Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.292.1715

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 243, poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK 

SD-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PRZEZ PŁATNIKA PODATKU

wzór