§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie... - Dz.U.1932.24.192 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.24.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 294) wprowadza się zmiany w niżej wyszczególnionych paragrafach:
1)
W § 4 cz. 1 wyrazy: "przed terminem płatności ustalonym w nakazie płatniczym" zastępuje się wyrazami: "w terminie jednomiesięcznym od daty uprawomocnienia się decyzji, ustalającej wymiar opłat" wydanej przez okręgowy urząd ziemski, lub od ogłoszenia w trybie, przewidzianym w art. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, takiej decyzji, wydanej przez Ministerstwo Reform Rolnych."
2)
§ 5 cz. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Powyższe okresy liczyć się będą od terminu płatności opłaty lub jej pierwszej raty".

3)
W § 6 cz. 2 wyrazy: "w nakazie zapłaty wydanym" zastępuje się wyrazami: "zgodnie z decyzją wydaną".
4)
W § 7 cz. 3 i w § 8 wyrazy: "1 grudnia" zastępuje się wyrazami: "2 stycznia".
5)
§ 9 cz. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Termin płatności pierwszej raty przy pożyczkach przypada na dzień 2 stycznia przypadający po upływie dwóch lat od dnia wypłaty pożyczki, a przy pożyczkach wypłacanych ratami - na dzień 2 stycznia, przypadający po upływie jednego roku od dnia wypłaty ostatniej raty, nie później jednak niż po upływie lat trzech od dnia wypłaty pierwszej raty pożyczki". W cz. 3 tegoż paragrafu wyrazy końcowe, począwszy od słów: "1 grudnia.." zastępuje się wyrazami: "2 stycznia po upływie najwyżej dwóch lat od pierwotnie ustalonego terminu płatności."

6)
W § 10 cz. 1 wyrazy: "w dniu wydania nakazu płatniczego" zastępuje się wyrazami: "w dniu uprawomocnienia się decyzji ustalającej wymiar opłat, wydanej przez okręgowy urząd ziemski, lub wydania takiej decyzji przez Ministerstwo Reform Rolnych."