Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.41.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 21, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Stypendium fundowane w drodze bezkonkursowej wynosi na wszystkich kierunkach studiów:

na 1 semestrze I roku studiów 410 zł miesięcznie,

na 2 semestrze I roku studiów 590 zł miesięcznie,

na II i III roku studiów 650 zł miesięcznie,

na IV roku i latach wyższych 710 zł miesięcznie.

2. Stypendium fundowane w drodze konkursu wynosi na wszystkich kierunkach studiów:

na 1 semestrze I roku studiów 440 zł miesięcznie,

na 2 semestrze I roku studiów 635 zł miesięcznie,

na II i III roku studiów 700 zł miesięcznie,

na IV roku i latach wyższych 765 zł miesięcznie.";

2) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość stypendium zwyczajnego wynosi miesięcznie:

całkowitego częściowego
na 2 semestrze I roku studiów500 zł350 zł
na II i III roku studiów550 zł350 zł
na IV i wyższych latach studiów600 zł350 zł.";
3) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stypendium naukowe wynosi 1.050 zł miesięcznie i wypłacane jest przez szkołę wyższą przez okres dziesięciu miesięcy w roku. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość zasiłku pieniężnego dla studenta 1 semestru I roku studiów wynosi 350 zł miesięcznie."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrowi Finansów i ministrom, którym podlegają szkoły wyższe i jednostki fundujące, oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1967 r.