Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy: "REGON 0000221685" zastępuje się wyrazami: "REGON 001404099".