
ProwadzącyŹródła danych
12
1.02.02(015)Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów oraz województwa w zakresie:
Organy samorządu terytorialnego- radnych gmin, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia

i podstawowych grup zawodów,

Badanie stałe

Prezes GUS

- wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), członków zarządów powiatów i województw według

liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów,

- uczestnictwa kobiet w pracach organów samorządu terytorialnego różnych szczebli,
- liczby referendów, powodów zorganizowania, frekwencji uprawnionych do głosowania w dniu

referendum, wyników referendum,

- liczby sołectw.
Źródła danych: GUS; sprawozdania SG-01 (dla organów gmin), sprawozdanie ST-P (dla organów powiatu), sprawozdanie ST-W (dla organów województwa).
Podmioty zobowiązaneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)SG-01 - statystyka gminy - samorządraz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany
zarządy powiatów (bez miast na prawach powiatu)ST-P - statystyka powiatu - samorządraz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany
urzędy marszałkowskieST-W - statystyka województwa - samorządraz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany
7
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
Informacje w zakresie:
- radnych gmin według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów

[grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast

na prawach powiatu), podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem],

- radnych powiatów według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów

[grupowania według: powiatów, podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem],

- radnych sejmików województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup

zawodów (grupowania według: województw, kraju ogółem),

- wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz ich zastępców, członków zarządów powiatów i

województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów

(grupowania w przekrojach jak dla informacji o stanie radnych),

- liczby referendów i wyników referendów, powodów zorganizowania, frekwencji uprawnionych do

głosowania w dniu referendum [grupowania według: gmin imiennie, grup gmin (miejskie,

miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu) imiennie, województw

imienne, kraju ogółem],

- liczby sołectw [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie),

powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem].

- Tablice wynikowe (wydruk) - kwiecień 2003 r.,
- Bank Danych Regionalnych - wrzesień 2003 r.,
- "Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003" - czerwiec 2003 r.,
- "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003" - listopad 2003 r.,
- "Rocznik Statystyczny Województw 2003" - listopad 2003 r.,
- publikacja internetowa "Polska - podstawowe tendencje".
Koszty i sposób finansowania
8
127.151 zł - budżet GUS"
6) w poz. 1.02.03(016) Grunty komunalne rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
"Podmioty zobowiązane
3
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)"

7) w poz. 1.21.01(022) Urodzenia. Zgony rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

"Podmioty zobowiązane
3
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) poprzez urzędy stanu cywilnego"
8) w poz. 1.21.02(023) Małżeństwa. Rozwody. Separacja w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin poprzez urzędy stanu cywilnego" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) poprzez urzędy stanu cywilnego";
9) w poz. 1.21.03(024) Migracje wewnętrzne ludności w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin (dzielnic/delegatur)" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
10) w poz. 1.21.04(025) Migracje zagraniczne ludności w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin (dzielnic/delegatur)" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
11) w poz. 1.22.02(033) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
"Podmioty zobowiązane
3
stowarzyszenia narodowościowe i etniczne, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)"
12) w poz. 1.26.05(061) Zasoby gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
"Podmioty zobowiązane
3
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)"
13) w poz. 1.42.04(102) Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej rubryka 3 otrzymuje brzmienie:
"Podmioty zobowiązane
3
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)"
14) skreśla się poz. 1.44.12(123) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach rolnych;
15) poz. 1.44.13(124) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych otrzymuje brzmienie:
"Symbol i temat badania

Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

12
1.44.13(124) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych

Badanie cykliczne

Prezes GUS

Minister Gospodarki

Gospodarstwa domowe wybrane metodą reprezentacyjną z populacji gospodarstw domowych w miastach i na wsi, objętych badaniami budżetów rodzinnych (ok. 8.000). Charakterystyka gospodarstwa domowego (liczba osób, powierzchnia mieszkania), wyposażenie w urządzenia zużywające energię, sposób ogrzewania, prywatne środki transportu, zużycie nośników energii oraz wydatki na paliwa i energię.

Źródło danych: jednorazowa ankieta E-GD, wtórne wykorzystanie danych z kwestionariuszy BR (omówione przy badaniu 1.25.01(054)).

Podmioty uczestniczące w badaniuForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych
3456
gospodarstwa domowe w miastach i na wsi objęte badaniem budżetów domowych w 2002 r.E-GD - ankieta o zużyciu energii w gospodarstwach domowychdo 31 stycznia 2003 r. z danymi za rok 2002 (co 5 lat)ankieterowi w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Wielkość i rodzaj zużycia nośników energii według grup gospodarstw domowych, w podziale na gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa użytkujące grupy rolne
- "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001-2002" - październik 2003 r.
Koszty i sposób finansowania
8
878.557 zł - budżet GUS
850.000 zł - budżet MG"
16) w poz. 1.45.03(126) Użytkowanie gruntów w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
17) w poz. 1.45.05(128) Powierzchnia zasiewów w rubryce 7 pierwsze i drugie tiret otrzymują brzmienie:

"- "Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r." - maj 2003 r.,

- "Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002 r." - maj 2003 r.,";

18) w poz. 1.45.06(129) Okresowe oceny stanu upraw w rubryce 7 wyrazy "- "Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r." - marzec 2003 r." zastępuje się wyrazami "- "Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r." - maj 2003 r.";
19) w poz. 1.45.07(130) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w rubryce 7 czwarte i piąte tiret otrzymują brzmienie:

"- "Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r." - maj 2003 r.,

- "Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002 r." - maj 2003 r.,";

20) w poz. 1.45.08(131) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych w rubryce 7 dwukrotnie użyty wyraz "marzec" zastępuje się wyrazem "maj";
21) w poz. 1.45.23(145) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia:
a) w rubryce 2 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)",
b) w rubryce 3 wyrazy "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)";
22) w poz. 1.45.24(146) Użytkowanie lasu w rubryce 2 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
23) w poz. 1.47.04(167) Pozwolenia wydane na budowę obiektów budowlanych w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
24) w poz. 1.47.07(170) Efekty działalności budowlanej w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
25) w poz. 1.49.02(185) Sieć handlowa w rubryce 3 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
26) w poz. 1.66.01(230) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubryce 3:
a) wyrazy "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)",
b) wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";
27) w poz. 1.66.04(232) Inwestycje w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich oraz inwestycje w zakresie dróg powiatowych w rubryce 3 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.