Zm.: rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.186.1106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 192, poz. 1187) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w odrębnych przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.";

2)
w załączniku do rozporządzenia w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku, w tym co najmniej jednego gorącego, oraz napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby - diety według wskazań lekarza, przy czym:

a) wartość energetyczna posiłków wydawanych w ciągu doby powinna wynosić 60% normy szkolnej SZ określonej w odrębnych przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, ale nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy, ale nie mniej niż 3200 kcal,

b) w przypadku gdy posiłki dla osób zatrzymanych są przygotowywane w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosuje się normy wartości energetycznej określone w odrębnych przepisach w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych,

c) z zastrzeżeniem lit. d, posiłki wydaje się w następujących godzinach:

- śniadanie 700-800,

- obiad 1200-1400,

- kolacja 1800-1900,

d) osobie konwojowanej z zagranicy wydaje się pierwszy odpowiedni posiłek najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili przyjęcia do pomieszczenia, jeżeli nie było możliwości wydania tego posiłku w godzinach określonych w lit. c,

e) osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje tylko napój w celu zaspokojenia pragnienia;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016.