Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.64.409

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 115 ust. 2 i art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160 i z 1995 r. Nr 58, poz. 301) załącznikowi do rozporządzenia nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:
1)
opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,
2)
opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW

I. Opłaty jednorazowe

Wysokość opłat

1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego 360,00 zł

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 20,00 zł

2. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa

- za każde pierwszeństwo 36,00 zł

3. Opłata za przekazanie (od zgłoszenia PCT*) 240,00 zł

4. Opłata za opóźnienie opłaty za wyznaczenie, przekazanie,

poszukiwanie lub opłaty podstawowej (od zgłoszenia PCT*) 240,00 zł

5. Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT*):

- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono 360,00 zł

- gdy badanie wstępne przeprowadzono 180,00 zł

- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron 20,00 zł

6. Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji

w postępowaniu spornym 150,00 zł

7. Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego 36,00 zł

8. Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego 18,00 zł

9. Za publikację opisu patentowego 60,00 zł

10. Za publikację jedenastej i każdej następnej strony

opisu patentowego

- od strony maszynopisu lub arkusza rysunku 3,00 zł

11. Za publikację opisu ochronnego 12,00 zł

12. Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie

o istnieniu określonego wpisu w rejestrze 6,00 zł

13. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do uzyskania patentu 36,00 zł

14. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do udzielenia

prawa ochronnego na wzór użytkowy 24,00 zł

15. Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 25,00 zł

II. Opłaty okresowe

1. Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący

1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 300,00 zł

2. Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8

rok ochrony 480,00 zł

3. Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący

9, 10 i 11 rok ochrony 720,00 zł

4. Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący

12 i 13 rok ochrony 840,00 zł

5. Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący

14 i 15 rok ochrony 960,00 zł

6. Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący

16 i 17 rok ochrony 1.200,00 zł

7. Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący

18 i 19 rok ochrony 1.500,00 zł

8. Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący

20 rok ochrony 1.500,00 zł

9. Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot

patentu dodatkowego 900,00 zł

10. Za każdy dodatkowy wynalazek ujęty w zgłoszeniu 20% opłaty za

odpowiedni okres

ochrony

11. Za pięcioletni okres ochrony wzoru

użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 200,00 zł

12. Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący

6, 7 i 8 rok ochrony 360,00 zł

13. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego

obejmujący 9 i 10 rok ochrony 480,00 zł

14. Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego

przedmiot prawa ochronnego dodatkowego 500,00 zł

15. Za każde rozpoczęte pięć lat przejściowej ochrony

produktu w Polsce 1.800,00 zł.

______

*) PCT - Układ o współpracy patentowej.