Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.797

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania,";

2) w załączniku do rozporządzenia tabele:
a) III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,
b) IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,
c) VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania,
d) VII. Odnowa i rozwój wsi

- otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

ZAŁĄCZNIK

III.

 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie14.320.194
2kujawsko-pomorskie0
3lubelskie35.760.000
4lubuskie3.800.269
5łódzkie7.093.278
6małopolskie8.831.053
7mazowieckie8.720.467
8opolskie2.306.500
9podkarpackie16.872.208
10podlaskie16.537.236
11pomorskie2.456.621
12śląskie26.524.754
13świętokrzyskie14.723.687
14warmińsko-mazurskie0
15wielkopolskie2.053.733
16zachodniopomorskie0
Kwota na działanie160.000.000

IV.

 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na operacje inne niż priorytet gospodarka wodnaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie42.363.20046.546.886
2kujawsko-pomorskie27.192.00029.511.423
3lubelskie27.764.00030.132.213
4lubuskie37.976.40041.215.710
5łódzkie15.114.00016.403.194
6małopolskie19.307.20019.581.885
7mazowieckie40.990.40045.843.021
8opolskie12.632.40013.709.918
9podkarpackie14.986.40017.932.693
10podlaskie13.226.86813.226.868
11pomorskie33.228.80036.063.150
12śląskie12.509.20013.576.209
13świętokrzyskie9.292.8009.292.800
14warmińsko-mazurskie39.749.60043.140.161
15wielkopolskie66.418.00072.083.321
16zachodniopomorskie27.248.73229.271.659
Kwota na działanie440.000.000477.531.111

VI.

 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskichWysokość limitów środków w euro na pozostałe operacje
1dolnośląskie3.617.62468.224.836
2kujawsko-pomorskie3.398.91166.126.382
3lubelskie4.858.96594.962.580
4lubuskie2.116.19240.996.040
5łódzkie3.753.58073.885.519
6małopolskie4.587.05289.982.835
7mazowieckie7.187.958140.475.133
8opolskie1.844.27936.479.528
9podkarpackie 4.001.84978.981.072
10podlaskie2.908.28660.162.856
11pomorskie3.085.62059.641.132
12śląskie2.961.48661.725.677
13świętokrzyskie2.529.97352.562.933
14warmińsko-mazurskie3.274.77762.999.565
15wielkopolskie5.840.216113.028.631
16zachodniopomorskie3.144.73257.845.521
Kwota na działanie59.111.5001.158.080.240

VII.

 Odnowa i rozwój wsi

Lp.Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
1dolnośląskie30.031.450
2kujawsko-pomorskie25.248.764
3lubelskie36.259.170
4lubuskie15.653.349
5łódzkie28.211.403
6małopolskie34.357.774
7mazowieckie53.637.040
8opolskie13.928.828
9podkarpackie30.157.017
10podlaskie21.622.847
11pomorskie22.772.528
12śląskie23.568.460
13świętokrzyskie16.088.446
14warmińsko-mazurskie24.054.864
15wielkopolskie43.157.255
16zachodniopomorskie23.435.805
Kwota na działanie442.185.000