Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 marca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania substancji trujących.

Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116 i z 1983 r. Nr 6, poz. 35) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie oznaczania substancji trujących (Dz. U. z 1964 r. Nr 2, poz. 8) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Na preparatach wprowadzanych do obrotu handlowego, zawierających w swoim składzie glikol etylenowy, należy zamieścić napis ostrzegawczy: «Uwaga! Spożycie grozi śmiercią».

2. Preparaty, o których mowa w ust. 1, należy skażać substancją o nazwie «Bitrex»."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.