§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.259.1773

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311 oraz z 2009 r. Nr 117, poz. 987) w załączniku nr 1 część E "Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości" otrzymuje brzmienie:
"
ENieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
12345
Przekroczenie prędkości:art. 92a k.w.art. 20, art. 31
01- powyżej 50 km/hust. 1 pkt 1, art. 6310
02- od 41 do 50 km/hust. 2 pkt 4 i ust. 38
03- od 31 do 40 km/hpkt 2 lit. d p.r.d.6
04- od 21 do 30 km/halbo § 27 lub § 314
05- od 11 do 20 km/hust. 1 z.s.d.2
06- od 6 do 10 km/h1
07Jazda z prędkością utrudniającą art. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 12
ruch innym kierującymp.r.d.".