Zm.: rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. - Dz.U.2013.1346 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1346

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 9 października 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazw dodatkowych - z Rejestru gmin, niezwłocznie po przekazaniu do PRNG informacji o aktualizacji Rejestru gmin; Rejestr gmin jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi języka, w którym została ustalona dodatkowa nazwa.";

2)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAWARTOŚĆ REJESTRU NAZW GEOGRAFICZNYCH Z OBSZARU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

AtrybutOpis atrybutu
12
nazwa głównanazwa główna podana w mianowniku
element rozróżniającyczęść nazwy niebędąca elementem rodzajowym; w przypadku nazw obiektów fizjograficznych mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku
element rodzajowyczęść nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy obiektu fizjograficznego
wymowa IPAwymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA)
wymowa polskawymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, uzupełniona w razie konieczności dodatkowymi znakami specjalnymi
wymowa dźwiękowaplik multimedialny z wymową nazwy głównej
dopełniaczkońcówka dopełniacza nazwy głównej
nazwa obocznanazwa lub nazwy oboczne funkcjonujące obecnie w języku polskim, inne niż przyjęta nazwa główna danego obiektu, podane w mianowniku
klasa obiektuklasa obiektu geograficznego w przypadku:
- miejscowości: miejscowość
- obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny
rodzaj obiekturodzaj obiektu geograficznego w przypadku:
- klasy miejscowość: miasto; część miasta; wieś; część wsi; osiedle wsi; kolonia; część kolonii; kolonia wsi; kolonia kolonii; kolonia osady; osada; osada młyńska; osada leśna; osada rybacka; osada kolejowa; osada po byłym PGR; część osady; osada wsi; osada kolonii; osada osady; osiedle; przysiółek; przysiółek wsi; przysiółek kolonii; przysiółek osady; osada leśna wsi; leśniczówka; schronisko turystyczne; inny obiekt
- klasy obiekt ukształtowania terenu: nizina; równina; dolina; pradolina; parów; wąwóz; wąwozy; jar; kotlina; zagłębienie; obniżenie; krawędź; urwisko; skarpa; wyżyna; część wyżyny; płaskowyż; kępa morenowa; wysoczyzna; pojezierze; zaklęsłość; garb; pagóry; grzęda; padół; wyniosłość; podgórze; pogórze; brama; próg; niecka; bruzda; region naturalny; pobrzeże; żuławy; wzgórze, wzniesienie; wzgórza, wzniesienia; wydma; wydmy; góra, szczyt; pasmo górskie; grań; masyw; góry; zbocze, stok; żleb; piarg; uwał; skała; skały; głaz; głazy; przełęcz; cyrk lodowcowy; wyspa; wyspy; półwysep; wybrzeże; przylądek; jaskinia, grota; inny obiekt
- klasy płynący obiekt wodny: rzeka; potok; struga; strumień; kanał; rów; ramię ujściowe; ramię boczne; stare koryto, starorzecze; inny obiekt
- klasy stojący obiekt wodny: jezioro; jeziora; część jeziora; staw; stawy; sztuczny zbiornik wodny; morze; zatoka; zatoka jeziora; zatoka rzeki; zatoka kanału; część zatoki; cieśnina; część cieśniny; bagno, błoto; bagna, błota; inny obiekt
- klasy inny obiekt wodny: wodospad; wodospady; źródło; źródła; wywierzysko; ponor; inny obiekt
- klasy obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego: głębia; mielizna; ławica; rynna; toń; inny obiekt
- klasy inny obiekt fizjograficzny: las; lasy; część lasu; uroczysko; uroczysko-dawna miejscowość; polana; łąka; łąki; pole; pola; hala; połonina; torfowisko; torfowiska; obszar piasków; region historyczny; region etnograficzny; droga; linia kolejowa; most; śluza; zapora; basen portowy; okop; okopy; grodzisko; skrzyżowanie dróg; park; szaniec; szańce; wał; wały; nasyp; nasypy; grobla; kopiec; kopce; inny obiekt
przymiotnikprzymiotnik utworzony od nazwy głównej
nazwa historycznanazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku
nazwa dodatkowanazwa lub nazwy dodatkowe w piśmie języka, w którym jest ustalona nazwa
język nazwy dodatkowejnazwa języka, w którym została ustalona nazwa dodatkowa, wg kodów:
białoruski - bel;
czeski - ces;
hebrajski - heb;
jidysz - yid;
karaimski - kdr;
kaszubski - csb;
litewski - lit;
łemkowski - qle;
niemiecki - deu;
ormiański - hye;
romski - rom;
rosyjski - rus;
słowacki - slk;
tatarski - tat;
ukraiński - ukr
pismo nazwy dodatkowejnazwa pisma, w którym została ustalona nazwa dodatkowa
latynizacja nazwy dodatkowejnazwa dodatkowa podana w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawana, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim
zagraniczny endonimendonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się transgraniczny obiekt geograficzny leżący częściowo również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone
język endonimunazwa języka, w którym został ustalony endonim
pismo endonimunazwa pisma, w którym został ustalony endonim
latynizacja endonimuzagraniczny endonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim
obcy egzonimzagraniczny egzonim lub zagraniczne egzonimy, rozumiane jako nazwy obecnie używane w danym państwie w języku lub językach urzędowych danego państwa w odniesieniu do obiektu geograficznego leżącego poza terytorium tego państwa i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone
język egzonimunazwa języka, w którym został ustalony egzonim
pismo egzonimunazwa pisma, w którym został ustalony egzonim
latynizacja egzonimuobcy egzonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim
państwopaństwo lub państwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny
województwowojewództwo lub województwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny
powiatpowiat lub powiaty, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny
gminagmina lub gminy, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny
identyfikator jednostki podziału terytorialnego krajuidentyfikator jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, zgodnie z systemem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego wchodzącym w skład krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)
funkcja administracyjna miejscowościfunkcja administracyjna miejscowości:

w przypadku miast: siedziba wojewody, siedziba sejmiku województwa, siedziba władz miasta na prawach powiatu, siedziba władz powiatu, siedziba władz gminy miejskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej;

w przypadku wsi: siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej

obiekt nadrzędnynazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią innych obiektów
status nazwystopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona
źródło informacjidokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty
identyfikator PRNGindywidualny identyfikator nadany każdemu nazwanemu obiektowi geograficznemu zawartemu w bazie danych PRNG
identyfikator zewnętrznyindywidualny identyfikator pochodzący z baz danych jednostek prowadzących cząstkowe bazy danych nazw geograficznych, aktualizowany przynajmniej raz do roku; w przypadku urzędowych nazw miejscowości - identyfikator miejscowości z prowadzonego w ramach rejestru TERYT systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC
współrzędne geograficzneszerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt pierwszy środek całego obiektu (w przypadku obiektów położonych częściowo poza terytorium Polski jest podawany środek fragmentu obiektu leżącego na terytorium Polski) oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej, są podawane jako punkty dodatkowe środki fragmentów obiektu znajdujących się na terenie każdej jednostki administracyjnej (punkty muszą znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości - na obszarze zabudowy);

w przypadku cieków jest podawane jako punkt pierwszy źródło (początek cieku; w przypadku cieków mających źródła poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski), jako punkt drugi - ujście (koniec cieku; w przypadku cieków mających ujście poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia cieku z granicami jednostek administracyjnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice jednostek administracyjnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danej jednostki administracyjnej (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla cieku);

w przypadku innych obiektów liniowych jest podawany jako punkt pierwszy początek obiektu (w przypadku obiektów mających początek poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski), jako punkt drugi - koniec obiektu (w przypadku obiektów mających koniec poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia obiektu z granicami jednostek administracyjnych (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla obiektu)

współrzędne X i Ywspółrzędne prostokątne X i Y nazwanego obiektu geograficznego zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, odpowiadające współrzędnym geograficznym φ i λ z atrybutu "współrzędne geograficzne"
warunki wizualizacjiw przypadku obiektu powierzchniowego - jego granice, w przypadku obiektu liniowego - przebieg linii będącej jego osią (wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych)
data wprowadzeniadata wprowadzenia obiektu do PRNG
data modyfikacjidata modyfikacji nazwy obiektu geograficznego: dodania kolejnej nazwy, zmiany nazwy, skasowania nazwy, modyfikacji atrybutów nazwy
data zniesienia lub usunięciadata zniesienia lub usunięcia nazwy obiektu geograficznego z PRNG
skala mapyskala mapy lub skale map, w których powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000
rodzaj reprezentacjiokreślenie rodzaju geometrii obiektu:
a) w przypadku obiektów powierzchniowych:
- punkt centralny
- punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi
- punkt centralny wraz z granicą obiektu
b) w przypadku obiektów liniowych:
- punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi
- linia będąca osią obiektu
c) w przypadku obiektów punktowych
- punkt
uwagiwszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO PRNG

1. Na specyfikację modelu pojęciowego PRNG składają się:

1) schemat aplikacyjny PRNG;

2) katalog obiektów PRNG;

3) schemat aplikacyjny Modelu Podstawowego;

4) katalog obiektów Modelu Podstawowego.

2. Na potrzeby specyfikacji modelu pojęciowego PRNG zostały przyjęte stereotypy wyszczególnione w poniższej tabeli:

StereotypElement modeluOpis
applicationSchemapakietschemat aplikacyjny
CodeListklasalista predefiniowanych wartości, którą można rozszerzyć
DataTypeklasadefinicja strukturalnego typu danych
enumerationstała lista predefiniowanych wartości (nie można jej rozszerzać)
FeatureTypeklasatyp obiektu przestrzennego
Unionklasastrukturalny typ danych, w przypadku którego musi wystąpić dokładnie jeden z atrybutów
voidableatrybutrozszerzenie profilu UML z ISO/TS 19103 - odnosi się do wartości specjalnych

3. W przypadku gdy nie ma informacji lub gdy dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, należy zastosować specjalny atrybut, który przekazuje informacje o przyczynach niewypełnienia elementu.

4. Atrybut specjalny stosuje się tylko do cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym są opisane jako stereotyp «voidable» zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość (w języku polskim)DefinicjaWartość
nie stosuje sięnie ma zastosowania w danym kontekścieinapplicable
brak danychwartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istniećmissing
tymczasowy brak danychwartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminietemplate
nieznanywartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istniejeunknown
zastrzeżonywartość atrybutu jest zastrzeżonawithheld

5. Schemat aplikacyjny PRNG przedstawiają poniższe diagramy:

wzór

6. Katalog obiektów PRNG przedstawiają poniższe tabele:

Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract
Nazwa:referencyjny obiekt - nazwa geograficzna
Definicja:Jest nadklasą w stosunku do klas: NG_NazwaGeografRP i NG_NazwaGeografSwiata.
Klasa bazowa:BT_ReferencjaDoObiektu
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Unikalny identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej.
Atrybut:
Nazwa:cyklZycia
Nazwa (pełna):cykl życia
Dziedzina:BT_CyklZyciaInfo
Liczność:1
Definicja:Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych, odpowiada dacie modyfikacji (utworzenia nowej wersji obiektu) oraz dacie przeniesienia starej wersji do archiwum (data zastąpienia).
Atrybut:
Nazwa:waznyOd
Nazwa (pełna):ważny od
Dziedzina:Date
Liczność:1
Definicja:Data wprowadzenia obiektu do PRNG.
Stereotypy:«voidable»
Atrybut:
Nazwa:dopelniacz
Nazwa (pełna):dopełniacz
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Końcówka dopełniacza nazwy głównej.
Atrybut:
Nazwa:elRodzajowy
Nazwa (pełna):element rodzajowy
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Część nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy obiektu fizjograficznego.
Atrybut:
Nazwa:elRozrozniajacy
Nazwa (pełna):element rozróżniający
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Część nazwy niebędąca elementem rodzajowym.

W przypadku nazw obiektów fizjograficznych mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku.

Atrybut:
Nazwa:nazwaGlowna
Nazwa (pełna):nazwa główna
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa główna lub polska nazwa główna w przypadku nazw geograficznych świata podane w mianowniku.
Atrybut:
Nazwa:nazwaHistoryczna
Nazwa (pełna):nazwa historyczna
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku.
Atrybut:
Nazwa:nazwaOboczna
Nazwa (pełna):nazwa oboczna
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa lub nazwy (polska nazwa lub nazwy w przypadku nazw geograficznych świata) oboczne podane w mianowniku.
Atrybut:
Nazwa:obiektNadrzedny
Nazwa (pełna):obiekt nadrzędny
Dziedzina:BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:0..1
Definicja:Nazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią tego obiektu.
Atrybut:
Nazwa:panstwo
Nazwa (pełna):państwo
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1..*
Definicja:Państwo lub państwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, w przypadku nazw z obszaru RP, oraz państwa lub terytoria niesamodzielne, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, w przypadku nazw geograficznych świata.
Atrybut:
Nazwa:przymiotnik
Nazwa (pełna):przymiotnik
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Przymiotnik utworzony od nazwy głównej.
Atrybut:
Nazwa:rodzajReprezent
Nazwa (pełna):rodzaj reprezentacji
Dziedzina:NG_TypRodzajReprezentacji
Liczność:1
Definicja:Określenie rodzaju geometrii obiektu:
a) w przypadku obiektów powierzchniowych:
- punkt centralny
- punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi
- punkt centralny wraz z granicą obiektu
b) w przypadku obiektów liniowych:
- punkty początku i końca obiektu
- punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi
- linia będąca osią obiektu
c) w przypadku obiektów punktowych
- punkt
Atrybut:
Nazwa:uwagi
Nazwa (pełna):uwagi
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Wszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG.
Atrybut:
Nazwa:wspGeograficzne
Nazwa (pełna):współrzędne geograficzne
Dziedzina:DirectPosition
Liczność:1..*
Definicja:W przypadku nazw z obszaru RP - szerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych;

w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt pierwszy środek całego obiektu (w przypadku obiektów położonych częściowo poza terytorium Polski jest podawany środek fragmentu obiektu leżącego na terytorium Polski) oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej, są podawane jako punkty dodatkowe środki fragmentów obiektu znajdujących się w każdej jednostce administracyjnej (punkty muszą znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości - na obszarze zabudowy);

w przypadku cieków jest podawane jako punkt pierwszy źródło (początek cieku; w przypadku cieków mających źródła poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski), jako punkt drugi - ujście (koniec cieku; w przypadku cieków mających ujście poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia cieku z granicami jednostek administracyjnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice jednostek administracyjnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danej jednostki administracyjnej (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla cieku).

W przypadku innych obiektów liniowych jest podawany jako punkt pierwszy początek obiektu (w przypadku obiektów mających początek poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski), jako punkt drugi - koniec obiektu (w przypadku obiektów mających koniec poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia obiektu z granicami jednostek administracyjnych (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla obiektu).

W przypadku nazw geograficznych świata - szerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt centralny środek całego obiektu oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednego państwa lub terytorium niesamodzielnego, jako punkty dodatkowe są podawane środki fragmentów obiektów znajdujących się na obszarze każdego państwa lub terytorium niesamodzielnego (punkt musi się znajdować na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości - na obszarze zabudowy); w przypadku obiektów liniowych jest podawany początek (w przypadków cieków jest podawane źródło), koniec (w przypadków cieków jest podawane ujście) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia obiektu z granicami państw lub terytoriów niesamodzielnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice państw lub terytoriów niesamodzielnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danego państwa lub terytorium niesamodzielnego.

Atrybut:
Nazwa:wymowaDzwiekowa
Nazwa (pełna):wymowa dźwiękowa
Dziedzina:URI
Liczność:0..1
Definicja:Plik multimedialny z wymową nazwy głównej.
Atrybut:
Nazwa:wymowaIPA
Nazwa (pełna):wymowa IPA
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Wymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA).
Atrybut:
Nazwa:wymowaPolska
Nazwa (pełna):wymowa polska
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Wymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, w razie konieczności uzupełniona dodatkowymi znakami specjalnymi.
Atrybut:
Nazwa:zrodloInformacji
Nazwa (pełna):źródło informacji
Dziedzina:BT_Dokument
Liczność:1..*
Definicja:Dokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty.
Relacja:
Typ:Generalization
Dziedzina:NG_NazwaGeografRP
Relacja:
Typ:Generalization
Dziedzina:NG_NazwaGeografSwiata
Relacja:
Typ:Association
Rola:PRG
Dziedzina:BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:0..*
Definicja:Referencja do bazy państwowego rejestru granic w zakresie pozyskania informacji o granicy obiektu.
Ograniczenie:
Nazwa:jednostki miar dla atrybutu wspGeograficzne
Język naturalny:Wartości współrzędnych geograficznych mają być podawane w mierze stopniowej lub gradowej.
OCL:inv: self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='stopnie' or self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='grady'
Ograniczenie:
Nazwa:precyzja zapisu współrzędnych
Język naturalny:Wartości współrzędnych zapisujemy z dokładnością do 1 sekundy.
OCL:inv: if self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='grady' then self.wspGeograficzne.value=(self.wspGeograficzne.value).round+(((self.wspGeograficzne.value - ((self.wspGeograficzne.value).round))*10000).round)/10000 endif if self.wspGeoograficzne.uom.uomSymbol='stopnie' then self.wspGeograficzne.value=(self.wspGeograficzne.value).round endif
Ograniczenie:
Nazwa:rodzaj reprezentacji obiektu
Język naturalny:Określenie rodzaju geometrii obiektu:
a) w przypadku obiektów powierzchniowych:
- punkt centralny
- punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi
- punkt centralny wraz z granicą obiektu
b) w przypadku obiektów liniowych:
- punkty początku i końca obiektu
- punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi
- linia będąca osią obiektu
c) w przypadku obiektów punktowych
- punkt.
Klasa: NG_NazwaGeografRP
Nazwa:

Definicja:

nazwa geograficzna z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej

Reprezentuje nazwy obiektów geograficznych położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Klasa bazowa:NG_NazwaGeograficzna
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:
Nazwa:funkcjaAdmMiejscowosci
Nazwa (pełna):funkcja administracyjna miejscowości
Dziedzina:NG_TypFunkcjaAdmMiejscowosci
Liczność:0..*
Definicja:Funkcja administracyjna miejscowości: w przypadku miast: siedziba wojewody, siedziba sejmiku województwa, siedziba władz miasta na prawach powiatu, siedziba władz powiatu, siedziba władz gminy miejskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej; w przypadku wsi: siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej.
Atrybut:
Nazwa:gmina
Nazwa (pełna):gmina
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1..*
Definicja:Gmina lub gminy, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny.
Atrybut:
Nazwa:idTERYT
Nazwa (pełna):identyfikator TERYT
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:0..*
Definicja:Identyfikator jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, zgodnie z systemem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego wchodzącym w skład krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2).
Atrybut:
Nazwa:idZewnetrzny
Nazwa (pełna):identyfikator zewnętrzny
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:0..*
Definicja:Indywidualny identyfikator pochodzący z baz danych jednostek prowadzących cząstkowe bazy danych nazw geograficznych, aktualizowany przynajmniej raz do roku.
Atrybut:
Nazwa:jezykEgzonimu
Nazwa (pełna):język egzonimu
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa języka, w którym został ustalony egzonim.
Atrybut:
Nazwa:jezykEndonimu
Nazwa (pełna):język endonimu
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa języka, w którym został ustalony endonim.
Atrybut:
Nazwa:jezykNazwyDodatkowej
Nazwa (pełna):język nazwy dodatkowej
Dziedzina:NG_KodJezyka
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa języka, w którym została ustalona nazwa dodatkowa.
Atrybut:
Nazwa:klasaOb
Nazwa (pełna):klasa obiektu
Dziedzina:NG_TypKlasaObiektu
Liczność:1
Definicja:Klasa obiektu geograficznego w przypadku:
- miejscowości: miejscowość
- obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny.
Atrybut:
Nazwa:mianownikSkali
Nazwa (pełna):mianownik skali mapy
Dziedzina:NG_TypMianownikSkali
Liczność:0..*
Definicja:Mianownik skali mapy lub skal map, w których powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.
Atrybut:
Nazwa:nazwaDodatkowa
Nazwa (pełna):nazwa dodatkowa
Dziedzina:NG_TypNazwaObiektu
Liczność:0..*
Definicja:Nazwa lub nazwy dodatkowe zapisane w piśmie języka, w którym jest ustalona nazwa.
Atrybut:
Nazwa:obcyEgzonim
Nazwa (pełna):obcy egzonim
Dziedzina:NG_TypNazwaObiektu
Liczność:0..*
Definicja:Zagraniczny egzonim lub zagraniczne egzonimy, rozumiane jako nazwy obecnie używane w danym państwie w języku lub językach urzędowych danego państwa w odniesieniu do obiektu geograficznego leżącego poza terytorium tego państwa i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone.
Atrybut:
Nazwa:powiat
Nazwa (pełna):powiat
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1..*
Definicja:Powiat lub powiaty, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny.
Atrybut:
Nazwa:rodzajOb
Nazwa (pełna):rodzaj obiektu
Dziedzina:NG_TypRodzajObiektuRP
Liczność:1
Definicja:Rodzaj obiektu geograficznego w przypadku:
- klasy miejscowość: miasto; część miasta; wieś; część wsi; osiedle wsi; kolonia; część kolonii; kolonia wsi; kolonia kolonii; kolonia osady; osada; osada młyńska; osada leśna; osada rybacka; osada kolejowa; osada po byłym PGR; część osady; osada wsi; osada kolonii; osada osady; osiedle; przysiółek; przysiółek wsi; przysiółek kolonii; przysiółek osady; osada leśna wsi; leśniczówka; schronisko turystyczne; inny obiekt
- klasy obiekt ukształtowania terenu: nizina; równina; dolina; pradolina; parów; wąwóz; wąwozy; jar; kotlina; zagłębienie; obniżenie; krawędź; urwisko; skarpa; wyżyna; część wyżyny; płaskowyż; kępa morenowa; wysoczyzna; pojezierze; zaklęsłość; garb; pagóry; grzęda; padół; wyniosłość; podgórze; pogórze; brama; próg; niecka; bruzda; region naturalny; pobrzeże; żuławy; wzgórze, wzniesienie; wzgórza, wzniesienia; wydma; wydmy; góra, szczyt; pasmo górskie; grań; masyw; góry; zbocze, stok; żleb; piarg; uwał; skała; skały; głaz; głazy; przełęcz; cyrk lodowcowy; wyspa; wyspy; półwysep; wybrzeże; przylądek; jaskinia, grota; inny obiekt
- klasy płynący obiekt wodny: rzeka; potok; struga; strumień; kanał; rów; ramię ujściowe; ramię boczne; stare koryto, starorzecze; inny obiekt
- klasy stojący obiekt wodny: jezioro; jeziora; część jeziora; staw; stawy; sztuczny zbiornik wodny; morze; zatoka; zatoka jeziora; zatoka rzeki; zatoka kanału; część zatoki; cieśnina; część cieśniny; bagno, błoto; bagna, błota; inny obiekt
- klasy inny obiekt wodny: wodospad; wodospady; źródło; źródła; wywierzysko; ponor; inny obiekt
- klasy obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego: głębia; mielizna; ławica; rynna; toń; inny obiekt
- klasy inny obiekt fizjograficzny: las; lasy; część lasu; uroczysko; uroczysko-dawna miejscowość; polana; łąka; łąki; pole; pola; hala; połonina; torfowisko; torfowiska; obszar piasków; region historyczny; region etnograficzny; droga; linia kolejowa, most; śluza; zapora; basen portowy; okop; okopy; grodzisko; skrzyżowanie dróg; park; szaniec; szańce; wał; wały; nasyp; nasypy; grobla; kopiec; kopce; inny obiekt.
Atrybut:
Nazwa:statusNazwy
Nazwa (pełna):status nazwy
Dziedzina:NG_TypStatusNazwyRP
Liczność:1
Definicja:Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona.
Atrybut:
Nazwa:warunkiWizualizacji
Nazwa (pełna):warunki wizualizacji
Dziedzina:NG_TypWarunkiWizualizacji
Liczność:0..1
Definicja:W przypadku obiektu powierzchniowego - jego granice, w przypadku obiektu liniowego - przebieg linii będącej jego osią (wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych).
Atrybut:
Nazwa:wojewodztwo
Nazwa (pełna):województwo
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1..*
Definicja:Województwo lub województwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny.
Atrybut:
Nazwa:wspXY
Nazwa (pełna):współrzędne X i Y
Dziedzina:DirectPosition
Liczność:1..*
Definicja:Współrzędne prostokątne X i Y nazwanego obiektu geograficznego zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, odpowiadające współrzędnym geograficznym φ i λ z atrybutu "wspGeograficzne" klasy NG_NazwaGeograficzna.
Atrybut:
Nazwa:zagranicznyEndonim
Nazwa (pełna):zagraniczny endonim
Dziedzina:NG_TypNazwaObiektu
Liczność:0..*
Definicja:Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się transgraniczny obiekt geograficzny leżący częściowo również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone.
Relacja:
Typ:Generalization
Dziedzina:NG_NazwaGeograficzna
Ograniczenie:
Nazwa:jednostki miar dla atrybutu wspXY
Język naturalny:Wartości współrzędnych X i Y mają być podawane w metrach.
OCL:inv: self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='metr'
Ograniczenie:
Nazwa:wartość atrybutu klasa obiektu
Język naturalny:Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "miejsowosc", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "miasto" lub "czescMiasta" lub "wies" lub "czescWsi" lub "osiedleWsi" lub "kolonia" lub "czescKolonii" lub "koloniaWsi" lub "koloniaKolonii" lub "koloniaOsady" lub "osada" lub "osadaMlynska" lub "osadaLesna" lub "osadaRybacka" lub "osadaKolejowa" lub "osadaPGR" lub "czescOsady" lub "osadaWsi" lub "osadaKolonii" lub "osadaOsady" lub "osiedle" lub "przysiolek" lub "przysiolekWsi" lub "przysiolekKolonii" lub "przysiolekOsady" lub "osadaLesnaWsi" lub "lesniczowka" lub "schroniskoTurystyczne" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "obUksztaltowaniaTerenu", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "nizina" lub "rownina" lub "dolina" lub "pradolina" lub "parow" lub "wawoz" lub "wawozy" lub "jar" lub "kotlina" lub "zaglebienie" lub "obnizenie" lub "krawedz" lub "urwisko" lub "skarpa" lub "wyzyna" lub "czescWyzyny" lub "plaskowyz" lub "kepaMorenowa" lub "wysoczyzna" lub "pojezierze" lub "zakleslosc" lub "garb" lub "pagory" lub "grzeda" lub "padol" lub "wynioslosc" lub "podgorze" lub "pogorze" lub "brama" lub "prog" lub "niecka" lub "bruzda" lub "regionNaturalny" lub "pobrzeze" lub "zulawy" lub "wzgorzeWzniesienie" lub "wzgorzaWzniesienia" lub "wydma" lub "wydmy" lub "goraSzczyt" lub "pasmoGorskie" lub "gran" lub "masyw" lub "gory" lub "zboczeStok" lub "zleb" lub "piarg" lub "uwal" lub "skala" lub "skaly" lub "glaz" lub "glazy" lub "przelecz" lub "cyrkLodowcowy" lub "wyspa" lub "wyspy" lub "polwysep" lub "wybrzeże" lub "przyladek" lub "jaskiniaGrota" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "plynacyObWodny", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "rzeka" lub "potok" lub " struga" lub "strumien" lub "kanal" lub "row" lub "ramieUjsciowe" lub "ramieBoczne" lub "stareKoryto" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "stojacyObWodny", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "jezioro" lub "jeziora" lub "czescJeziora" lub "staw" lub "stawy" lub "sztucznyZbiornikWodny" lub "morze" lub "zatoka" lub "zatokaJeziora" lub "zatokaRzeki" lub "zatokaKanalu" lub "czescZatoki" lub "ciesnina" lub "czescCiesniny" lub "bagnoBloto" lub "bagnaBlota" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "innyObWodny", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "wodospad" lub "wodospady" lub "zrodlo" lub "zrodla" lub "wywierzysko" lub "ponor" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "ObUkszDnaZbiornika", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "glebia" lub "mielizna" lub "lawica" lub "rynna" lub "ton" lub "innyObiekt".

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest "innyObFizjograficzny", to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: "las" lub "lasy" lub "czescLasu" lub "uroczysko" lub "uroczysko-dawnaMiejsc" lub "polana" lub "laka" lub "laki" lub "pole" lub "pola" lub "hala" lub "polonina" lub "torfowisko" lub "torfowiska" lub "obszarPiaskow" lub "regionHistoryczny" lub "regionEtnograficzny" lub "droga" lub "liniaKolejowa" lub "most" lub "sluza" lub "zapora" lub "basenPortowy" lub "okop" lub "okopy" lub "grodzisko" lub "skrzyzowanieDrog" lub "park" lub "szaniec" lub "szance" lub "wal" lub "waly" lub "nasyp" lub "nasypy" lub "grobla" lub "kopiec" lub "kopce" lub "innyObiekt".

OCL:inv: if self.klasaOb='miejscowosc' then (self.rodzajOb='miasto'
or self.rodzajOb='czescMiasta' or self.rodzajOb='wies' or self.rodzajOb='czescWsi' self.rodzajOb='osiedleWsi' or or self.rodzajOb='kolonia' or self.rodzajOb='czescKolonii' or self.rodzajOb='koloniaWsi' or self.rodzajOb='koloniaKolonii' or self.rodzajOb='koloniaOsady' or self.rodzajOb='osada' or self.rodzajOb='osadaMlynska' or self.rodzajOb='osadaLesna' or self.rodzajOb='osadaRybacka' or self.rodzajOb='osadaKolejowa' or self.rodzajOb='osadaPGR' or self.rodzajOb='czescOsady' self.rodzajOb='osadaWsi' or self.rodzajOb='osadaKolonii' or self.rodzajOb='osadaOsady' or or self.rodzajOb='osiedle' or self.rodzajOb='czescOsiedla' or self.rodzajOb='przysiolek' self.rodzajOb='przysiolekWsi' or self.rodzajOb='przysiolekKolonii' or self.rodzajOb='przysiolekOsady' or self.rodzajOb='osadaLesnaWsi' or self.rodzajOb='czescPrzysiolka' or self.rodzajOb='lesniczowka' or self.rodzajOb='schroniskoTurystyczne' or self.rodzajOb='innyObiekt')

if self.klasaOb='obUksztaltowaniaTerenu' then (self.rodzajOb='nizina' or self.rodzajOb='rownina' or or self.rodzajOb='dolina' or self.rodzajOb='pradolina' or self.rodzajOb='parow' or self.rodzajOb='wawoz' or self.rodzajOb='wawozy' or self.rodzajOb='jar' or self.rodzajOb='kotlina' or self.rodzajOb='zaglebienie' or self.rodzajOb='obnizenie' or self.rodzajOb='krawedz' or self.rodzajOb='urwisko' or self.rodzajOb='skarpa' or self.rodzajOb='wyzyna' or self.rodzajOb='czescWyzyny' or self.rodzajOb='plaskowyz' or self.rodzajOb='kepaMorenowa' or self.rodzajOb='wysoczyzna' or self.rodzajOb='pojezierze' or self.rodzajOb='zakleslosc' or self.rodzajOb='garb' or self.rodzajOb='pagory' or self.rodzajOb='grzeda' or self.rodzajOb='padol' or self.rodzajOb='wynioslosc' or self.rodzajOb='podgorze' or self.rodzajOb='pogorze' or self.rodzajOb='brama' or self.rodzajOb='prog' or self.rodzajOb='niecka' or self.rodzajOb='bruzda' or self.rodzajOb='regionNaturalny' or self.rodzajOb='pobrzeze' or self.rodzajOb='zulawy' or self.rodzajOb='wzgorzeWzniesienie' or self.rodzajOb='wzgorzaWzniesienia' or

self.rodzajOb='wydma' or self.rodzajOb='wydmy' or self.rodzajOb='goraSzczyt' or self.rodzajOb='pasmoGorskie' or self.rodzajOb='gran' or self.rodzajOb='masyw' or self.rodzajOb='gory' or self.rodzajOb='zboczeStok' or self.rodzajOb='zleb' or self.rodzajOb='piarg' or self.rodzajOb='uwal' or self.rodzajOb='skala' or self.rodzajOb='skaly' or self.rodzajOb='glaz' or self.rodzajOb='glazy' or self.rodzajOb='przelecz' or self.rodzajOb='cyrkLodowcowy' or self.rodzajOb='wyspa' or self.rodzajOb='wyspy' or self.rodzajOb='polwysep' or self.rodzajOb='wybrzeze' or self.rodzajOb='przyladek' or self.rodzajOb='jaskiniaGrota' or self.rodzajOb='innyObiekt') if self.klasaOb='plynacyObWodny' then (self.rodzajOb='rzeka' or self.rodzajOb= 'potok' or self.rodzajOb='struga' or self.rodzajOb='strumien' or self.rodzajOb='kanal' or self.rodzajOb='row' or self.rodzajOb='ramieUjsciowe' or self.rodzajOb='ramieBoczne' or self.rodzajOb='stareKoryto' or self.rodzajOb='innyObiekt')

if self.klasaOb='stojacyObWodny' then (self.rodzajOb='jezioro' or self.rodzajOb='jeziora' or self.rodzajOb='czescJeziora' or self.rodzajOb='staw' or self.rodzajOb='stawy' or self.rodzajOb='sztucznyZbiornikWodny' or self.rodzajOb='morze' or self.rodzajOb='zatoka' or self.rodzajOb='zatokaJeziora' or self.rodzajOb='zatokaRzeki' or self.rodzajOb='zatokaKanalu' or self.rodzajOb='czescZatoki' or self.rodzajOb='ciesnina' or self.rodzajOb='czescCiesniny' or self.rodzajOb='bagnoBloto' or self.rodzajOb='bagnaBlota' or self.rodzajOb='innyObiekt')

if self.klasaOb='innyObWodny' then (self.rodzajOb='wodospad' or self.rodzajOb='wodospady' or self.rodzajOb='zrodlo' or self.rodzajOb='zrodla' or self.rodzajOb='wywierzysko' or self.rodzajOb='ponor' or self.rodzajOb='innyObiekt')

if self.klasaOb='ObUkszDnaZbiornika' then (self.rodzajOb='glebia' or self.rodzajOb='mielizna' or self.rodzajOb='lawica' or self.rodzajOb='rynna' or self.rodzajOb='ton' or self.rodzajOb='innyObiekt')

if self.klasaOb='innyObFizjograficzny' then

(self.rodzajOb='las' or self.rodzajOb='lasy' or self.rodzajOb='czescLasu' or self.rodzajOb='uroczysko' or self.rodzajOb='uroczysko-dawnaMiejsc' or self.rodzajOb='polana' or self.rodzajOb='laka' or self.rodzajOb='laki' or self.rodzajOb='pole' or self.rodzajOb='pola' or self.rodzajOb='hala' or self.rodzajOb='polonina' or self.rodzajOb='torfowisko' or self.rodzajOb='torfowiska' or self.rodzajOb='obszarPiaskow' or self.rodzajOb='regionHistoryczny' or self.rodzajOb='regionEtnograficzny' or self.rodzajOb='droga' or self.rodzajOb='liniaKolejowa' or self.rodzajOb='most' or self.rodzajOb='sluza' or self.rodzajOb='zapora' or self.rodzajOb='basenPortowy' or self.rodzajOb='okop' or self.rodzajOb='okopy' or self.rodzajOb='grodzisko' or self.rodzajOb='skrzyzowanieDrog' or self.rodzajOb='park' or self.rodzajOb='szaniec' or self.rodzajOb='szance' or self.rodzajOb='wal' or self.rodzajOb='waly' or self.rodzajOb='nasyp' or self.rodzajOb='nasypy' or self.rodzajOb='grobla' or self.rodzajOb='kopiec' or self.rodzajOb='kopce' or self.rodzajOb='innyObiekt')
Ograniczenie:
Nazwa:wartość funkcji administracyjnej miejscowości
Język naturalny:Jeśli atrybut rodzajOb ma wartość "miejscowosc", to atrybut funkcjaAdmMiejscowosci może przyjąć wartości: "siedzibaWojewody" lub "siedzibaSejmikuWoj" lub "siedzibaMiastaNaPrawachPow" lub "siedzibaPowiatu" lub "siedzibaGminyMiejskiej" lub "siedzibaGminyMiejsko-Wiejskiej" lub "siedzibaGminyWiejskiej".

Jeśli atrybut rodzajOb ma wartość "wies", to atrybut funkcjaAdmMiejscowosci może przyjąć wartości: "siedzibaGminyMiejsko-Wiejskiej" lub "siedzibaGminyWiejskiej".

OCL:inv: if self.rodzajOb='miejscowosc' then self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaWojewody' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaSejmikuWoj' or self.funkcjaAdmMiej scowosci='siedzibaMiastaNaPrawachPow' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaPowiatu' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaGminyMiejskiej' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaGminyMiejsko-Wiejskiej' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaGminyWiejskiej'

if self.rodzajOb='wies' then self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaGminyMiejsko-Wiejskiej' or self.funkcjaAdmMiejscowosci='siedzibaGminyWiejskiej'

Ograniczenie:
Nazwa:ograniczenie ma wartość atrybutu rodzajReprezent
Język naturalny:Atrybut "rodzajReprezent" dziedziczony z NG_NazwaGeograficzna może przyjmować wszystkie wartości typu NG_TypRodzajReprezentacji z wyjątkiem "pktPoczIKonOb".
OCL:inv: NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='liniaOsi' or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='pkt' or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='pktCentralny' or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='pktCentralnyZGranica' or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='pktCentralnyZPktDod' or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent='pktPoczIKonObZ PktDod'
Klasa: NG_NazwaGeografSwiata
Nazwa:polskie nazwy geograficzne świata
Definicja:Reprezentuje nazwy obiektów geograficznych świata.
Klasa bazowa:NG_NazwaGeograficzna
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:
Nazwa:endonim
Nazwa (pełna):endonim
Dziedzina:NG_EndonimWJezykuPanstwa
Liczność:1..*
Definicja:Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się obiekt geograficzny; w przypadku braku endonimu (obiekt ma nazwę w języku polskim, lecz nie ma jej w języku lub językach państwa, w którym się znajduje) lub gdy endonim nie jest znany, podaje się informację "brak danych".

W przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w alfabecie łacińskim jest podany zapis uwzględniający wszystkie specyficzne litery i znaki diakrytyczne, w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie pismem niełacińskim jest podany zapis w transliteracji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Atrybut:
Nazwa:nazwaDluga
Nazwa (pełna):nazwa długa
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..*
Definicja:Długa oficjalna forma nazwy państw, terytoriów niesamodzielnych i jednostek administracyjnych.
Atrybut:
Nazwa:rodzajOb
Nazwa (pełna):rodzaj obiektu
Dziedzina:NG_TypRodzajObiektuSw
Liczność:1
Definicja:Rodzaj obiektu geograficznego, w szczególności: państwo; terytorium niesamodzielne lub o nieustalonym statusie międzynarodowym; jednostka administracyjna 1. rzędu; jednostka administracyjna 2. rzędu; inna jednostka administracyjna; miejscowość; część miejscowości; oaza; stacja badawcza; region ekonomiczny; kraina, region; ocean; morze; zatoka; cieśnina; inny akwen morski; lodowiec szelfowy; bariera lodowa; jezioro; sztuczny zbiornik wodny; zatoka na jeziorze; jeziora; rzeka; kanał; wodospad; lodowiec; bagno; solnisko; prąd morski; grzbiet podmorski; góry podmorskie; próg podmorski; krawędź podmorska; wyniesienie podmorskie; płaskowyż podmorski; basen podmorski; równina podmorska; ławica; głębia; rów oceaniczny; rynna; kanion oceaniczny; wyspa; wyspy; wyspa na jeziorze lub rzece; wyspy na jeziorze lub rzece; rafa; półwysep; półwysep na jeziorze; przylądek; wybrzeże; przesmyk; delta; pojezierze; nizina, równina; dolina; kotlina; wysoczyzna; wyżyna, płaskowyż; góry; szczyt góry; przełęcz; pustynia; step; las; basen artezyjski; jaskinia; inny obiekt naturalny; obszar ochrony przyrody; region przemysłowy; miejsce wydobycia lub występowania surowców mineralnych; zapora; droga; kolej; ulica; plac; most; tunel; inny obiekt komunikacyjny; świątynia, klasztor, miejsce kultu; cmentarz, nekropola; mauzoleum; fort, twierdza, zamek; ruiny osiedli; inny zabytek; inny obiekt antropogeniczny.
Atrybut:
Nazwa:statusNazwy
Nazwa (pełna):status nazwy
Dziedzina:NG_TypStatusNazwySw
Liczność:1
Definicja:Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: zestandaryzowana, zniesiona.
Atrybut:
Nazwa:typNazwyDlugiej
Nazwa (pełna):typ nazwy długiej
Dziedzina:NG_TypNazwy
Liczność:0..*
Definicja:Informacja, czy nazwa długa jest egzonimem czy pseudoegzonimem.
Atrybut:
Nazwa:typNazwyGlownej
Nazwa (pełna):typ nazwy głównej
Dziedzina:NG_TypNazwy
Liczność:1
Definicja:Informacja, czy nazwa główna jest egzonimem czy pseudoegzonimem.
Atrybut:
Nazwa:typNazwyObocznej
Nazwa (pełna):typ nazwy obocznej
Dziedzina:NG_TypNazwy
Liczność:1
Definicja:Informacja, czy nazwa oboczna jest egzonimem czy pseudoegzonimem.
Relacja:
Typ:Generalization
Dziedzina:NG_NazwaGeograficzna
Klasa: NG_EndominWJezykuPanstwa
Nazwa:endonim w języku państwa
Definicja:Endonim w języku państwa, na którego obszarze znajduje się obiekt geograficzny.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:endonim
Nazwa (pełna):endonim
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się obiekt geograficzny; w przypadku braku endonimu (obiekt ma nazwę w języku polskim, lecz nie ma jej w języku lub językach państwa, w którym się znajduje) lub gdy endonim nie jest znany, podaje się informację "brak danych".

W przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w alfabecie łacińskim jest podany zapis uwzględniający wszystkie specyficzne litery i znaki diakrytyczne, w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie pismem niełacińskim jest podany zapis w transliteracji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Atrybut:
Nazwa:endonimWZapOryg
Nazwa (pełna):endonim w zapisie oryginalnym
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Zapis w piśmie języka, w którym został ustalony endonim, podany w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w pismach niełacińskich.
Atrybut:
Nazwa:jezykEndonimu
Nazwa (pełna):język endonimu
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa języka, w którym został ustalony endonim.
Atrybut:
Nazwa:systemTranskrypcji
Nazwa (pełna):system transkrypcji
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Nazwa/opis zastosowanego systemu transkrypcji.
Atrybut:
Nazwa:systemTransliteracji
Nazwa (pełna):system transliteracji
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Nazwa/opis zastosowanego systemu transliteracji.
Atrybut:
Nazwa:transkrypcja
Nazwa (pełna):transkrypcja
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Zapis endonimu oryginalnie zapisanego pismem niełacińskim w transkrypcji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Atrybut:
Nazwa:pismoEndonimu
Nazwa (pełna):pismo endonimu
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa pisma, w którym został ustalony endonim.
Klasa: NG_TypNazwy
Nazwa:typ nazwy
Definicja:Informacja, czy nazwa jest egzonimem czy pseudoegzonimem.
Stereotypy:«enumeration»
Atrybut:
Nazwa:egzonim
Nazwa (pełna):egzonim
Definicja:Egzonimami są nazwy obecnie używane w Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim odnoszące się do obiektów geograficznych leżących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów.
Atrybut:
Nazwa:pseudoegzonim
Nazwa (pełna):pseudoegzonim
Definicja:Pseudoegzonimami są inne polskie nazwy geograficzne świata przyjęte przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza:
- nazwy geograficzne obiektów transgranicznych leżących w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbieżne z co najmniej jednym zestandaryzowanym endonimem stosowanym w którymś z państw, przez które przebiega dany obiekt, ale jednocześnie różne od co najmniej jednego z tych endonimów
- nazwy geograficzne obiektów mających kilka endonimów w języku lub językach oficjalnych danego kraju i identyczne z jedną z tych nazw obiektu
- nazwy geograficzne obiektów, których oficjalne endonimy zapisuje się w alfabecie niełacińskim, identyczne z nazwą danego obiektu zapisaną za pomocą jednej z przyjętych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej metod latynizacyjnych
- nazwy geograficzne różniące się od oficjalnego endonimu danego obiektu jedynie tłumaczeniem lub opuszczeniem elementu rodzajowego.
Klasa: NG_TypFunkcjaAdmMiejscowosci
Nazwa:funkcja administracyjna miejscowości
Definicja:funkcja administracyjna miejscowości
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWladzGminyMiejskiej
Nazwa (pełna):siedziba władz gminy miejskiej
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWladzGminyMiejsko-Wiejskiej
Nazwa (pełna):siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWladzGminyWiejskiej
Nazwa (pełna):siedziba władz gminy wiejskiej
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWladzMiastaNaPrawachPow
Nazwa (pełna):siedziba władz miasta na prawach powiatu
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWladzPowiatu
Nazwa (pełna):siedziba władz powiatu
Atrybut:
Nazwa:siedzibaSejmikuWoj
Nazwa (pełna):siedziba sejmiku wojewódzkiego
Atrybut:
Nazwa:siedzibaWojewody
Nazwa (pełna):siedziba wojewody
Klasa: NG_TypKlasaObiektu
Nazwa:klasa obiektu
Definicja:Klasa obiektu geograficznego w zależności od tego, czy obiektem jest miejscowość czy obiekt fizjograficzny.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:innyObFizjograficzny
Nazwa (pełna):inny obiekt fizjograficzny
Atrybut:
Nazwa:innyObWodny
Nazwa (pełna):inny obiekt wodny
Atrybut:
Nazwa:miejscowosc
Nazwa (pełna):miejscowość
Atrybut:
Nazwa:obUksztaltowaniaDnaZbWodnego
Nazwa (pełna):obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego
Atrybut:
Nazwa:obUksztaltowaniaTerenu
Nazwa (pełna):obiekt ukształtowania terenu
Atrybut:
Nazwa:plynacyObWodny
Nazwa (pełna):płynący obiekt wodny
Atrybut:
Nazwa:stojacyObWodny
Nazwa (pełna):stojący obiekt wodny
Klasa: NG_TypStatusNazwySw
Nazwa:status nazwy geograficznej obiektu świata
Definicja:Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie
głównej.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:zestandaryzowana
Nazwa (pełna):zestandaryzowana
Atrybut:
Nazwa:zniesiona
Nazwa (pełna):zniesiona
Klasa: NG_TypStatusNazwyRP
Nazwa:status nazwy geograficznej obiektu z obszaru RP
Definicja:Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:niestandaryzowana
Nazwa (pełna):niestandaryzowana
Atrybut:
Nazwa:urzedowa
Nazwa (pełna):urzędowa
Atrybut:
Nazwa:zestandaryzowana
Nazwa (pełna):zestandaryzowana
Atrybut:
Nazwa:zniesiona
Nazwa (pełna):zniesiona
Klasa: NG_TypNazwaObiektu
Nazwa:nazwa obiektu
Definicja:Typ definiujący atrybuty nazwy obiektu, stosowany przy opisie np. obcego egzonimu czy nazwy dodatkowej.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:latynizacja
Nazwa (pełna):latynizacja
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Nazwa podana w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawana, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana niełacińskim systemem pisma.
Atrybut:
Nazwa:nazwa
Nazwa (pełna):nazwa
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa zapisana w oryginalnym alfabecie języka, w którym została ustalona.
Atrybut:
Nazwa:pismoNazwy
Nazwa (pełna):pismo nazwy
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa pisma, w którym została ustalona nazwa.
Klasa: NG_TypRodzajReprezentacji
Nazwa:rodzaj reprezentacji obiektu
Definicja:Sposób reprezentacji obiektu uzależniony od jego geometrii.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:liniaOsi
Nazwa (pełna):linia osi
Atrybut:
Nazwa:pkt
Nazwa (pełna):punkt
Atrybut:
Nazwa:pktCentralny
Nazwa (pełna):punkt centralny
Atrybut:
Nazwa:pktCentralnyZGranica
Nazwa (pełna):punkt centralny wraz z granicą obiektu
Atrybut:
Nazwa:pktCentralnyZPktDod
Nazwa (pełna):punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi
Atrybut:
Nazwa:pktPoczIKonOb
Nazwa (pełna):punkty początku i końca obiektu
Atrybut:
Nazwa:pktPoczIKonObZPktDod
Nazwa (pełna):punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi
Klasa: NG_TypWarunkiWizualizacji
Nazwa:warunki wizualizacji obiektu
Definicja:Wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych (w przypadku obiektu powierzchniowego - jego granice, w przypadku obiektu liniowego - przebieg linii będącej jego osią).
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:granica
Nazwa (pełna):granica
Atrybut:
Nazwa:os
Nazwa (pełna):
Klasa: NG_TypMianownikSkali
Nazwa:mianownik skali mapy
Definicja:Mianownik skali mapy lub skal map, w których powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:10 000
Nazwa (pełna):10 000
Atrybut:
Nazwa:25 000
Nazwa (pełna):25 000
Atrybut:
Nazwa:50 000
Nazwa (pełna):50 000
Atrybut:
Nazwa:100 000
Nazwa (pełna):100 000
Atrybut:
Nazwa:250 000
Nazwa (pełna):250 000
Atrybut:
Nazwa:500 000
Nazwa (pełna):500 000
Atrybut:
Nazwa:1 000 000
Nazwa (pełna):1 000 000
Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP
Nazwa:rodzaj obiektów na obszarze RP
Definicja:Określa typy obiektów na obszarze RP.
Stereotypy:«enumeration»
Atrybut:
Nazwa:miasto
Nazwa (pełna):miasto
Atrybut:
Nazwa:czescMiasta
Nazwa (pełna):część miasta
Atrybut:
Nazwa:wies
Nazwa (pełna):wieś
Atrybut:
Nazwa:czescWsi
Nazwa (pełna):część wsi
Atrybut:
Nazwa:osiedleWsi
Nazwa (pełna):osiedle wsi
Atrybut:
Nazwa:kolonia
Nazwa (pełna):kolonia
Atrybut:
Nazwa:czescKolonii
Nazwa (pełna):część kolonii
Atrybut:
Nazwa:koloniaWsi
Nazwa (pełna):kolonia wsi
Atrybut:
Nazwa:koloniaKolonii
Nazwa (pełna):kolonia kolonii
Atrybut:
Nazwa:koloniaOsady
Nazwa (pełna):kolonia osady
Atrybut:
Nazwa:osada
Nazwa (pełna):osada
Atrybut:
Nazwa:osadaMlynska
Nazwa (pełna):osada młyńska
Atrybut:
Nazwa:osadaLesna
Nazwa (pełna):osada leśna
Atrybut:
Nazwa:osadaRybacka
Nazwa (pełna):osada rybacka
Atrybut:
Nazwa:osadaKolejowa
Nazwa (pełna):osada kolejowa
Atrybut:
Nazwa:osadaPGR
Nazwa (pełna):osada po byłym PGR
Atrybut:
Nazwa:czescOsady
Nazwa (pełna):część osady
Atrybut:
Nazwa:osadaWsi
Nazwa (pełna):osada wsi
Atrybut:
Nazwa:osadaKolonii
Nazwa (pełna):osada kolonii
Atrybut:
Nazwa:osadaOsady
Nazwa (pełna):osada osady
Atrybut:
Nazwa:osiedle
Nazwa (pełna):osiedle
Atrybut:
Nazwa:przysiołek
Nazwa (pełna):przysiółek
Atrybut:
Nazwa:przysiolekWsi
Nazwa (pełna):przysiółek wsi
Atrybut:
Nazwa:przysiolekKolonii
Nazwa (pełna):przysiółek kolonii
Atrybut:
Nazwa:przysiolekOsady
Nazwa (pełna):przysiółek osady
Atrybut:
Nazwa:osadaLesnaWsi
Nazwa (pełna):osada leśna wsi
Atrybut:
Nazwa:lesniczowka
Nazwa (pełna):leśniczówka
Atrybut:
Nazwa:schroniskoTurystyczne
Nazwa (pełna):schronisko turystyczne
Atrybut:
Nazwa:innyObiekt
Nazwa (pełna):inny obiekt
Atrybut:
Nazwa:nizina
Nazwa (pełna):nizina
Atrybut:
Nazwa:rownina
Nazwa (pełna):równina
Atrybut:
Nazwa:dolina
Nazwa (pełna):dolina
Atrybut:
Nazwa:pradolina
Nazwa (pełna):pradolina
Atrybut:
Nazwa:parow
Nazwa (pełna):parów
Atrybut:
Nazwa:wawoz
Nazwa (pełna):wąwóz
Atrybut:
Nazwa:wawozy
Nazwa (pełna):wąwozy
Atrybut:
Nazwa:jar
Nazwa (pełna):jar
Atrybut:
Nazwa:kotlina
Nazwa (pełna):kotlina
Atrybut:
Nazwa:zaglebienie
Nazwa (pełna):zagłębienie
Atrybut:
Nazwa:obnizenie
Nazwa (pełna):obniżenie
Atrybut:
Nazwa:krawedz
Nazwa (pełna):krawędź
Atrybut:
Nazwa:urwisko
Nazwa (pełna):urwisko
Atrybut:
Nazwa:skarpa
Nazwa (pełna):skarpa
Atrybut:
Nazwa:wyzyna
Nazwa (pełna):wyżyna
Atrybut:
Nazwa:czescWyzyny
Nazwa (pełna):część wyżyny
Atrybut:
Nazwa:plaskowyz
Nazwa (pełna):płaskowyż
Atrybut:
Nazwa:kepaMorenowa
Nazwa (pełna):kępa morenowa
Atrybut:
Nazwa:wysoczyzna
Nazwa (pełna):wysoczyzna
Atrybut:
Nazwa:pojezierze
Nazwa (pełna):pojezierze
Atrybut:
Nazwa:zakleslosc
Nazwa (pełna):zaklęsłość
Atrybut:
Nazwa:garb
Nazwa (pełna):garb
Atrybut:
Nazwa:pagory
Nazwa (pełna):pagóry
Atrybut:
Nazwa:grzeda
Nazwa (pełna):grzęda
Atrybut:
Nazwa:padol
Nazwa (pełna):padół
Atrybut:
Nazwa:wynioslosc
Nazwa (pełna):wyniosłość
Atrybut:
Nazwa:podgorze
Nazwa (pełna):podgórze
Atrybut:
Nazwa:pogorze
Nazwa (pełna):pogórze
Atrybut:
Nazwa:brama
Nazwa (pełna):brama
Atrybut:
Nazwa:prog
Nazwa (pełna):próg
Atrybut:
Nazwa:niecka
Nazwa (pełna):niecka
Atrybut:
Nazwa:bruzda
Nazwa (pełna):bruzda
Atrybut:
Nazwa:regionNaturalny
Nazwa (pełna):region naturalny
Atrybut:
Nazwa:pobrzeze
Nazwa (pełna):pobrzeże
Atrybut:
Nazwa:zulawy
Nazwa (pełna):żuławy
Atrybut:
Nazwa:wzgorzeWzniesienie
Nazwa (pełna):wzgórze lub wzniesienie
Atrybut:
Nazwa:wzgorzaWzniesienia
Nazwa (pełna):wzgórza lub wzniesienia
Atrybut:
Nazwa:wydma
Nazwa (pełna):wydma
Atrybut:
Nazwa:wydmy
Nazwa (pełna):wydmy
Atrybut:
Nazwa:goraSzczyt
Nazwa (pełna):góra lub szczyt
Atrybut:
Nazwa:pasmoGorskie
Nazwa (pełna):pasmo górskie
Atrybut:
Nazwa:gran
Nazwa (pełna):grań
Atrybut:
Nazwa:masyw
Nazwa (pełna):masyw
Atrybut:
Nazwa:gory
Nazwa (pełna):góry
Atrybut:
Nazwa:zboczeStok
Nazwa (pełna):zbocze lub stok
Atrybut:
Nazwa:zleb
Nazwa (pełna):żleb
Atrybut:
Nazwa:piarg
Nazwa (pełna):piarg
Atrybut:
Nazwa:uwal
Nazwa (pełna):uwał
Atrybut:
Nazwa:skala
Nazwa (pełna):skała
Atrybut:
Nazwa:skaly
Nazwa (pełna):skały
Atrybut:
Nazwa:glaz
Nazwa (pełna):głaz
Atrybut:
Nazwa:glazy
Nazwa (pełna):głazy
Atrybut:
Nazwa:przelecz
Nazwa (pełna):przełęcz
Atrybut:
Nazwa:cyrkLodowcowy
Nazwa (pełna):cyrk lodowcowy
Atrybut:
Nazwa:wyspa
Nazwa (pełna):wyspa
Atrybut:
Nazwa:wyspy
Nazwa (pełna):wyspy
Atrybut:
Nazwa:polwysep
Nazwa (pełna):półwysep
Atrybut:
Nazwa:wybrzeze
Nazwa (pełna):wybrzeże
Atrybut:
Nazwa:przyladek
Nazwa (pełna):przylądek
Atrybut:
Nazwa:jaskiniaGrota
Nazwa (pełna):jaskinia lub grota
Atrybut:
Nazwa:rzeka
Nazwa (pełna):rzeka
Atrybut:
Nazwa:potok
Nazwa (pełna):potok
Atrybut:
Nazwa:struga
Nazwa (pełna):struga
Atrybut:
Nazwa:strumien
Nazwa (pełna):strumień
Atrybut:
Nazwa:kanal
Nazwa (pełna):kanał
Atrybut:
Nazwa:row
Nazwa (pełna):rów
Atrybut:
Nazwa:ramieUjsciowe
Nazwa (pełna):ramię ujściowe
Atrybut:
Nazwa:ramieBoczne
Nazwa (pełna):ramię boczne
Atrybut:
Nazwa:stareKoryto
Nazwa (pełna):stare koryto lub starorzecze
Atrybut:
Nazwa:jezioro
Nazwa (pełna):jezioro
Atrybut:
Nazwa:jeziora
Nazwa (pełna):jeziora
Atrybut:
Nazwa:czescJeziora
Nazwa (pełna):część jeziora
Atrybut:
Nazwa:staw
Nazwa (pełna):staw
Atrybut:
Nazwa:stawy
Nazwa (pełna):stawy
Atrybut:
Nazwa:sztucznyZbiornikWodny
Nazwa (pełna):sztuczny zbiornik wodny
Atrybut:
Nazwa:morze
Nazwa (pełna):morze
Atrybut:
Nazwa:zatoka
Nazwa (pełna):zatoka
Atrybut:
Nazwa:zatokaJeziora
Nazwa (pełna):zatoka jeziora
Atrybut:
Nazwa:zatokaRzeki
Nazwa (pełna):zatoka rzeki
Atrybut:
Nazwa:zatokaKanalu
Nazwa (pełna):zatoka kanału
Atrybut:
Nazwa:czescZatoki
Nazwa (pełna):część zatoki
Atrybut:
Nazwa:ciesnina
Nazwa (pełna):cieśnina
Atrybut:
Nazwa:czescCiesniny
Nazwa (pełna):część cieśniny
Atrybut:
Nazwa:bagnoBloto
Nazwa (pełna):bagno lub błoto
Atrybut:
Nazwa:bagnaBlota
Nazwa (pełna):bagna lub błota
Atrybut:
Nazwa:wodospad
Nazwa (pełna):wodospad
Atrybut:
Nazwa:wodospady
Nazwa (pełna):wodospady
Atrybut:
Nazwa:zrodlo
Nazwa (pełna):źródło
Atrybut:
Nazwa:zrodla
Nazwa (pełna):źródła
Atrybut:
Nazwa:wywierzysko
Nazwa (pełna):wywierzysko
Atrybut:
Nazwa:ponor
Nazwa (pełna):ponor
Atrybut:
Nazwa:glebia
Nazwa (pełna):głębia
Atrybut:
Nazwa:mielizna
Nazwa (pełna):mielizna
Atrybut:
Nazwa:lawica
Nazwa (pełna):ławica
Atrybut:
Nazwa:rynna
Nazwa (pełna):rynna
Atrybut:
Nazwa:ton
Nazwa (pełna):toń
Atrybut:
Nazwa:las
Nazwa (pełna):las
Atrybut:
Nazwa:lasy
Nazwa (pełna):lasy
Atrybut:
Nazwa:czescLasu
Nazwa (pełna):część lasu
Atrybut:
Nazwa:uroczysko
Nazwa (pełna):uroczysko
Atrybut:
Nazwa:uroczysko-dawnaMiejsc
Nazwa (pełna):uroczysko-dawna miejscowość
Atrybut:
Nazwa:polana
Nazwa (pełna):polana
Atrybut:
Nazwa:laka
Nazwa (pełna):łąka
Atrybut:
Nazwa:laki
Nazwa (pełna):łąki
Atrybut:
Nazwa:pole
Nazwa (pełna):pole
Atrybut:
Nazwa:pola
Nazwa (pełna):pola
Atrybut:
Nazwa:hala
Nazwa (pełna):hala
Atrybut:
Nazwa:polonina
Nazwa (pełna):połonina
Atrybut:
Nazwa:torfowisko
Nazwa (pełna):torfowisko
Atrybut:
Nazwa:torfowiska
Nazwa (pełna):torfowiska
Atrybut:
Nazwa:obszarPiaskow
Nazwa (pełna):obszar piasków
Atrybut:
Nazwa:regionHistoryczny
Nazwa (pełna):region historyczny
Atrybut:
Nazwa:regionEtnograficzny
Nazwa (pełna):region etnograficzny
Atrybut:
Nazwa:droga
Nazwa (pełna):droga
Atrybut:
Nazwa:liniaKolejowa
Nazwa (pełna):linia kolejowa
Atrybut:
Nazwa:most
Nazwa (pełna):most
Atrybut:
Nazwa:sluza
Nazwa (pełna):śluza
Atrybut:
Nazwa:zapora
Nazwa (pełna):zapora
Atrybut:
Nazwa:basenPortowy
Nazwa (pełna):basen portowy
Atrybut:
Nazwa:okop
Nazwa (pełna):okop
Atrybut:
Nazwa:okopy
Nazwa (pełna):okopy
Atrybut:
Nazwa:grodzisko
Nazwa (pełna):grodzisko
Atrybut:
Nazwa:skrzyzowanieDrog
Nazwa (pełna):skrzyżowanie dróg
Atrybut:
Nazwa:park
Nazwa (pełna):park
Atrybut:
Nazwa:szaniec
Nazwa (pełna):szaniec
Atrybut:
Nazwa:szance
Nazwa (pełna):szańce
Atrybut:
Nazwa:wal
Nazwa (pełna):wał
Atrybut:
Nazwa:waly
Nazwa (pełna):wały
Atrybut:
Nazwa:nasyp
Nazwa (pełna):nasyp
Atrybut:
Nazwa:nasypy
Nazwa (pełna):nasypy
Atrybut:
Nazwa:grobla
Nazwa (pełna):grobla
Atrybut:
Nazwa:kopiec
Nazwa (pełna):kopiec
Atrybut:
Nazwa:kopce
Nazwa (pełna):kopce
Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw
Nazwa:rodzaj obiektów ze świata
Definicja:Określa typy obiektów ze świata (poza obszarem RP).
Stereotypy:«enumeration»
Atrybut:
Nazwa:panstwo
Nazwa (pełna):państwo
Atrybut:
Nazwa:terytoriumNiesam
Nazwa (pełna):terytorium niesamodzielne lub o nieustalonym statusie międzynarodowym
Atrybut:
Nazwa:jednAdm1rz
Nazwa (pełna):jednostka administracyjna 1. rzędu
Atrybut:
Nazwa:jednAdm2rz
Nazwa (pełna):jednostka administracyjna 2. rzędu
Atrybut:
Nazwa:innaJednAdm
Nazwa (pełna):inna jednostka administracyjna
Atrybut:
Nazwa:miejscowosc
Nazwa (pełna):miejscowość
Atrybut:
Nazwa:czescMiejscowosci
Nazwa (pełna):część miejscowości
Atrybut:
Nazwa:oaza
Nazwa (pełna):oaza
Atrybut:
Nazwa:stacjaBadawcza
Nazwa (pełna):stacja badawcza
Atrybut:
Nazwa:regionEkonom
Nazwa (pełna):region ekonomiczny
Atrybut:
Nazwa:krainaRegion
Nazwa (pełna):kraina lub region
Atrybut:
Nazwa:ocean
Nazwa (pełna):ocean
Atrybut:
Nazwa:morze
Nazwa (pełna):morze
Atrybut:
Nazwa:zatoka
Nazwa (pełna):zatoka
Atrybut:
Nazwa:ciesnina
Nazwa (pełna):cieśnina
Atrybut:
Nazwa:innyAkwenMorski
Nazwa (pełna):inny akwen morski
Atrybut:
Nazwa:lodowiecSzelfowy
Nazwa (pełna):lodowiec szelfowy
Atrybut:
Nazwa:barieraLodowa
Nazwa (pełna):bariera lodowa
Atrybut:
Nazwa:jezioro
Nazwa (pełna):jezioro
Atrybut:
Nazwa:sztucznyZbWodny
Nazwa (pełna):sztuczny zbiornik wodny
Atrybut:
Nazwa:zatokaNaJez
Nazwa (pełna):zatoka na jeziorze
Atrybut:
Nazwa:jeziora
Nazwa (pełna):jeziora
Atrybut:
Nazwa:rzeka
Nazwa (pełna):rzeka
Atrybut:
Nazwa:kanal
Nazwa (pełna):kanał
Atrybut:
Nazwa:wodospad
Nazwa (pełna):wodospad
Atrybut:
Nazwa:lodowiec
Nazwa (pełna):lodowiec
Atrybut:
Nazwa:bagno
Nazwa (pełna):bagno
Atrybut:
Nazwa:solnisko
Nazwa (pełna):solnisko
Atrybut:
Nazwa:pradMorski
Nazwa (pełna):prąd morski
Atrybut:
Nazwa:grzbietPodmorski
Nazwa (pełna):grzbiet podmorski
Atrybut:
Nazwa:goryPodmorskie
Nazwa (pełna):góry podmorskie
Atrybut:
Nazwa:progPodmorski
Nazwa (pełna):próg podmorski
Atrybut:
Nazwa:krawedzPodmorska
Nazwa (pełna):krawędź podmorska
Atrybut:
Nazwa:wyniesieniePodmorskie
Nazwa (pełna):wyniesienie podmorskie
Atrybut:
Nazwa:plaskowyzPodmorski
Nazwa (pełna):płaskowyż podmorski
Atrybut:
Nazwa:basenPodmorski
Nazwa (pełna):basen podmorski
Atrybut:
Nazwa:rowninaPodmorska
Nazwa (pełna):równina podmorska
Atrybut:
Nazwa:lawica
Nazwa (pełna):ławica
Atrybut:
Nazwa:glebia
Nazwa (pełna):głębia
Atrybut:
Nazwa:rowOceaniczny
Nazwa (pełna):rów oceaniczny
Atrybut:
Nazwa:rynna
Nazwa (pełna):rynna
Atrybut:
Nazwa:kanionOceaniczny
Nazwa (pełna):kanion oceaniczny
Atrybut:
Nazwa:wyspa
Nazwa (pełna):wyspa
Atrybut:
Nazwa:wyspy
Nazwa (pełna):wyspy
Atrybut:
Nazwa:wyspaNaJezLubRzece
Nazwa (pełna):wyspa na jeziorze lub rzece
Atrybut:
Nazwa:wyspyNaJezLubRzece
Nazwa (pełna):wyspy na jeziorze lub rzece
Atrybut:
Nazwa:rafa
Nazwa (pełna):rafa
Atrybut:
Nazwa:polwysep
Nazwa (pełna):półwysep
Atrybut:
Nazwa:polwysepNaJez
Nazwa (pełna):półwysep na jeziorze
Atrybut:
Nazwa:przyladek
Nazwa (pełna):przylądek
Atrybut:
Nazwa:wybrzeze
Nazwa (pełna):wybrzeże
Atrybut:
Nazwa:przesmyk
Nazwa (pełna):przesmyk
Atrybut:
Nazwa:delta
Nazwa (pełna):delta
Atrybut:
Nazwa:pojezierze
Nazwa (pełna):pojezierze
Atrybut:
Nazwa:nizinaRownina
Nazwa (pełna):nizina lub równina
Atrybut:
Nazwa:dolina
Nazwa (pełna):dolina
Atrybut:
Nazwa:kotlina
Nazwa (pełna):kotlina
Atrybut:
Nazwa:wysoczyzna
Nazwa (pełna):wysoczyzna
Atrybut:
Nazwa:wyzynaPlaskowyz
Nazwa (pełna):wyżyna lub płaskowyż
Atrybut:
Nazwa:gory
Nazwa (pełna):góry
Atrybut:
Nazwa:szczytGory
Nazwa (pełna):szczyt góry
Atrybut:
Nazwa:przelecz
Nazwa (pełna):przełęcz
Atrybut:
Nazwa:pustynia
Nazwa (pełna):pustynia
Atrybut:
Nazwa:step
Nazwa (pełna):step
Atrybut:
Nazwa:las
Nazwa (pełna):las
Atrybut:
Nazwa:basenArtezyjski
Nazwa (pełna):basen artezyjski
Atrybut:
Nazwa:jaskinia
Nazwa (pełna):jaskinia
Atrybut:
Nazwa:innyObNaturalny
Nazwa (pełna):inny obiekt naturalny
Atrybut:
Nazwa:obszarOchronyPrzyrody
Nazwa (pełna):obszar ochrony przyrody
Atrybut:
Nazwa:regionPrzemyslowy
Nazwa (pełna):region przemysłowy
Atrybut:
Nazwa:surowceMineralne
Nazwa (pełna):miejsce wydobycia lub występowania surowców mineralnych
Atrybut:
Nazwa:zapora
Nazwa (pełna):zapora
Atrybut:
Nazwa:droga
Nazwa (pełna):droga
Atrybut:
Nazwa:kolej
Nazwa (pełna):kolej
Atrybut:
Nazwa:ulica
Nazwa (pełna):ulica
Atrybut:
Nazwa:plac
Nazwa (pełna):plac
Atrybut:
Nazwa:most
Nazwa (pełna):most
Atrybut:
Nazwa:tunel
Nazwa (pełna):tunel
Atrybut:
Nazwa:innyObKomunikacyjny
Nazwa (pełna):inny obiekt komunikacyjny
Atrybut:
Nazwa:miejsceKultu
Nazwa (pełna):świątynia, klasztor lub miejsce kultu
Atrybut:
Nazwa:cmentarzNekropola
Nazwa (pełna):cmentarz lub nekropola
Atrybut:
Nazwa:mauzoleum
Nazwa (pełna):mauzoleum
Atrybut:
Nazwa:fortTwierdzaZamek
Nazwa (pełna):fort, twierdza lub zamek
Atrybut:
Nazwa:ruinyOsiedli
Nazwa (pełna):ruiny osiedli
Atrybut:
Nazwa:innyZabytek
Nazwa (pełna):inny zabytek
Atrybut:
Nazwa:innyObAntropogen
Nazwa (pełna):inny obiekt antropogeniczny
Klasa: NG_KodJezyka
Nazwa:kod języka
Definicja:Trzyliterowy kod nazw języków.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:bel
Nazwa (pełna):białoruski - Belarusian
Atrybut:
Nazwa:ces
Nazwa (pełna):czeski - Czech
Atrybut:
Nazwa:heb
Nazwa (pełna):hebrajski - Hebrew
Atrybut:
Nazwa:yid
Nazwa (pełna):jidysz - Yiddish
Atrybut:
Nazwa:kdr
Nazwa (pełna):karaimski - Karaim
Atrybut:
Nazwa:csb
Nazwa (pełna):kaszubski - Kashubian
Atrybut:
Nazwa:lit
Nazwa (pełna):litewski - Lithuanian
Atrybut:
Nazwa:qle
Nazwa (pełna):łemkowski - Lemko
Atrybut:
Nazwa:deu
Nazwa (pełna):niemiecki - German
Atrybut:
Nazwa:hye
Nazwa (pełna):ormiański - Armenian
Atrybut:
Nazwa:pol
Nazwa (pełna):polski - Polish
Atrybut:
Nazwa:rom
Nazwa (pełna):romski - Romany
Atrybut:
Nazwa:rus
Nazwa (pełna):rosyjski - Russian
Atrybut:
Nazwa:slk
Nazwa (pełna):słowacki - Slovak
Atrybut:
Nazwa:tat
Nazwa (pełna):tatarski - Tatar
Atrybut:
Nazwa:ukr
Nazwa (pełna):ukraiński - Ukrainian

7. Schemat aplikacyjny Modelu Podstawowego przedstawiają poniższe diagramy:

wzór

8. Katalog obiektów Modelu Podstawowego

Klasa: BT_Dokument
Nazwa:dokument
Definicja:Rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:data
Nazwa (pełna):data
Dziedzina:Date
Liczność:1
Definicja:Data wystawienia, publikacji lub wejścia w życie dokumentu (aktu).
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:opis
Nazwa (pełna):opis
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Opis dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:rodzaj
Nazwa (pełna):rodzaj
Dziedzina:DC_RodzajDokumentu
Liczność:1
Definicja:Rodzaj dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:status
Nazwa (pełna):status
Dziedzina:DC_StatusDokumentuKod
Liczność:1
Definicja:Status dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:sygnatura
Nazwa (pełna):sygnatura
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Sygnatura dokumentu nadana przez autora.
Atrybut:
Nazwa:tytul
Nazwa (pełna):tytuł
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Tytuł lub nazwa dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:wydawca
Nazwa (pełna):wydawca
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Organ wydający/osoba wydająca dokument.
Atrybut:
Nazwa:zasobSieciowy
Nazwa (pełna):zasób sieciowy
Dziedzina:CI_OnlineResource
Liczność:0..*
Definicja:Zasób sieciowy, np. adres URL, pod którym jest dostępny tekst dokumentu.
Klasa: DC_RodzajDokumentu
Nazwa:rodzaj aktu prawnego
Definicja:Typ reprezentujący rodzaj dokumentu.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:
Nazwa:decyzja
Nazwa (pełna):decyzja
Definicja:Rozstrzygająca sprawę decyzja wydana w trybie określonym w przepisach, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego.
Atrybut:
Nazwa:inny
Nazwa (pełna):inny
Definicja:Inny dokument, z wyłączeniem operatu technicznego.
Atrybut:
Nazwa:orzeczenie
Nazwa (pełna):orzeczenie
Definicja:Prawomocne, władcze rozstrzygnięcie sądu.
Atrybut:
Nazwa:rozporzadzenie
Nazwa (pełna):rozporządzenie
Definicja:Akt normatywny wydany na podstawie ustawy przez upoważniony przez tę ustawę organ w celu wykonania tej ustawy.
Atrybut:
Nazwa:protokol
Nazwa (pełna):protokół
Definicja:Sprawozdanie z przebiegu oględzin.
Atrybut:
Nazwa:uchwala
Nazwa (pełna):uchwała
Definicja:Akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przez ciało kolegialne.
Atrybut:
Nazwa:umowa
Nazwa (pełna):umowa
Definicja:Zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich
wzajemne prawa lub obowiązki, mające wpływ na informacje
zawarte w bazach danych, w szczególności: akt notarialny,
umowa administracyjna (porozumienie).
Atrybut:
Nazwa:ustawa
Nazwa (pełna):ustawa
Definicja:Akt normatywny wydany przez Sejm RP, ale także ratyfikowana umowa międzynarodowa oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej.
Atrybut:
Nazwa:wyciagZKW
Nazwa (pełna):wyciąg z KW
Definicja:Odpis zwykły lub odpis zupełny z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości.
Atrybut:
Nazwa:zarzadzenie
Nazwa (pełna):zarządzenie
Definicja:Akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na podstawie ustawy.
Atrybut:
Nazwa:zawiadomienie
Nazwa (pełna):zawiadomienie
Definicja:Różne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych przez upoważnione organy prowadzące te zbiory lub inny dokument informujący o istotnych faktach mających wpływ na informacje zawarte w bazach danych.
Klasa: DC_StatusDokumentuKod
Nazwa:rodzaj statusu dokumentu
Definicja:Typ reprezentujący status dokumentu.
Stereotypy:«Enumeration»
Atrybut:
Nazwa:nieobowiazujacy
Nazwa (pełna):nieobowiązujący
Definicja:Dokument jest nieobowiązujący.
Atrybut:
Nazwa:obowiazujacy
Nazwa (pełna):obowiązujący
Definicja:Dokument jest obowiązujący.
Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract
Nazwa:referencyjny obiekt przestrzenny
Definicja:Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (Obiekt przestrzenny) mająca identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje w celu zbudowania referencji do obiektu.
Klasa bazowa:BT_ObiektPrzestrzenny
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej.
Relacja:Typ:Association
Rola:ReferencjaDoObiektu
Dziedzina:BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:1
Definicja:Określenie sposobu referencji.
Relacja:
Typ:Generalization
Rola:
Dziedzina:BT_ObiektPrzestrzenny
Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu
Nazwa:referencja do obiektu
Definicja:Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej (informacja o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).
Stereotypy:«Union»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja.
Relacja:
Typ:Association
Rola:obiekt
Dziedzina:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny
Liczność:1
Definicja:Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej.
Relacja:
Typ:Association
Rola:obiektKarto
Dziedzina:KR_ObiektKarto
Liczność:1..*
Definicja:Określa atrybuty (w tym idIIP) i parametry niezbędne do przedstawienia kartograficznego obiektu, do którego jest referencja.
Relacja:
Typ:Association
Rola:pktWysKarto
Dziedzina:KR_PktWys
Liczność:0..1
Definicja:Referencja do punktu wysokościowego, który będzie przedstawiony na mapie.
Relacja:
Typ:Association
Rola:liniaWysKarto
Dziedzina:KR_LiniaWys
Liczność:0..*
Definicja:Referencja do obiektów, które były podstawą określenia położenia linii o konkretnej wysokości.
Klasa: BT_CyklZyciaInfo
Nazwa:cykl życia - info
Definicja:Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:koniecWersjiObiektu
Nazwa (pełna):koniec okresu życia wersji
Dziedzina:DateTime
Liczność:0..1
Definicja:Data i czas, kiedy wersja obiektu została wycofana ze zbioru danych.
Atrybut:
Nazwa:poczatekWersjiObiektu
Nazwa (pełna):początek okresu życia wersji
Dziedzina:DateTime
Liczność:1
Definicja:Data i czas, kiedy wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych lub zmieniona w zbiorze danych.
Ograniczenie:
Nazwa:koniec wersji obiektu
Język naturalny:Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi być późniejsza niż data wprowadzona jako wartość atrybutu poczatekWersjiObiektu.
OCL:inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)
Klasa: BT_Identyfikator
Nazwa:identyfikator IIP
Definicja:Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje w celu zbudowania referencji do obiektu.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:lokalnyId
Nazwa (pełna):identyfikator lokalny
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w zakresie przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych.
Atrybut:
Nazwa:przestrzenNazw
Nazwa (pełna):przestrzeń nazw
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych, z którego pochodzi obiekt przestrzenny.
Atrybut:
Nazwa:wersjaId
Nazwa (pełna):identyfikator wersji
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu, identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.
Ograniczenie:
Nazwa:dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw
Język naturalny:Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {"A" ..."Z", "a"... "z" , "0" ... "9" , "_",".", "-"}.

Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik.

OCL:inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in (przestrzenNazw.element->forAll( char allowedChar->exists(char) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SCHEMAT APLIKACYJNY GML

1. Na schemat aplikacyjny GML składają się:

1) schemat aplikacyjny GML dla PRNG;

2) schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego.

2. Schemat aplikacyjny GML dla PRNG:

wzór

3. Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego:

wzór

1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).