Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.60.637

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 115 ust. 2 i art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160, z 1995 r. Nr 58, poz. 301 i z 1997 r. Nr 64, poz. 409) załącznikowi do rozporządzenia nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:
1)
opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,
2)
opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW

Lp.WyszczególnienieWysokość opłat
123
IOpłaty jednorazowe
1Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego420,00 zł
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń

i rysunków

25,00 zł
2Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
- za każde pierwszeństwo40,00 zł
3Opłata za przekazanie (od zgłoszenia PCT*)280,00 zł
4Opłata za opóźnienie opłaty za wyznaczenie, przekazanie, poszukiwanie lub
opłaty podstawowej (od zgłoszenia PCT*)280,00 zł
5Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT*):
- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono420,00 zł
- gdy badanie wstępne przeprowadzono210,00 zł
- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron25,00 zł
6Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym175,00 zł
7Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego40,00 zł
8Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego20,00 zł
9Za publikację opisu patentowego70,00 zł
10Za publikację jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego
- od strony maszynopisu lub arkusza rysunku4,00 zł
11Za publikację opisu ochronnego15,00 zł
12Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze7,00 zł
13Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do uzyskania patentu40,00 zł
14Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy30,00 zł
15Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze30,00 zł
IIOpłaty okresowe
1Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony345,00 zł
2Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony550,00 zł
3Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony830,00 zł
4Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony970,00 zł
5Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony1.100,00 zł
6Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący 16 i 17 rok ochrony1.400,00 zł
7Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący 18 i 19 rok ochrony1.750,00 zł
8Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący 20 rok ochrony1.750,00 zł
9Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego1.050,00 zł
10Za każdy dodatkowy wynalazek ujęty w zgłoszeniu20% opłaty za odpowiedni okres ochrony
11Za pięcioletni okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony230,00 zł
12Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony420,00 zł
13Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony550,00 zł
14Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego600,00 zł
15Za każde rozpoczęte pięć lat przejściowej ochrony produktu w Polsce2.100,00 zł
*) PCT Układ o współpracy patentowej.