Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy: "REGON 0000221685" zastępuje się wyrazami: "REGON 001404099".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.