Zm.: rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.2.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 1980 r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 19, poz. 142) skreśla się pkt 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. Nr 16, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się wyrazy "Dąbrowie Górniczej", a po wyrazach "Kamiennej Górze" dodaje się wyrazy "Kołobrzegu, Myśliborzu" oraz po wyrazie "Przysusze" dodaje wyrazy "Szczawnicy-Krościenku",
2)
w § 3:
a)
w pkt 3:
w lit. b) w wykazie gmin po wyrazie "Inowrocław" dodaje się wyraz "Janikowo",
w lit. c) skreśla się wyraz "Janikowo",
w lit. d) z wykazu miast skreśla się wyraz "Sośno", a w wykazie gmin po wyrazach "Sępólno Krajeńskie" dodaje się przecinek i wyraz "Sośno",
b)
w pkt 5:
w lit. b) po wyrazie "Somonino" dodaje się wyraz "Stężyca",
w lit. c) skreśla się wyrazy "i Stężyca", a po wyrazach: "Nowa Karczma-Liniewo" przecinek zastępuje się spójnikiem "i",
c)
w pkt 6 skreśla się lit. a), a dotychczasowe lit. b), c) i d) otrzymują odpowiednio oznaczenie a), b i c),
d)
w pkt 7:
w lit. b) skreśla się wyraz "Lubawka",
lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w Kamiennej Górze - dla miast Kamienna Góra i Lubawka oraz gmin: Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów",

e)
w pkt 9 lit. d) po wyrazie "Czeladź" dodaje się przecinek i wyrazy "Dąbrowa Górnicza",
f)
w pkt 10:
skreśla się lit. a),
dotychczasowe lit. b) do j) otrzymują odpowiednio oznaczenie a) do i),
w lit. a) myślnik pomiędzy wyrazem "Imielno" a wyrazem "Jędrzejów" zastępuje się przecinkiem,
w lit. c) po wyrazie "Piekoszów" dodaje się wyraz "Raków",
g)
w pkt 11 skreśla się lit. b) i c), a dotychczasowa lit. d) otrzymuje odpowiednie oznaczenie b),
h)
w pkt 12:
wyrazy: "Państwowych Biur Notarialnych" zastępuje się wyrazami: "Państwowego Biura Notarialnego",
skreśla się lit. a),
w lit. b) skreśla się oznaczenie "b)",
i)
w pkt 16:
skreśla się lit. a),
dotychczasowe lit. b), c) i d) otrzymują odpowiednio oznaczenie a), b) i c),
w lit. b) skreśla się wyrazy: "Góra", "Krzemieniowo" i "Niechlów",
lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w Rawiczu - dla miast: Bojanowo, Góra, Jutrosin, Miejska Górka i Rawicz oraz gmin: Bojanowo, Góra, Jemielno, Jutrosin, Miejska Górka, Niechlów, Rawicz i Wąsosz",

j)
w pkt 19:
skreśla się lit. a) i c),
dotychczasowe lit. b), d) i e) otrzymują odpowiednio oznaczenie a), b) i c),
w lit. c) skreśla się wyrazy: "i Szczawnica-Krościenko", "Czorsztyn" i "Ochotnica Dolna" oraz przecinek przed wyrazami: "i Raba Wyżna",
dodaje się nową lit. d) w następującym brzmieniu:

"d) w Szczawnicy-Krościenku - dla miasta Szczawnica-Krościenko oraz gmin: Czorsztyn i Ochotnica-Dolna",

k)
w pkt 27:
wyrazy: "Państwowych Biur Notarialnych" zastępuje się wyrazami: "Państwowego Biura Notarialnego",
w lit. a) skreśla się oznaczenie "a"),
skreśla się lit. b) i c).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.