Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. - Dz.U.2002.193.1621 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.193.1621

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 listopada 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591) w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.