Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.24.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 maja 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Na podstawie art. 11 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (Dz. U. z 1961 r. Nr 22, poz. 108 i Nr 48, poz. 256, z 1963 r. Nr 25, poz. 143 oraz z 1965 r. Nr 6, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz pracowników niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska» i Związku Spółdzielni Spożywców «Społem».",

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Członkowie i kandydaci na członków spółdzielni pracy, pracownicy spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" zatrudnieni w zakładach usługowych podlegających opodatkowaniu w formie ryczałtu oraz bagażowi (numerowi) zatrudnieni w spółdzielniach usług kolejowych opłacają od wynagrodzeń otrzymywanych za świadczenie usług wykonywanych osobiście na rzecz tych spółdzielni podatek zryczałtowany".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1965 r.