Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.230.1518

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 147, poz. 1192) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO

Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środkiWysokość limitów środków finansowych (w euro)
wkład publiczny ogółemwkład z Europejskiego Funduszu Rybackiegowkład krajowy
1234
1.Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej225.121.722,69168.841.292,0256.280.430,67
1.1Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej53.311.008,0039.983.256,0013.327.752,00
1.2Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej78.303.207,8958.727.405,9219.575.801,97
1.3Inwestycje na statkach rybackich i selektywność60.305.410,8045.229.058,1015.076.352,70
1.4Rybactwo przybrzeżne7.612.812,005.709.609,001.903.203,00
1.5Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką25.589.284,0019.191.963,006.397.321,00
2.Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury195.758.019,73146.818.514,8048.939.504,93
2.1Inwestycje w chów i hodowlę ryb50.212.778,3037.659.583,7312.553.194,57
2.2Działania wodno-środowiskowe37.116.642,4927.837.481,869.279.160,63
2.3Środki na rzecz zdrowia zwierząt000
2.4Rybołówstwo śródlądowe3.201.502,942.401.127,21800 375,73
2.5Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu105.227.096,0078.920.322,0026 306 774,00
3.Środki służące wspólnemu interesowi195.758.019,73146.818.514,8048.939.504,93
3.1.Działania wspólne6.561.354,884.921.016,161.640.338,72
3.2.Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej16.403.386,6912.302.540,024.100.846,67
3.3.Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach139.428.788,89104.571.591,6734.857.197,22
3.4.Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne13.680.424,6410.260.318,483.420.106,16
3.5.Projekty pilotażowe16.403.387,7112.302.540,784.100.846,93
3.6.Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich3.280.676,922.460.507,69820.169,23
4.Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa313.212.831,56234.909.623,6778.303.207,89
4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa281.891.548,40211.418.661,3070.472.887,10
4.2.Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej31.321.283,1623.490.962,377.830.320,79
5.Pomoc techniczna48.939.504,9336.704.628,6912.234.876,24
5.1.Pomoc techniczna48.939.504,9336.704.628,6912.234.876,24
OGÓŁEM978.790.098,64734.092.573,98244.697.524,66