Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 13 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

7) fotografię.";

2) w § 6:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) adres zamieszkania i adres do korespondencji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kandydatowi na biegłego rewidenta Komisja nadaje numer ewidencyjny.";

3) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. Komisja zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego, podając dokładny termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi i termin ogłoszenia wyników.

§ 8. 1. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na 30 dni przed terminem każdego egzaminu, w tym egzaminu dyplomowego.

2. Na dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na biegłego rewidenta, numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, nazwę egzaminu i termin egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie do Komisji wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, zawierającego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3.";

4) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Cykl egzaminacyjny składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwane dalej "egzaminami pisemnymi".",

b) uchyla się ust. 3;
5) w § 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu pisemnego, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta, który z powodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej i udokumentowanej przyczyny losowej nie mógł przystąpić do egzaminu pisemnego w wyznaczonym terminie, przedłoży Komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do egzaminu.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłatę egzaminacyjną zalicza się kandydatowi na biegłego rewidenta na poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie późniejszym.";

6) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin pisemny przeprowadza się pod nadzorem członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.",

b) w ust. 3:
uchyla się pkt 3,
uchyla się pkt 5,
c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

6. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu pisemnego kandydata na biegłego rewidenta, który podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe obowiązujące w trakcie egzaminu lub posiada materiały bądź korzysta z urządzeń, innych niż określone w ust. 5.";

7) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dyplomowy polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zawarte w jednym z zestawów pytań, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Kolejność udzielania odpowiedzi ustala kandydat na biegłego rewidenta.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Egzamin dyplomowy odbywa się w obecności:

1) przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy oraz

2) dwóch członków Komisji

– z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł biegłego rewidenta.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zaliczył egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5-7 ustawy, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3.";

8) w § 15 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wyniki egzaminów kandydata na biegłego rewidenta są, na podstawie protokołów egzaminacyjnych, zapisywane w ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym lub w formie papierowej.

5. Komisja w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przechowuje protokoły egzaminacyjne.";

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku niezaliczenia egzaminu, na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, osoba ze składu egzaminacyjnego udostępnia do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.";

10) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Komisja stwierdza odbycie praktyki, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, na podstawie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, określonych zgodnie z art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy.";

11) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji, określonych zgodnie z art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy.

2. Do wniosku kandydat na biegłego rewidenta załącza sprawozdanie z przebiegu aplikacji zaopiniowane przez biegłego rewidenta, o którym mowa w § 27, oraz oświadczenie o wyniku odbycia aplikacji wydane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).