Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.58.301

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 115 ust. 2 i art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) oraz art. 104 § 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) załącznikowi do rozporządzania nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:
1)
opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,
2)
opłat jednorazowych od złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wniosków o udzielenie przejściowej ochrony środków żywności, środków farmaceutycznych i związków chemicznych,
3)
opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW

I.Opłaty jednorazowe
1.Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego oraz od wniosku o udzielenie przejściowej ochrony produktu300,00 zł
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i

rysunków

20,00 zł
2.Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
- za każde pierwszeństwo 30,00 zł
3.Opłata za przekazanie (od zgłoszenia PCT*)) 200,00 zł
4.Opłata za opóźnienie opłaty za wyznaczenie, przekazanie, poszukiwanie lub opłaty podstawowej (od zgłoszenia PCT*))200,00 zł
5.Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT*)):
- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono300,00 zł
- gdy badanie wstępne przeprowadzono 150,00 zł
- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron 20,00 zł
6.Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym 100,00 zł
7.Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego 30,00 zł
8.Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego 15,00 zł
9.Za publikację opisu patentowego 50,00 zł
10.Za publikację jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego
-od strony maszynopisu lub arkusza rysunku3,00 zł
11.Za publikację opisu ochronnego 10,00 zł
12.Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze 5,00 zł
13.Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do uzyskania patentu 30,00 zł
14.Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy 20,00 zł
15.Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 20,00 zł
II.Opłaty okresowe
1.Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 300,00 zł
2.Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 400,00 zł
3.Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony 600,00 zł
4.Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony 700,00 zł
5.Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony 800,00 zł
6.Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący 16 i 17 rok ochrony 1.000,00 zł
7.Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący 18 i 19 rok ochrony 1.200,00 zł
8.Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący 20 rok ochrony 1.200,00 zł
9.Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego 700,00 zł
10.Za każdy dodatkowy wynalazek ujęty wspólnym patentem 20% opłaty za odpowiedni

okres ochrony

11.Za pięcioletni okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony200,00 zł
12.Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 300,00 zł
13.Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony 400,00 zł
14.Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego400,00 zł
15.Za każde rozpoczęte pięć lat przejściowej ochrony produktu w Polsce 1.500,00 zł.
______

*) PCT - Układ o współpracy patentowej.